SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
38

36.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu -pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj 28. listopada 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
komunalnog otpada

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom reguliraju se odgovarajuća pitanja u svezi korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u daljem tekstu: održavanje čistoće).

Članak 2.

Komunalni otpad u smislu odredbi Zakona o otpadu je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad koji je po svom sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a ne spada u industrijski otpad, ambalažni otpad, električni i elektronički otpad, te otpadna vozila i otpadne gume.

II. POSTUPAK KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Održavanje čistoće na području Grada Novi Vinodolski obavlja GKTD »Ivanj« d.o.o. sa sjedištem u Novom Vinodolskom (u daljem tekstu: Ivanj).

Članak 4.

Ivanj je obavezan osigurati odvoz komunalnog otpada za sve građevine koje proizvode komunalni otpad na svim područjima Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: Grad).

Ivanj je dužan postaviti dovoljan broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada (kontejnera), održavati u ispravnom stanju na način da ih po potrebi popravlja ili zamjenjuje novim.

Posude za komunalni otpad iz stavka 2. ovog članka postavljaju se prema rasporedu kojeg predlaže davatelj usluge, a usvaja Poglavarstvo Grada.

Ivanj je dužan osigurati odvoz komunalnog otpada specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a u područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada takvim vozilima dužno je osigurati odvoz drugim odgovarajućim vozilima.

Članak 5.

Odvoz komunalnog otpada obavlja se po Planu odvoza komunalnog otpada koji predlaže Ivanj, a usvaja Poglavarstvo Grada.

Sastavni dio Plana iz prethodnog stavka ovog članka čini dinamika odvoza glomaznog otpada iz kućanstva, tj. dijelova pokućstva, dijelova kućanskih uređaja i sanitarija uređaja koji se mora, organizirano po dijelovima Grada provoditi najmanje dva (2) puta godišnje.

Planom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se tjedni raspored komunalnog odvoza otpada po pojedinim područjima (ulice, dijelovi naselja, naselja) i to minimalno:

- u sezonskom periodu: jedan put do tri puta tjedno,

- u izvan sezonskom periodu: jedan puta u dva tjedna do dva puta tjedno.

Intenzitet organiziranog odvoza komunalnog otpada na pojedinom području prilagođava se potrebama, na način da broj postavljenih posuda za otpad bude dovoljan za prihvat komunalnog otpada iz svih građevina za koje su namijenjene u intervalu između dva pražnjenja tih posuda.

Ivanj je dužan Plan iz stavka 1. ovog članka javno objaviti.

Članak 6.

Vlasnici ili korisnici svih građevina, odnosno posebnih dijelova građevina, kako postojećih tako novoizgrađenih, na području Grada koji proizvode komunalni otpad (u daljem tekstu: korisnik usluge) obvezni su koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće, na način da svoj komunalni otpad odlažu u postavljene posude za sakupljanje otpada, te dužni plaćati cijenu za obavljanje ove usluge Ivanju.

U izvršenju obaveze iz stavka 1. ovog članka, korisnici usluge dužni su poštivati pravila Ivanja o načinu odlaganja komunalnog otpada, kao i Odluku o komunalnom redu Grada.

Članak 7.

Obveza korištenja komunalne usluge iz prethodnog članka ove Odluke nastaje za vlasnika, donosno korisnika građevine ili posebnih dijelova građevine, ako je to Ugovorom između vlasnika i korisnika prenijeto na korisnika, časom stjecanja vlasništva, odnosno početka korištenja za korisnika.

O činjenici stjecanja vlasništva ili davanja na korištenje stambene, odnosno poslovne građevine u kojoj će se proizvoditi komunalni otpad, vlasnici su dužni pismeno obavijestiti Ivanj u roku od 30 dana od dana nastanka obaveze iz stavka 1. ovog članka.

Pismenoj obavijesti iz prethodnog stavka vlasnici su dužni priložiti dokaz o vlasništvu građevine ili posebnih dijelova građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugu ispravu temeljem koje je stekla vlasništvo nekretnine koja nije upisna u zemljišne knjige) ili Ugovor o najmu građevine iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko je u smislu Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu, podnijet zahtjev Ivanju za priključenje novoizgrađene građevine koja će proizvoditi komunalni otpad na komunalnu infrastrukturu, smatra se da je podnošenjem tog zahtjeva Ivanj obaviješten u smislu odredbi ovog članka Odluke.

Članak 8.

Usluga održavanja čistoće iz članka 1. ove Odluke plaća se po četvornom metru korisne površine građevine ili posebnih dijelova građevine uz primjenu Uredbe o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br. 40/97).

Korisnici usluga dužni su plaćati cijenu čistoće sukladno cjeniku komunalnog društva i ispostavljenim računima.

Cijenu usluge po četvornom metru građevine utvrđuje Skupština društva Ivanj na temelju predočene kalkulacije stvarnih troškova sakupljanja i odvoza otpada od strane Uprave Ivanja.

III. NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Članak 9.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom odredbi ove Odluke u smislu odredbi članka 40. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst obavlja gospodarska inspekcija.

U slučaju saznanja o povredi ove Odluke od strane davatelja komunalne usluge, prijavu gospodarskoj inspekciji obavlja Upravni odjel za komunalnu djelatnost, te fizičke ili pravne osobe neposredno.

Članak 10.

Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, vlasnik građevine ili posebnog dijela građevine koja proizvodi komunalni otpad ako u roku iz članka 7. i 11. ove Odluke ne obavijesti Ivanj o svojem vlasništvu ili najmu građevine, odnosno posebnih dijelova građevine.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00kn

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba koja je vlasnik građevine ili posebnog dijela građevine koja proizvodi otpad, globom u iznosu od 200,00kn.

Provedbu odredbi ovog članka Odluke obavlja Upravni odjel za komunalnu djelatnost putem komunalnog redara.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Vlasnici građevina, odnosno posebnih dijelova građevina na području Grada koji proizvode komunalni otpad, a do dana stupanja na snagu ove Odluke nisu evidentirani kao obveznici komunalne usluge održavanja čistoće od strane Ivanja, dužni su pismeno obavijestiti Ivanj o svojem vlasništvu građevine, odnosno posebnog dijela građevine najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/130

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 2. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Josip Čulinović, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=105&mjesto=51250&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr