SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA VIŠKOVO

57.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Viškovo za 2012. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 44/11, 17/12, 30/12) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2012. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 5.333.600,00 kn

- prihod od komunalnog doprinosa
- prenesena sredstva 7.900.025,90 kn

- prihod od prodaje grobnih mjesta
- prenesena sredstva 273.773,10 kn

- vodni doprinos tekuće godine 110.000,00 kn

- ostali prihodi i naknade 25.500,00 kn

- fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost 72.001,00 kn

- sredstva proračuna-prenesena sredstva 2.039.500,00 kn

- povrat zajmova 2.481.000,00 kn

- prihodi iz cijene komunalnih usluga
namijenjenih razvoju 536.532,00 kn

- prihod od naknade za koncesije 75.000,00 kn

UKUPNO: 18.846.932,00 kn

(slovima: osamnaestmilijunaosamstočetrdesetšesttisućadevetstotridesetdvijekune i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

OPIS

PLANIRANA SREDSTVA

a)

Uređenje novih javnih površina: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina

215.000,00 kn

b)

Sportski park Gornji Sroki:
- projekti i uređenje

42.700,00 kn

c)

Fitness park Viškovo

83.500,00 kn

d)

komunalna oprema za javne površine

121.000,00 kn

e)

Elektroradovi za manifestacije:
-el. instalacije jake struje i nove razvodne ploče u svrhu održavanja raznih manifestacija na području Milihovo - projekt i radovi

311.000,00 kn

f)

Dodatna ulaganja na javnim površinama:
- priključci za vodu

120.500,00 kn

g)

Komunalna oprema - igralište Petrci:

87.000,00 kn

UKUPNO:

980.700,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa 87.500,00 kuna

- komunalnog doprinosa - prenesena
sredstva 893.200,00 kuna

2. Ceste:

OPIS

PLANIRANA SREDSTVA

a)

Cesta Kapiti-Furićevo - projekti

78.750,00 kn

b)

Spojna cesta D u Blažićima - projekti

57.000,00 kn

c)

Cesta Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan) - idejni, glavni i izvedbeni projekt,
otkup zemljišta

601.000,00 kn

d)

Spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan) - otkup zemljišta i projekt

86.900,00 kn

e)

Cesta Viškovo-Turčino - Prema DPU Adriametal - idejni projekt

60.000,00 kn

f)

Pristupni put Benčani - projekt, otkup zemljišta

44.200,00 kn

g)

Put u Kosima - projekt rekonstrukcije, otkup zemljišta

76.100,00 kn

h)

Put Furićevo k.č. 4027/2, 4029 - projekti

77.000,00 kn

i)

Otkup zemljišta za buduće projekte

1.250.000,00 kn

j)

Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta

420.000,00 kn

k)

Izgradnja zidova i upojnih bunara

395.000,00 kn

l)

Cesta II - izgradnja sa infrastrukturom

1.850.000,00 kn

m)

Cesta Trampi-Marinići - kupnja zemljišta i pripremne radnje za izgradnju

5.176.000,00 kn

n)

Cesta Viškovo-Milohni - izgradnja

330.000,00 kn

o)

Nogostup Garići-Saršoni - idejno rješenje

60.000,00 kn

p)

Smjerokazne ploče - radna i trgovačka zona

87.000,00 kn

r)

Prometno rješenje Petrci - projekt i izvođenje

137.000,00 kn

s)

Cesta RZ-8 - glavni i izvedbeni projekt

171.000,00 kn

UKUPNO:

10.956.950,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-prihod od komunalnog doprinosa
tekuće godine 5.216.100,00 kn

-prihod od komunalnog doprinosa
- prenesena sredstva 5.451.826,90 kn

-prihod od prodaje grobnih mjesta
- prenesena sredstva 179.023,10 kn

-vodni doprinos tekuće godine 110.000,00 kn

3. Groblje Viškovo i Bujki:

OPIS

PLANIRANA SREDSTVA

a)

DPU Groblja Viškovo

8.500,00 kn

b)

Potvrda glavnog projekta i izvedbeni projekt groblja Viškovo, nabavka opreme

95.250,00 kn

UKUPNO:

103.750,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-prihod od komunalnog doprinosa
- prenesena sredstva 9.000,00 kn

-prihod od prodaje grobnih mjesta
- prenesena sredstva 94.750,00 kn

4. Javna rasvjeta:

OPIS

PLANIRANA SREDSTVA

a)

Proširenje javne rasvjete

450.000,00 kn

b)

Prigodna iluminacija - nabavka opreme

87.000,00 kn

c)

Zamjena rasvjetnih tijela LED tehnologijom - EU projekt

1.081.000,00 kn

d)

Priključci za iluminaciju na stupovima JR

30.000,00 kn

UKUPNO:

1.648.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-prihod od komunalnog doprinosa
tekuće godine 30.000,00 kn

-fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost 72.001,00 kn

-prihod od komunalnog doprinosa
- prenesena sredstva 1.545.999,00 kn

5.Izgradnja vodovodne mreže
- pomoć KD Vodovod 2.140.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-prihoda od naknade za koncesije 75.000,00 kuna

-ostalih prihoda i naknada 25.500,00 kuna

-sredstava proračuna - prenesena
sredstva 2.039.500,00 kuna

6.Sanacija odlagališta i nabavka opreme
- pomoć KD Čistoća 3.017.532,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-prihoda iz cijene komunalnih usluga
namijenjenih razvoju 536.532,00 kuna

- povrata zajmova 2.481.000,00 kuna

SVEUKUPNO (1.-6.): 18.846.932,00 kuna

(slovima: osamnaestmilijunaosamstočetrdesetšesttisućadevetstotridesetdvijekune i 00/100)

Članak 3.

Ove 3. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/12

Ur. broj: 2170-09-06/01-12-22

Viškovo, 6. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr