SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

143.

Na temelju članka 35., stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10), članka 65. stavka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici od 13. prosinca 2012. godine donijela je

ODLUKU
O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU
RASPOLAGANJA I UPRAVLJANJA
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), a posebice:

- otuđenje i terećenje nekretnina,

- način otuđenja i provođenja javnog natječaja,

- zasnivanje drugih prava na nekretninama.

Davanje u zakup i kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Županije uređuje se posebnom Odlukom koju donosi Županijska skupština Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština).

Članak 2.

Županijska skupština odnosno Župan upravljaju i raspolažu nekretninama u vlasništvu Županije, pažnjom dobrog domaćina na načelima zakonitosti, ekonomičnosti i svrsishodnosti, a sukladno odredbama zakona koji se odnose na raspolaganje i upravljanje nekretninama, Statuta Županije i ove Odluke.

Županijska skupština odnosno Župan nekretninu u vlasništvu Županije, mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom ili ovom Odlukom nije drukčije određeno.

U slučaju da je odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine donio Župan, a po javnom natječaju se postigne cijena nekretnine koja prelazi iznos do kojeg može raspolagati Župan, odluku o prodaji nekretnine donosi Županijska skupština.

Članak 3.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na prodaju nekretnina, na odgovarajući način se primjenjuju i u drugim postupcima raspolaganja nekretninama.

Članak 4.

Nekretninama u vlasništvu Županije može se raspolagati bez provođenja javnog natječaja, samo u slučajevima određenim posebnim zakonom.

Članak 5.

Raspolaganjem nekretninama smatra se prodaja, zamjena, zasnivanje stvarnih služnosti ili tereta na nekretninama, uspostava prava građenja, razvrgnuće suvlasničke zajednice i darovanje nekretnina te zakup nekretnina.

II. PRODAJA NEKRETNINA

Članak 6.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Županije donosi Županijska skupština odnosno Župan u okviru ovlasti utvrđenih zakonom i Statutom Županije.

Javni natječaj se objavljuje u lokalnom dnevnom tisku i na službenim web stranicama Županije. Rok za dostavu ponuda računa se od dana objave javnog natječaja u lokalnom dnevnom tisku.

Članak 7.

Početna cijena nekretnine određuje se:

- komparativnom metodom, prema visini tržišne cijene koja se u trenutku raspisivanja javnog natječaja postiže na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi nekretnina, te prema površini nekretnine i njenoj namjeni,

- prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka,

- prema podacima porezne uprave.

Način utvrđivanja početne cijene nekretnine određuje upravno tijelo Županije nadležno za imovinu.

Konačna tržišna cijena pojedine nekretnine je ona najviša cijena koja se postigne u postupku javnog natječaja.

Članak 8.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina obvezno sadrži:

- oznaku i površinu nekretnine,

- početnu cijenu nekretnine izraženu u kunama po m2,

- iznos i način plaćanja jamčevine,

- rok za zaključenje ugovora,

- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,

- pravo Županijske skupštine ili Župana da poništi javni natječaj i ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja po potrebi može sadržavati i druge elemente kao što su: podaci o opremljenosti nekretnine, podaci o namjeni nekretnine, rok za podnošenje ponuda i sl.

Članak 9.

Tekst javnog natječaja obavezno sadrži:

- zemljišnoknjižnu oznaku i površinu nekretnine,

- početnu cijenu nekretnine izraženu u kunama po m2,

- namjenu nekretnine sukladno prostorno planskoj dokumentaciji,

- tko ima pravo sudjelovati u javnom natječaju,

- odredbu da se nekretninama raspolaže po načelu »viđeno - kupljeno«,

- rok za podnošenje i način dostave ponuda,

- odredbu da se danom predaje ponude smatra dan neposredne predaje ponude pisarnici Županije, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom,

- iznos i način plaćanja jamčevine, uz naznaku da se uplaćena jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku,

- naznaku da se ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina vraća u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu,

- naznaku da se uplaćena jamčevina obračunava u ukupan iznos kupoprodajne cijene,

- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

- rok zaključenja ugovora,

- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,

- mogućnost i vrijeme pregleda nekretnine,

- odredbu tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem,

- odredbu da će se u slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja,

- odredbu da najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine,

- odredbu da je tekst javnog natječaja objavljen i na službenim web stranicama Županije,

- odredbu da će se tabularna isprava podobna za upis vlasništva kupca izdati nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti,

- način stjecanja posjeda,

- obvezu kupca, ukoliko zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene, na plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana dospijeća do dana plaćanja,

- odredbu o pravu Županijske skupštine ili Župana da poništi javni natječaj i ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja,

- odredbu o pravu prodavatelja da može raskinuti ugovor kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 45 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine,

- dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu,

- odredbu o pravu prodavatelja da odustane od prodaje u svako doba do potpisivanja ugovora.

Javni natječaj može sadržavati i druge uvjete i podatke o nekretnini koja je predmet prodaje.

Članak 10.

Javni natječaj se provodi putem prikupljanja pisanih ponuda, koje se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom »ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA - NE OTVARATI«

Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 8 dana od dana objave javnog natječaja u lokalnom dnevnom tisku.

Prilikom zaprimanja ponuda pristiglih na javni natječaj iz stavka 1. ovog članka, na zatvorenoj omotnici ponude obvezno se naznačuje datum i vrijeme zaprimanja.

Članak 11.

Potvrda o uplati jamčevine obvezni je i sastavni dio ponude pristigle na javni natječaj za prodaju nekretnina.

Otvaranje ponuda pristiglih na javni natječaj za prodaju nekretnina, mora se provesti u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

Članak 12.

Župan imenuje Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od pet članova (5), od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva.

Povjerenstvo obavlja slijedeće zadaće:

- priprema tekst javnog natječaja,

- otvara i pregledava pristigle ponude na objavljeni javni natječaj,

- utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja,

- sastavlja zapisnik o svom radu,

- obavlja i ostale poslove u svezi s provedbom javnog natječaja.

Ponuditelji koji su podnijeli ponude na javni natječaj za prodaju nekretnina imaju pravo prisustvovati otvaranju ponuda osobno ili putem opunomoćenika.

Prije otvaranja pristiglih ponuda, utvrđuje se broj zaprimljenih ponuda, te identitet nazočnih ponuditelja ili njihovih opunomoćenika. Opunomoćenici su dužni predati Povjerenstvu valjanu punomoć.

Po utvrđenju činjenica iz stavka 5. ovog članka, pristupa se otvaranju ponuda a prema redoslijedu zaprimanja.Utvrđuje se da li su ponude pravovremene i potpune te se čita sadržaj svake valjane ponude.

Nepravovremene i nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, već će odmah zapisnički utvrditi njihovu nevaljanost.

Zapisnik o radu Povjerenstva potpisuju prisutni predstavnici ponuditelja i članovi Povjerenstva.

Članak 13.

Povjerenstvo razmatra valjane ponude (pravovremene i potpune) usporedbom ponuđenih cijena za kupnju nekretnina, te utvrđuje koji je ponuditelj najpovoljniji.

Javni natječaj smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja i nudi barem početnu cijenu objavljenu u javnom natječaju.

Ako su dva ili više ponuditelja ponudili istu cijenu za nekretninu koja je predmet prodaje, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je prva zaprimljena.

Članak 14.

Po okončanju postupka javnog natječaja, zapisnik o provedenom javnom natječaju, zajedno sa ponudom ponuditelja kojeg se predlaže prihvatiti kao najpovoljnijeg, Povjerenstvo putem upravnog odjela nadležnog za imovinu dostavlja Županu radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja kojem se prodaje nekretnina, ako odluku o prodaji nekretnina prema zakonu odnosno Statutu Županije donosi Župan.

U slučaju kada odluku iz stavka 1. ovog članka donosi Županijska skupština, prijedlog odluke utvrđuje Župan.

Članak 15.

U slučaju da na javni natječaj nije zaprimljena niti jedna ponuda, u ponovljenom postupku prodaje nekretnine može se umanjiti početna cijena nekretnine o čemu odluku donosi Županijska skupština odnosno Župan ovisno o vrijednosti nekretnine.

Članak 16.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za nekretninu, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja ugovora ili ne pristupi njegovom zaključenju u roku iz članka 17. stavka 2. ove Odluke, gubi pravo na povrat jamčevine.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Županijska skupština odnosno Župan može donijeti odluku o odabiru slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja koji ispunjava uvjete iz javnog natječaja pod uvjetom da prihvati najvišu ponuđenu cijenu ili poništiti javni natječaj.

Županijska skupština odnosno Župan donijet će odluku o poništenju javnog natječaja u slučaju kada se ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 17.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odnosno odluka o poništenju javnog natječaja dostavlja se svim ponuditeljima koji su podnijeli valjanu ponudu.

Župan će u ime Županije sklopiti kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem i to u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 18.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako odlukom iz članka 8. stavka 1. podstavka 5. ove Odluke nije drugačije određeno.

Prodavatelj će kupcu iz stavka 1. ovog članka izdati tabularnu ispravu podobnu za uknjižbu njegova vlasništva u zemljišnu knjigu, tek nakon plaćanja kupoprodajne cijene u cijelosti u skladu s odredbama kupoprodajnog ugovora.

III. RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

Članak 19.

Suvlasnička zajednica na nekretninama između Županije i drugih pravnih i fizičkih osoba ,razvrgnut će se fizičkom diobom kad je to moguće, odnosno isplatom ili zamjenom u slučajevima propisanim zakonom i po naknadi utvrđenoj po tržišnoj cijeni.

Članak 20.

Suvlasnička zajednica se može razvrgnuti dobrovoljno ili sudskim putem, ako nije što drugo određeno zakonom.

Članak 21.

Ne smatra se raspolaganjem nekretnine dioba suvlasničke zajednice kada se na jednoj ili više parcela među istim suvlasnicima imovina dijeli formiranjem dvije ili više nekretnina koje odgovaraju suvlasničkom omjeru suvlasnika u površini i položaju ili vrijednosti sukladno procijeni tržišne vrijednosti ili kada Županija dobiva više od svog suvlasničkog dijela, a bez obveze je plaćanja razlike u vrijednosti dijela koji se dobiva.

Članak 22.

Troškove izrade dokumentacije za provedbu razvrgnuća iz članka 19. ove Odluke snosi Županija, a ukoliko postupak razvrgnuća iniciraju drugi suvlasnici, oni snose troškove izrade potrebne dokumentacije.

IV. ZAMJENA NEKRETNINA

Članak 23.

Nekretnine u vlasništvu Županije mogu se zamijeniti sa nekretninama u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba, kada je to u interesu daljnjeg gospodarskog razvoja ili je od općeg javnog odnosno socijalnog interesa Županije.

Zamjena nekretnina provodi se putem javnog natječaja uz naknadu utvrđenu po tržišnoj vrijednosti sukladno članku 7. ove Odluke.

V. SLUŽNOST

Članak 24.

Stvarnu služnost na nekretninama u vlasništvu Županije može se zasnovati ako je to nužno za odgovarajuće korištenje nekretnine u čiju korist se osniva služnost (povlasna nekretnine) te ako se time bitno ne ugrožava normalno korištenje nekretnine u vlasništvu Županije (poslužna nekretnina).

O zasnivanju prava služnosti Župan i predlagatelj zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obveze.

Članak 25.

Za ustanovljenu služnost na nekretninama plaća se naknada sukladno procijeni tržišne vrijednosti sukladno članku 7. ove Odluke.

VI. PRAVO GRAĐENJA

Članak 26.

Pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Županije osniva se ugovorom kao ovršna isprava.

Pravo građenja osniva se javnim prikupljanjem ponuda uz određenu naknadu sukladno procijeni tržišne vrijednosti u skladu sa člankom 7. ove Odluke.

VII. ZALOŽNO PRAVO

Članak 27.

Osnivanje založnog prava (hipoteka) na nekretninama u vlasništvu Županije može se dozvoliti samo ako je to u izravnom interesu za ostvarivanje funkcija Županije, kao i u interesu trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Županija osnivač ili pretežiti vlasnik.

VIII. ZAKUP ZEMLJIŠTA

Članak 28.

Zemljište u vlasništvu Županije može se dati u zakup fizičkim i pravnim osobama u svrhu privremenog korištenja do privođenja namjeni određenoj prostorno-planskom dokumentacijom

Zemljište iz stavka 1. ovog članka daje se u zakup putem javnog natječaja.

Članak 29.

Ugovor o zakupu zaključuje se najduže na rok od 10 godine u obliku ovršne isprave.

Zakupac se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan zaključenja ugovora, ukoliko ugovorom nije drugačije određeno.

Za zakup zemljišta plaća se zakupnina u mjesečnom ili godišnjem iznosu, postignuta javnim natječajem.

Danom isteka ili raskida ugovora, zakupnik je dužan predati Županiji u posjed zemljište slobodno od stvari i osoba.

IX. DAROVANJE NEKRETNINA

Članak 30.

Nekretnine u vlasništvu Županije mogu se darovati isključivo jedinicama lokalne samouprave i pravnim osobama u svrhu ostvarenja projekata koji su od osobitog značaja za gospodarski razvoj ili su od općeg javnog odnosno socijalnog interesa ili u slučaju kada se takvim darovanjem izvršava obveza Županije.

Članak 31.

Postupak darovanja pokreće se zahtjevom pravnih osoba iz članka 30. ove Odluke.

Prije donošenja odluke o darovanju, mora se izvršiti procjena tržišne vrijednosti nekretnine koja se daruje.

U ugovoru o darovanju, osim obveznog sadržaja ugovora određenog zakonom, unosi se i:

- procjena tržišne vrijednosti,

- namjena za koju se nekretnina daruje,

- zabrana otuđenja darovane nekretnine,

- rok u kojem se namjena za koju se nekretnina daruje mora ostvariti,

- uvjet da će se ugovor raskinuti ukoliko se darovana nekretnina koristi za svrhu za koju nije darovana, odnosno da se svrha za koju je darovana ne ostvari u ugovorenom roku.

IX. KUPNJA NEKRETNINA

Članak 32.

Prije kupnje nekretnina za korist Županije, obaviti će se procjena tržišne vrijednosti nekretnine koja se namjerava kupiti.

Odluku o kupnji nekretnine donosi Županijska skupština odnosno Župan, ovisno o vrijednosti nekretnine koju se namjerava kupiti.

REGISTAR NEKRETNINA

Članak 33.

Registar nekretnina Županije (u daljnjem tekstu: Registar) je sveobuhvatna evidencija nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Županije.

Registar se vodi u elektronskom obliku. U Registar se za upisane nekretnine osobito unose podaci koji se odnose na imovinsko pravno stanje nekretnine te namjenu, vrstu, stanje i funkciju iste.

Registar vodi i redovito ažurira upravno tijelo nadležno za imovinu.

X. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-27

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr