SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
OPĆINA FUŽINE

69.

Na temelju članka 122. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 23/09 i 30/09) Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici od 12. prosinca 2012. godine donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju objekata i prometnica unutar obuhvata UPU-10 i prihvaćanju
teksta tog Ugovora

Članak 1.

Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza vezanih za izgradnju objekata i prometnica unutar obuhvata UPU-10 i prihvaćanju teksta tog Ugovora sa investitorom Arbacommerce d.o.o. iz Zadra i Slobodana Brajovića iz Rovinja.

Ugovor se sklapa radi uređenja građevinskog zemljišta u cilju njegova osposobljavanja za gradnju.

Članak 2.

Prihvaća se tekst ugovora koji se prilaže ovom Zaključku kao sastavni dio istoga.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da potpiše Ugovor iz čl. 1. ovog Zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novima PGŽ« i stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/12-01/07

Ur. broj: 2112/03-01-12-28

Fužine, 12. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

OPĆINA FUŽINE, Fužine, Dr. F. Račkog 19, OIB: 50371966761 zastupana po Općinskom načelniku Općine Fužine Marinku Kauzlarić, ing (u daljnjem tekstu Općina)

i

Arbacommerce d.o.o. iz Zadra, Obala Kneza Branimira 4a OIB: 83964023143 zastupana po direktoru - članu uprave Nikici Paunović i mr.sc. Slobodan Brajović iz Rovinja, Matka Laginje 1 OIB: 17492302275, kao investitori (u daljnjem tekstu Investitori)

sklapanju sljedeći:

Ugovor
o reguliranju međusobnih prava i obveza

Članak 1

Općina Fužine i Investitori utvrđuju i dogovaraju:

1. da Investitori namjeravaju na području obuhvata područja označenog u Prostornom planu Općine Fužine kao UPU 10 - Ugostiteljsko-turistička zona »Bajer« (T2 6) pristupiti izradi Urbanističkog plana uređenja, sukladno Ugovoru o financiranju UPU-10 čiji je sastavni dio ovaj Sporazum, radi izgradnje više urbanih vila te objekata ugostiteljsko turističke namjene.

2. da je radi uređenja građevinskih čestica na kojima Investitori namjeravaju graditi predmetne stambene i poslove objekte, vidljivo iz pisma namjere koje je prilog ovog Sporazuma, potrebno izgraditi pristupne prometnice do istih te da su Općina Fužine i Investitori suglasni da se, po donošenju UPU-a, iste izgrade o trošku investitora, uz mogućnost prebijanja istih troškova sukladno točki 6 članka 122 Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

3. da je radi uređenja navedenog zemljišta od strane Općine Fužine donesena Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 10) ugostiteljsko-turističke zone »Bajer« (T2 6) koja Odluka je objavljena u Službenim novinama PGŽ broj 15 od 30. travnja 2012. godine te da je sukladno čl. 13. navedene odluke planirano da se izrada UPU-a financira od strane vlasnika zemljišta, odnosno u ovome slučaju navedenih Investitora kao vlasnika jednog dijela zemljišta unutar označene zone.

4. da će Investitori o svome trošku izraditi svu komunalnu infrastrukturu, unutar područja obuhvata UPU-a 10, potrebitu za privođenje namjeni zemljišta unutar UPU-a, sukladno po njihovom zahtjevu izdanih lokacijskih i drugih dozvola, pri tome osobito naglašavajući obvezu izrade odgovarajućih projekata za pristupne puteve kao i izgradnju pristupnih puteva sa svom infrastrukturom, riješiti pitanje vlasništva zemljišta odnosno parcelacije zemljišta za potrebite objekte komunalne infrastrukture u zoni obuhvata. Ukoliko pristupni putevi po svom karakteru i značaju po donesenom UPU budu se smatrali nerazvrstanim cestama u smislu Zakona o cestama, Investitori se obvezuju predati put Općini Fužine sa uporabnom dozvolom, ali uz obvezu Općine da nadoknadi vrijednost zemljišta sukladno odredbama Zakona o gradnji i prostornom uređenju.

Investitori se obvezuju sukladno Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Bajer (UPU 10 T2 6) prihvatiti Izrađivača plana kojeg sukladno Zakonu o javnoj nabavi odabire Općina i koja s istim sklapa Ugovor o izradi urbanističkog plana uređenja.

Investitor se obvezuje u skladu s posebnim ugovorom o izradi UPU-a, financirati donošenje UPU-a sukladno dinamici plaćanja i na način kako Općina ugovori sa izrađivačem plana te posebnim ugovorom između Općine i Investitora podmiriti sve troškove nastale u procesu donošenja UPU-a.

Investitor se obvezuje aktivno sudjelovati u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja.

Članak 3.

Općina Fužine obvezuje se da će poduzeti sve radnje u cilju praćenja i provođenja postupka donošenja UPU-a te da će isti, po objavi i izvršenim obvezama od strane investitora dostaviti Investitoru.

Članak 4

Sve sporove koji eventualno proizađu iz ovog Ugovora strane će prvenstveno rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju, priznaju nadležnost suda u Delnicama.

Članak 5.

Sporazumne strane su neposredno upoznate sa sadržajem ovog Ugovora, pročitale su ga i razumjele, na isti nemaju primjedbi te u znak prihvaćanja svih prava i obveza koje iz njega proizlaze, po ovlaštenim osobama ga potpisuju.

Članak 6.

Ovaj Ugovor završava člankom 6, sastavljen je u 6 (šest) originalnih primjeraka, od kojih 2 (dva) zadržava Općina, a 4 (četiri) Investitori (za svakog investitora 2 primjerka).

Investitori: Općina Fužine

ARBACOMMERCE d.o.o.

zastupano po članu uprave Nikici Paunović

____________________________

Općinski načelnik

Marinko Kauzlarić, ing.

Slobodan Brajović

_____________________________

Klasa: 053-01/11-01/62

Ur. broj: 2112/03-02-12-14

Fužine, 12. prosinca 2012.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr