SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

63.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o Izradi II. izmjene i dopune Detaljnog plana
uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je u članku 117. stavak 1. Odluke o prostornom planu uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07).

Izrada izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark Mihelić /DPU 18/ izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/ 09, 55/11, 90/11, 50/12) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Detaljnog plana uređenja je Općina Viškovo. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je pročelnik Upravnog odijela za prostorno i urbanističko planiranje uređenja naselja i stanovanja komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

RAZLOG ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 3.

Razlog za izradu izmjene i dopune DPU-a 18 je promjena granica površine za razvijanje tlocrta građevine na građevinskoj parceli P-2 u cilju realizacije poslovne zgrade na predmetnoj građevnoj čestici. Predmet izmjene i dopune je kartografski prilog br 4. »Uvjeti gradnje«, te članak 7. Odluke sukladno odgovarajućoj izmjeni i dopuni kig-a i promjeni površine za razvijanje tlocrta građevine. Ostali dijelovi elaborata nisu predmet izmjene i dopune.

OBUHVAT IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.

Obuhvat Izrade DPU-a 18 utvrđen je prostornim planom uređenja Općine Viškovo. Površina obuhvata iznosi 1,7 ha površine. Površina građevne čestice koja je predmet II. izmjene i dopune je 0,36.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.

Detaljni plan uređenja Ark Mihelić / DPU 18 / na snazi je od 2005. godine, a njegova prva izmjena i dopuna od

2011. godine. Planom su određeni uvjeti gradnje, načina korištenja i namjenu površina, te prometna i komunalna infrastruktura na području obuhvata detaljnog plana uređenja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE DETALJNOG PLANA

Članak 6.

Prema prostornom planu uređenja Općine Viškovo, područje obuhvata izrade II. izmjene i dopune DPU-a 18 nalazi se u zoni naselja.

Ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana je promjena granica površine za razvijanje tlocrta građevine na građevinskoj parceli P-2 i odgovarajuća izmjena i dopuni kig-a u cilju realizacije poslovne zgrade na predmetnoj građevnoj čestici.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA

Članak 7.

Za potrebe izrade izmjene i dopune DPU-a 18 nije planirana posebna izrada stručnih podloga nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Obzirom da je predmet II izmjene i dopune promjena granica površine za razvijanje tlocrta građevine na građevinskoj parceli P-2, te da predmet izmjene i dopune nisu druge programske i prostorne izmjene neće se pribavljati stručne podloge koje za potrebe izrade planova iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi DPU-a 18 izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Obzirom da je predmet izmjene i dopune promjena granica površine za razvijanje tlocrta građevine na građevinskoj parceli P-2 i odgovarajućoj izmjena i dopuni kig-a, te da predmet izmjene i dopune nisu druge programske i prostorne izmjene tijela i osoba određene posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu plana iz područja svog djelokruga, te drugi sudionici koji su sudjelovali u izradi plana koji je predmet izmjene i dopune ne trebaju sudjelovati u II izmjeni i dopuni DPU-a 18.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza izrade DPU-a 18:

- dostava zahtjeva za izradu plana i obavijest inspekciji - u roku od 8 dana,

- izrada Nacrta prijedloga II izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU-a 18 za potrebe prethodne rasprave - u roku od 8 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Detaljnog plana uređenja DPU-a 18 za potrebe javne rasprave - u roku od 10 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog DPU-a 18 - u trajanju od 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 10 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga DPU-a 18 - u roku od 10 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- izrada Konačnog prijedloga DPU-a 18 - u roku od 10 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje odluke DPU-a 18 - I. kvartal 2013. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Do stupanja na snagu II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU-a 18 je dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata Detaljnog plana uređenja DPU-a 18 / Ark Mihelić.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Izrada Detaljnog plana uređenja Ark Mihelić / DPU 18 / financirat će se iz izvora osiguranih odstrane vlasnika zemljišta unutar obuhvata plana.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/12

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-30

Vikovo, 6. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr