SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

67.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji
Općine Viškovo u 2013. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2013. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo, a u svezi s:

- promicanjem kulture,

- programima i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općinskog značaja,

- poticanjem i organiziranjem raznih tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- zaštitom kulturno povijesnih spomenika i kulturne baštine,

- sufinanciranjem aktivnosti u području osnovnog obrazovanja,

- sufinanciranjem smještaja djece u produženom boravku,

- financiranje pomoćnika u nastavi (asistenta) za djecu s posebnim potrebama u osnovnim školama,

- stipendiranjem učenika i studenata,

- sufinanciranjem javnog prijevoza učenika i studenata,

- kapitalnim ulaganjem u održavanje crkvenog objekta, objekata kulture i povijesnih objekata.

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Općine Viškovo utvrđuje se program od posebnog značaja za Općinu Viškovo u 2013. godini i to:

1. AMATERIZAM - obzirom na dosegnutu visoku razinu viškovskog amaterizma s područja kulturnih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom. Predviđena financijska sredstva pratit će program osnovne djelatnosti udruga sufinanciranjem materijalnih troškova i posebnih programa udruga iz oblasti kulture na području Općine: Limena glazba Marinići , Pjevački zbor Marinići, KUD Halubjan, HTZ Vila Halubja, Halubajski zvončari, Halubajke, Halubajske mažoretkinje, Kumpanija z Halubja, Dječji zbor Zvona Viškova, Dječji zbor Halubajčići, KUD Izvor, SKD Prosvjeta pododbor Viškovo, Udruga likovnih umjetnika amatera braća Baštijan i Kiparska udruga Mato Tijardović.

2. GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST - u 2013. godini organizirat će se glazbene i scenske predstave na otvorenoj sceni u Ronjgima (Mantinjada pul Ronjgi, Matetićevi dani, Kanat pul Ronjgi, Večeri pul Matetićeva ognjišća, susret glazbenih škola i drugo) i drugim otvorenim prostorima te domovima kulture u Viškovu i Marinićima kao i predstave za vrtićare i školarce.

3. IZLOŽBENO-GALERIJSKA DJELATNOST - postavit će se likovne i druge izložbe u organizaciji Općine, Knjižnice i čitaonice Halubajska zora Viškovo, Matice Hrvatske, JU I.M.Ronjgov, Udruge likovnih umjetnika amatera braća Baštijan i drugih sl.

4. BIBLIOTEČNA DJELATNOST - Proračunom Općine osigurana su sredstva za redovno poslovanje općinske ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora Viškovo,» nabavku novih knjiga,organizaciju tematskih likovnih radionica za djecu i odrasle korisnike uz obiljelžavanje prigodnih datuma i godišnjica, organiziranje književnih susreta i protgrama kao i za posebne programe za Dan Općine Viškovo, i Matejne organiziranjem kazališnih predstava.

5. ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA I KULTURNE BAŠTINE - sredstva Proračuna koristit će se za izgradnju interpretacijskog centra u Ronjgima, izrade projektne dokumentacije za Dom Marinići i legalizaciju zgrade Delavske katedre, kao i za pohranu i prikupljanje glazbene i folklorne baštine putem županijske JU I.M.Ronjgov, promociju Općine Viškovo putem sudjelovanja Halubajskih zvončara u raznim TV i radio emisijama, susretima kulturne baštine, posebno stoga što su kao kulturna nematerijalna baština na listi UNESCO-a.

6. MUZEJSKA DJELATNOST - Spomen dom Ivan Matetić Ronjgov je muzejsko memorijalnog karaktera (posjeti Spomen domu).

7. IZDAVAČKA DJELATNOST - nastavit će se sa tiskanjem Općinskog glasnika, Viškovo, te programska djelatnost ogranka Matice Hrvatske Viškovo koji svojom izdavačkom djelatnošću nastoji afirmirati kulturni identitet te očuvati običaje i jezične osobitosti Halubja tiskanjem knjige »Nitko mi nebo ukrasti neće« i zbirke pjesama »Pod mavricun va seh koloreh«.

8. MANIFESTACIJSKA DJELATNOST- organizirat će se književne večeri, predavanja, tribine, Proljeće u Ronjgima i sl.

9. RELIGIJA - Sredstva Proračuna koristit će se za održavanje crkvenog objekta, stolarskim radovima, a planirana je i obnova i restauracija orgulja.

Članak 3.

Sufinancirat će se posebni programi Osnovne škole Sveti Matej Viškovo i to:

- školski list Tratinčica,

- škola u prirodi,

- projekt Eko škola,

- projekt Globe programa,

- projekt učeničke zadruge,

- dječji glazbeni Halubajski festival.

Proračunom Općine osigurana su i sredstva za opremanje učionica za razrednu i predmetnu nastavu kao i sredstva za uređenje prostora u prizemlju sportske dvorane.

Članak 4.

Sufinancirat će se smještaj djece u produženom boravku u osnovnim školama.

Sufinancirat će se troškovi pomoćnika u nastavi (asistenta) za djecu s posebnim potrebama u osnovnim školama Sveti Matej i Nikola Tesla sa ciljem njihovog uključivanja u razredni kolektiv, svladavanja socijalno-psiholoških prepreka i usvajanja prilagođenih nastavnih sadržaja te jačanja samopouzdanja, podizanja stupnja tolerancije te prihvaćanja od strane drugih učenika.

Članak 5.

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima stipendirat će se učenici srednjih škola i studenti.

Nagrađivat će se učenici koji postignu odličan uspjeh u svih osam razreda osnovnoškolskog obrazovanja, te učenik ili učenica generacije.

Članak 6.

Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 2., 3., 4. i 5. osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo, a upravno tijelo vrši njihov raspored nositeljima programa temeljem odluka Općinskog načelnika i ugovora.

Tabelarni prikaz nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 7.

Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2013. godini stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-04/12-01/12

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-15

Viškovo, 6. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Program javnih potreba u obrazovanju, ku  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr