SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 50. Petak, 14. prosinca 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

20.

Na temelju članka 3. stavka 2. i 13., članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11 i 23/12) (u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 2. stavak 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. održavanje groblja i prijevoz pokojnika,«

U članku 2., stavak 1. točka 10. briše se a točke 11., 12. i 13. postaju točke 10., 11. i 12.

Stavak 6. članka 2. mijenja se i glasi:

»Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina osim parkova, čišćenje divljih deponija, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, komunalne opreme i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.«

Stavak 8. članka 2. briše se.

Članak 2.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Komunalne djelatnosti održavanja zgrada i objekata u javnoj funkciji te održavanja javnih površina povjerene su na obavljanje trgovačkom društvu Dubašnica d.o.o. iz Malinske.«

Članak 3.

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Komunalna djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu, djelatnost gospodarenja građevinskim otpadom, djelatnost naplate parkirališta i poslovi premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila, obavljanje djelatnosti održavanja groblja i prijevoza pokojnika te obavljanje dimnjačarskih poslova u Općini Malinska - Dubašnica, obavlja se temeljem ugovora o koncesiji.«

Članak 4.

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Komunalna djelatnost održavanja parkova, održavanja čistoće, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete u Općini Malinska - Dubašnica obavlja se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ugovori zaključeni po dosadašnjoj odluci ostaju na snazi do njihovog isteka.

Klasa: 021-05/12-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-24

Malinska, 10. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=813&mjesto=51511&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr