SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

62.

Na temelju članka 39. stavka 2. Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/ 11) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o posebnim oblicima pomoći

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju posebni oblici pomoći koje osigurava Općina Viškovo (u daljnjem tekstu Općina) , uvjeti i način ostvarivanja prava, korisnici posebnih oblika pomoći, postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi ostvarivanja prava na posebne oblike pomoći propisane ovom Odlukom obavlja Upravni odjel ureda načelnika (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje prava temeljem ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine.

Članak 4.

Prava temeljem ove Odluke ne može ostvariti korisnik koji ta prava ostvaruje po drugoj osnovi.

II. KORISNICI POSEBNIH OBLIKA POMOĆI

Članak 5.

Korisnik posebnih oblika pomoći je hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine, odnosno boravište pod uvjetom da nema prebivalište na području Republike Hrvatske te stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine.

III. POSEBNI OBLICI POMOĆI

Članak 6.

Ovom se Odlukom utvrđuju posebni oblici pomoći kako slijedi:

1. Poklon paketi djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole (»prvašićima«)

2. Poklon paketi povodom božićno - novogodišnjih blagdana za djecu

3. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta (poklon bon)

4. Poklon bon povodom božićno - novogodišnjih blagdana za starije osobe

5. Sredstva za programe humanitarnih organizacija

6. Pravo na pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga

7. Sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama

Visinu iznosa za posebne oblike pomoći utvrđuje Općinski načelnik sukladno osiguranima sredstvima u Proračunu.

1. Poklon paketi djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole (prvašićima)

Članak 7.

Pravo na poklon paket Općine Viškovo ostvaruje učenik prvog razreda osnovne.

2. Poklon paketi povodom božićno - novogodišnjih blagdana za djecu

Članak 8.

Pravo na poklon paket povodom božićno - novogodišnjih blagdana za djecu ostvaruju sva djeca od navršene 1. godine života do polaska u 1. razred osnovne škole.

3. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta

Članak 9.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruje roditelj, usvojitelj odnosno staratelj za dijete pod uvjetom da dijete i barem jedan roditelj, usvojitelj odnosno staratelj ispunjava uvjet iz članka 5. ove Odluke.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti do navršene prve godine dana starosti djeteta.

4. Poklon bon povodom božićno - novogodišnjih blagdana za starije osobe

Članak 10.

Pravo na poklon bon Općine ostvaruje osoba koja je starija od 75 godina života.

5. Sredstva za programe humanitarnih organizacija

Članak 11.

Proračunom Općine predvidjet će se sredstva za financijsku potporu programa humanitarnim organizacijama.

6. Pravo na pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga

Članak 12.

Pravo na pomoć za kupnju školskih knjiga za učenike osnovnih škola ostvaruje roditelj koji ispunjava jedan od uvjeta:

- uvjet prihoda

- ima troje ili više školske djece

Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti do 30. rujna tekuće godine.

7. Sufinanciranje produženog i cjelodnevnog boravka u osnovnim školama

Članak 13.

Pravo na sufinanciranje 50% troška nastavnog osoblja u produženom i cjelodnevnom boravku u osnovnim školama ostvaruje učenik koji uz barem jednog roditelja usvojitelja ili staratelja ispunjava uvjet iz članka 5. ove Odluke.

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 14.

Postupak za ostvarivanje prava na posebne oblike pomoći utvrđenih ovom Odlukom pokreće se temeljem pismenog zahtjeva stranke.

Članak 15.

Zahtjev za ostvarivanje prava na posebne oblike pomoći podnosi se Upravnom odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava na posebne oblike pomoći podnositelj je dužan predočiti Upravnom odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Upravni odjel će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi isprave, odnosno dokaze koje je korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava.

Članak 16.

Upravni odjel Općine provest će postupak i donijeti upravni akt kojim odlučuje o pravu u rokovima utvrđenim zakonskim propisima.

Upravni odjel će, u slučaju nepotpune dokumentacije, zatražiti da podnositelj zahtjeva u roku 8 dana dopuni zahtjev.

O žalbi protiv akta Upravnog odjela Općine odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 17.

Obrasci za podnošenje zahtjeva sa popisom odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom podižu se u Upravnom odjelu ureda načelnika Općine ili se mogu koristiti sa web portala Općine.

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/12

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-27

Viškovo, 6. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr