SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 50. Petak, 14. prosinca 2012.
GRAD OPATIJA

66.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/ 09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. 12. 2012. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Opatije
za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Gradonačelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za slijedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Grada na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika utvrđeni dokumentima o srednjoročnim odnosno dugoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima, drugim propisima ili općim aktima.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Gradonačelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana.
Gradonačelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Gradonačelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 6.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti. Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu se preuzeti uz suglasnost Gradonačelnika.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stručnom vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

Pročelnici upravnih odjela dužni su redovito pratiti izvršavanje Proračuna na razini Odjela, a obveze izvršavati do visine utvrđene Proračunom.

Članak 7.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika.

Članak 8.

Gradonačelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Gradonačelnik je obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjeli sredstava.

Članak 9.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 200.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik, koji je obvezan svaki mjesec izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju iste.

Članak 10.

Za potrebe mjesnih odbora osiguravaju se sredstva u visini 949.500,00 kn, te svakom mjesnom odboru pripada 63.300,00 kn, koji se raspoređuju sukladno financijskim planovima Mjesnih odbora za materijalne troškove (npr. struja, voda, telefon, grijanje itd.), ostale materijalne troškove i za komunalne akcije , s time da iznos za komunalne akcije ne može biti manji od 40.000,00 kuna.

Za potrebe pojedinih mjesnih odbora osiguravaju se sredstva za manifestacije, iskazane u razdjelu - 001 Ured Grada, Glava 00104- Mjesni odbori, Glavni program CO3- Aktivnosti mjesnih odbora, Program 0302- Manifestacije mjesnih odbora, u ukupnom iznosu od 116.100 kuna.

Sredstva za potrebe mjesnih odbora doznačuju se na osnovi pisanog i dokumentiranog zahtjeva.
Vlastiti i namjenski prihodi Mjesnih odbora uplaćuju se u Proračun Grada i koriste se za pokriće rashoda mjesnih odbora sukladno njihovim financijskim planovima.

Ostvarenje i utrošak vlastitih prihoda Mjesnih odbora nadzire Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti.

Članak 11.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 12.

Prihodi koje ostvaruju tijela gradske uprave obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna.

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Članak 13.

Proračunski korisnici kao i upravni odjeli odgovorni su za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika ne uplaćuju se u Proračun Grada.
Ostvarenje i utrošak vlastitih namjenskih prihoda nadzire Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti.

Članak 14.

Sredstva drugih jedinica lokalne samouprave, na području kojih proračunski korisnici obavljaju djelatnost, prenose se kao tekuće i kapitalne pomoći za programe proračunskih korisnika u Proračun Grada.

Proračunski korisnici obavezni su dostaviti svoje financijske planove po mjesecima za cijelu godinu u skladu s planiranim dospijećem obveza i usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu do 15. siječnja tekuće godine Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti.

Tijekom godine mjesečni financijski planovi mogu se mijenjati u skladu s promjenama u dospijeću obveza, odobrenim preraspodjelama te izmjenama i dopunama proračuna.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćeni i preneseni a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni i preneseni a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Članak 15.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme za 2013. godinu.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 16.

Imovinu Grada čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Gradonačelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Grada.

Članak 17.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Odluku o izboru banke donosi Gradonačelnik.

Članak 18.

Gradsko vijeće može na prijedlog Gradonačelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu i ako se s time štiti interes Grada.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom. Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga.

Članak 19.

Za stjecanje imovine bez naknade proračunskim korisnicima potrebna je suglasnost Gradonačelnika ukoliko bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Grada.

Članak 20.

Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u rashodima poslovanja proračunskih korisnika.

V. ODGODA NAPLATE, OTPIS DUGOVANJA I PRODAJA POTRAŽIVANJA

Članak 21.

Gradonačelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, koji se ne smatraju javnim davanjima, pod uvjetima propisanim Zakonom o proračunu i podzakonskim propisima.

Naplata duga iz stavka 1. ovog članka može se odgoditi jednokratno do 12 mjeseci ili se može odobriti plaćanje duga u obrocima i to maksimalno do 36 mjesečnih obroka.

Iznimno od stavka 1. ovog članka Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti može na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga i to za iznose potraživanja do 20.000,00 kuna.

Članak 22.

Gradonačelnik može na zahtjev dužnika otpisati odnosno uz suglasnost dužnika prodati potraživanja koja se ne smatraju javnim davanjima pod uvjetima propisanim Zakonom o proračunu i podzakonskim propisima.

Iznimno od stavka 1. ovog članka Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti može na zahtjev dužnika, otpisati potraživanja čiji iznos ne prelazi 10.000,00 kuna.

Gradonačelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja za dugovanja po pojednim vrstama prihoda za koje ja nastupila apsolutna zastara prava na naplatu kao i u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se može naplatiti dug kao i u drugim slučajevama kada je nastupila nemogućnost naplate.

Članak 23.

Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, u cijelosti ili djelomično, mogu se otpisati potraživanja na ime javnih davanja ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika i članova njegova kućanstva pod slijedećim uvjetima:

1. ako podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, odnosno pravo na opskrbninu prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata

ili

2. ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:

a) kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od jedne proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva,

b) kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi njegovog kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koji se ne smatraju zadovoljavajućim stambenim prostorom (stan ili kuća veličine do 35 m2 za jednu osobu, uvećana za 10 m2 za svaku daljnju osobu s mogućim odstupanjem do 10 m2), te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva,

c) kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva 50 posto proračunske osnovice.

Za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja fizička osoba mora ispunjavati kriterij iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili kumulativno kriterije iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

Članak 24.

Ako posebnim propisima nije uređeno drugačije, kod zahtjeva za odgodu naplate duga po osnovi javnih davanja sredstva osiguranja ne moraju se tražiti u slučaju kada se traži obročna otplata duga do iznosa od 20.000 kuna.

VI. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 25.

Grad se može dugoročno zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz i prethodnu suglasnost Gradskog vijeća i Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna godišnja obveza Grada može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona.

Članak 26

U 2013. godini Grad će se zadužiti uzimanjem kredita kod kreditnih institucija u visini od 46.000.000 kuna za izgradnju Doma umjetnosti.

Obveze po danim jamstivma iskazane su u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2013. godinu, razdjel 002 - Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Glava 00203 - Financije i gospodarstvo, Glavni program M17 - Financije, Program 1701 - Otplate kredita, Aktivnost A170104 - Vodopskrba i kanalizacija u iznosu od 4.571.000 kuna.

Obveze na ime naknada i drugih troškova kredita za izgradnju Doma umjetnosti iskazane su u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2013. godinu, razdjel 002-Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Glava 00203- Financije i gospodarstvo, Glavni program M17 - Financije, Program 1701 - Otplate kredita, Aktivnost A170105- Izgradnja Doma umjetnosti, u iznosu od 460.000 kuna

Ukupne dugoročne obveze Grada na dan 31. 12. 2013. godine po osnovi glavnice kreditnog zaduženja Grada iznositi će 46.000.000 kn, a po osnovi glavnice danih jamstava u iznosu 23.865.300 kuna.

Članak 27.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnim vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može se zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Gradonačelnika i uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Članak 28.

Gradonačelnik također može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan Zakonom. Grad je obvezan prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.

Ugovore o jamstvu sklapa Gradonačelnik.

VII. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 29.

Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje i godišnje financijske izvještaje svog plana Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 27/05 i 2/07).

Proračunski korisnici dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana, izvještaj o radu te prijedlog o korištenju neutrošenih sredstava) nadležnom upravnom tijelu Grada, najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 27/05 i 2/07).

Nadležno upravno tijelo Grada dužno je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika dostaviti Gradonačelniku u daljnjem roku od mjesec dana od isteka roka iz stavka 2. ovog članka.

Članak 30.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Gradonačelniku do 5. rujna tekuće godine. Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15 rujna tekuće godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Gradonačelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Gradonačelnik godišnji obračun Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće.

Upravni odjeli Grada dužni su na zahtjev Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti dostaviti godišnja i polougodišnja izvješća o izvršavanju Proračuna na razini odjela u rokovima utvrđenim u zahtjevu.

VIII. OVLASTI I ODGOVORNOSTI ČELNIKA JLS I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 31.

Gradonačelnik , čelnici proračunskog korisnika te čelnici upravnih odjela odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela proračuna iz svoga djelokruga te za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također su odgovorni za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Gradonačelnik i čelnici proračunskog korisnika mogu određena prava unutarnjim propisima u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu prenijeti na druge osobe.

IX. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 32.

Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostali poslovnih dokumenata. Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/11

Ur. broj: 2156-01-01/12-1

Opatija, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr