SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

 64.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo za 2013. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2013. godini za:

- javne površine

- ceste sa infrastrukturom

- groblje

- javnu rasvjetu

- objekte i uređaje te opremu za odlaganje otpada

- opremu za prijevoz putnika

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2013. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 915.830,00 kn

- vodni doprinos tekuće godine 200.000,00 kn

- ostali prihodi i naknade 50.500,00 kn

- pomoć EU 883.320,00 kn

- primljeni zajam 10.454.000,00 kn

- povrat zajmova - namjenska razvojna
sredstva (komunalna društva) 1.080.800,00 kn

- prihodi iz cijene komunalnih usluga
namijenjenih razvoju 903.000,00 kn

- prihod od naknade za koncesije 80.000,00 kn

UKUPNO: 14.567.450,00 kn

(slovima: četrnaestmilijunapetstošezdesetsedamtisućačetiristopedesetkuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te poslovi i radnje koje prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Standardi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

I/Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinu čini izgradnja sljedećeg:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 6.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinski načelnik.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-04/12-01/12

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-17

Viškovo, 6. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr