SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

146.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavak 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti na akvatoriju područja Portić, Općina Malinska - Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 35/12), točke 9. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti na akvatoriju područja Portić, Općina Malinska - Dubašnica (»Narodne novine« broj 109/12), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština na 35. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu
i sportsko-rekreacijske djelatnosti na akvatoriju
područja Portić, Općina Malinska - Dubašnica

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti na akvatoriju područja Portić, Općina Malinska - Dubašnica kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Brodograđevni obrt Malinska, vl. Franko Kraljić, Obala 9, 51511 Malinska, OIB 87166909882 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti koje uključuju:

- korištenje postojećeg objekta za izložbeni prostor, izradu i održavanje sredstava za iznajmljivanje,

- iznajmljivanje 4 tradicijske pasare,

- iznajmljivanje sandolina, pedalina, kajaka,

- iznajmljivanja glisera s mogućnošću vuče opreme (banana, tuba, padobran i sl.),

- iznajmljivanje ostale opreme za sport i razonodu.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Općini Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena javna plaža i izložbeni prostor u postojećem objektu, predio Portić, Općina Malinska-Dubašnica.

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz k.č. 34/7, k.o. Bogović koja je Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Krku upisana kao pomorsko dobro.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 1603 m2 od čega kopneni dio iznosi 225 m2, a morski dio 1378 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:


GAUSS-KRUGEROVA PROJEKCIJA

TOČKA

Y

X

1.

5 462 919.00

4 997 678.40

2.

5 462 927.73

4 997 666.60

3.

5 462 905.61

4 997 650.30

4.

5 462 898.69

4 997 659.20

5.

5 462 868.96

4 997 699.40

6.

5 462 889.34

4 997 718.50

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na preslici Katastarskog plana u mjerilu 1 : 500 izrađen od Blaženka Pavičića, Ured ovlaštenog inženjera geodezije, u srpnju 2004. godine. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju koja se sastoji od dva dijela:

stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi

. 8.015,00 kuna (slovima: osamtisućapetnaest kuna),

. promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 3% od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Najpovoljnijem ponuditelju.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog pisanog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Najpovoljniji ponuditelj može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je, prije potpisivanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, predati Davatelju koncesije:

. 2 (dvije) bjanko zadužnice na iznos od 50.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

. Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti za izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti iz listopada 2012. godine, izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja, a koja čini sastavni dio Ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti na akvatoriju područja Portić, Općina Malinska - Dubašnica (»Narodne novine« broj 109/12).

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj da strogo poštuje rokove i iznose ukupnih ulaganja od 552.000,00 kuna koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti iz stavka 2. ovog članka.

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj na suradnju s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora, a sve u skladu s kriterijima koje propisuje »Plava zastava«.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje predmeta koncesije, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, vršiti manje popravke, sanacije obale.

Najpovoljnijem ponuditelju se preporuča poduzimanje mjera osiguranja radi zaštite i sigurnosti posjetitelja koncesioniranog područja i njihovih stvari.

Članak 8.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, niti naplaćivati ulaznice, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru Najpovoljniji ponuditelj ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Najpovoljnijeg ponuditelja da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja u rokovima i iznosima predviđenima u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 4. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije Lokacijsku dozvolu u roku od 365 dana od dana konačnosti ove Odluke.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 365 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana Primorsko-goranske županije.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE:

Dana 2. veljače 2012. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam u Primorsko-goranskoj županiji zaprimio je Pismo inicijative za koncesiju s prilozima, a dana 17. veljače 2012. godine Dopunu pisma inicijative od obrta Brodogradilište »Malinska«, vlasnika Franka Kraljića, čime su stečeni preduvjeti za nastavak postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti na akvatoriju područja Portić, Općina Malinska-Dubašnica.

Granica pomorskog dobra utvrđena je Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Bogović i k.o. Sveti Anton (»Narodne novine« broj 104/02 od 10. rujna 2002. godine).

Usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom se temelji na Uvjerenju izdanom od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk u Primorsko-goranskoj županiji (KLASA: 350-05/12-01/89 i URBROJ: 2170/1-03-04/6-12-2 od 15. veljače 2012. godine).

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 33. sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti na akvatoriju područja Portić, Općina Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/12) temeljem koje je, u neizmijenjenom sadržaju, a u formi obavijesti objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti na akvatoriju područja Portić, Općina Malinska - Dubašnica (»Narodne novine« broj 109/12).

Dana 7. studenoga 2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Slogin kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti na akvatoriju područja Portić, Općina Malinska - Dubašnica objavljeno u »Narodnim novinama« broj 109/12.

Sukladno tekstu objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije, otvaranje ponuda obavlja komisija za otvaranje ponude trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12 sati.

U pisarnicu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, pristigla je jedna (1) ponuda i to ponuditelja:

1. Brodograđevnog obrta Malinska, vl. Franko Kraljić, Obala 9, 51511 Malinska, OIB 87166909882.

Ponuda je pristigla u propisanom roku u Pisarnicu Primorsko-goranske županije i to 2. studenoga 2012. godine u 13.51 sati.

Utvrđeno je da ponuda sadrži sve elemente određene u Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je 16. studenoga 2012. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti. Jednoglasno je podržan Brodograđevni obrt Malinska, vl. Franko Kraljić, Obala 9, 51511 Malinska, OIB 87166909882 uz uvjet da se potpisivanje Ugovora o koncesiji dozvoli po izvršnosti lokacijske dozvole.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji po izvršnosti Lokacijske dozvole.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-33

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr