SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

19.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice
za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Brod Moravice za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primicima, rashodima i izdacima Proračuna, propisuju se prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, Projekcija proračuna za 2013.-2015. godinu, Financijskog plana, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja/financiranja s izvorima financiranja.

U proračunu se utvrđuju i sredstva proračunske pričuve koja mogu iznositi najviše do 0,50% planiranih proračunskih prihoda, a bez primitaka.

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama i raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata po izvorima financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu.

Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe za razdoblje 2013-2015. godine. Plan iskazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, te kapitalne pomoći, a usklađuje se svake godine prilikom donošenja Proračuna.

Ako u tijeku godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna, Općinsko vijeće može utvrditi njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između korisnika, izmjenama i dopunama važećeg Proračuna.

Općinski Načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje. O izvršenim preraspodjelama, općinski Načelnik je dužan polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost, odnosno projekt u 2013. godini ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima izvan svote koja im je raspoređena i odobrena Proračunom.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisiti će o visini i dinamici ostvarenja Proračuna, s time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odijela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava. Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 5.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine. Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2013. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2013. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2014. godinu.

Neutrošena sredstva do 31. prosinca 2013. godine, prenijet će se u Proračun za 2014. godinu.

O viškovima prihoda ostvarenim u 2013. godini odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brod Moravice za prvo polugodište 2013. godine i dostavlja ga Općinskom načelniku do 5. rujna 2013. godine, a Općinski načelnik podnosi isti Općinskom vijeću na donošenje do 15. rujna 2013. godine.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brod Moravice za 2013. godinu i dostavlja ga Općinskom načelniku do 1. svibnja 2014. godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brod Moravice za 2013. godinu do 1. lipnja 2014. godine.

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovorno Općinsko vijeće, a općinski Načelnik, kao naredbodavac, odgovoran je za zakonitu uporabu sredstava iz Proračuna.

Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 8.

Općinski Načelnik donosi odluku o plaćama službenika i namještenika JUO Općine Brod Moravice, a Odluku o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća, Predsjedniku Vijeća, općinskom Načelniku i zamjeniku općinskog Načelnika, donosi Općinsko vijeće.

Djelatnici kojima se plaće osiguravaju u ovom Proračunu, imaju pravo na isplatu naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava, a njihovo korištenje odobrava općinski Načelnik.

Članak 9.

Financiranje Dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Brod Moravice vršit će se na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Brod Moravice o financiranju javnih potreba u predškolskom odgoju u jednakim mjesečnim dvanaestinama. Ostali prihodi koje ostvari Dječji vrtić (vlastiti prihod od participacije roditelja za smještaj djeteta u Dječji vrtić) ne uplaćuju se u Proračun.

Članak 10.

Financiranje Turističke zajednice Općine Brod Moravice vršit će se na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Brod Moravice o financiranju javnih potreba.

Turistička zajednica Općine Brod Moravice nije dužna uplatiti u Proračun iznos utvrđen Zakonom.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/01

Ur. broj: 2112-06-12-01-10

Brod Moravice, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr