SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 50. Petak, 14. prosinca 2012.
GRAD RIJEKA

158.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 13. prosinca 2012. godine, donio je

POSLOVNIK
o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje sastav Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet), broj članova, djelokrug i način rada te izvješćivanje Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) o radu Savjeta.

II. SASTAV SAVJETA

Članak 2.

Savjet ima predsjednika i šest članova.

Članove Savjeta imenuje Gradonačelnik.

Članove Savjeta čine:

-predsjednik Savjeta,

-dva člana Savjeta, koji se imenuju iz reda predstavnika Udruge za zaštitu prava potrošača »Potrošački centar« Rijeka,

-četiri člana Savjeta, koji se imenuju iz reda predstavnika komunalnih društava: KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, KD Čistoća d.o.o. Rijeka, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i KD Kozala d.o.o. Rijeka.

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Savjeta.

Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA

Članak 3.

Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Gradonačelnika, koji svoje zadaće obavlja u suglasju sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača te ostalim propisima kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje područje zaštite potrošača.

Na svojim sjednicama Savjet raspravlja i daje prethodno mišljenje o svim promjenama cijena komunalnih usluga koje komunalna društva iz članka 2. stavka 3. podstavka

3. ovoga Poslovnika isporučuju (prodaju) potrošačima - građanima grada Rijeke.

Sve odluke Savjeta donose se na temelju materijala koji sadrži odgovarajuće elemente sukladno odredbama zakona kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Članak 4.

Savjet zasjeda po potrebi.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva imenovani predsjednik Savjeta.

Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove spriječenosti član Savjeta kojeg predsjednik na to ovlasti.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, sjednica Savjeta može se sazvati i na prijedlog najmanje četiri člana Savjeta.

Članak 5.

Dnevni red sjednice Savjeta predlaže predsjednik Savjeta.

Na sjednicama Savjeta raspravlja se i odlučuje o točkama koje se nalaze na dnevnom redu.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Savjeta najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Savjeta se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 6.

Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

Predsjedniku Savjeta u obavljanju njegovih poslova i zadaća pomaže tajnik.

Tajnika Savjeta određuje pročelnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Članak 7.

Savjet može započeti s radom ukoliko je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i tajnik.

Članak 9.

Savjet je dužan o svom radu izvješćivati Gradonačelnika jednom godišnje.

Članak 10.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za rad u Savjetu u skladu s odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje pravo na naknadu za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/08).

Članak 12.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/12-04/91-89

Ur. broj: 2170/01-15-00-12-1

Rijeka, 13. prosinca 2012.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr