SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 48. Petak, 7. prosinca 2012.
OPĆINA PUNAT

36.

Na temelju članka 3. stavka 13., članka 11. stavka 2., članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/ 11) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 4. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA
PODRUČJU OPĆINE PUNAT

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Punat, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Punat.

Članak 2.

Na području Općine Punat obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1.opskrba pitkom vodom,

2.odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3.održavanje čistoće,

4.odlaganje komunalnog otpada,

5.održavanje javnih površina,

6.održavanje nerazvrstanih cesta,

7.tržnice na malo,

8.održavanje groblja,

9.prijevoz pokojnika,

10.obavljanje dimnjačarskih poslova,

11.održavanje javne rasvjete,

12.naplata parkiranja,

13.uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk«.

Pod »opskrbom pitkom vodom« razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće.

Pod »odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda« razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.

Pod »održavanjem čistoće« razumijeva se čišćenje javnih površina i skupljanje sitnog otpada s javnih površina (ulice, trgovi, pješačke zone, plaže, dječja igrališta i sl.).

Pod »odlaganjem komunalnog otpada« razumijeva se odvoz te obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa.

Pod »održavanjem javnih površina« naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kada se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Pod »održavanjem nerazvrstanih cesta« razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

Pod »tržnice na malo« razumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Pod »održavanjem groblja« razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika te ukop pokojnika.

Pod »prijevozom pokojnika« razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju.

Pod »obavljanjem dimnjačarskih poslova« razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Pod pojmom »održavanje javne rasvjete« razumijeva se održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

Pod pojmom »naplata parkiranja« razumijeva se organizacija i način naplate parkiranja te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom.

Pod pojmom »uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk«« razumijevaju se poslovi uklanjanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk«.

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Komunalne djelatnosti na području Općine Punat obavljaju:

1.trgovačka društva u suvlasništvu ili vlasništvu Općine Punat,

2.pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji.

III. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU PUTEM TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U SUVLASNIŠTVU ILI VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

Članak 4.

Ponikve d.o.o. obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

-opskrba pitkom vodom,

-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

-odlaganje komunalnog otpada.

Komunalno društvo Črnika d.o.o. za komunalne djelatnosti obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

-održavanje čistoće,

-održavanje javnih površina,

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-tržnice na malo,

-održavanje groblja,

-naplata parkiranja.

Ponikve d.o.o. i Komunalno društvo Črnika d.o.o. za komunalne djelatnosti obavljaju komunalne djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća Općine Punat donesenih sukladno tim propisima, a na temelju ugovora koje sklapa općinski načelnik Općine Punat.

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 5.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Općine Punat sljedeće komunalne djelatnosti:

-prijevoz pokojnika,

-obavljanje dimnjačarskih poslova,

-održavanje javne rasvjete,

-uklanjanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk«.

Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka ove Odluke, koncesijom se može steći pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

Postupak dodjele koncesije provodi se javnim natječajem, u skladu s posebnim propisima koji reguliraju pitanje dodjela koncesija, Zakona o komunalnom gospodarstvu te ovom Odlukom.

Odluku o početku postupka davanja koncesije donosi općinski načelnik Općine Punat.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i dva člana, a imenuje ga općinski načelnik Općine Punat.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje općinski načelnik Općine Punat u »Narodnim novinama«.

Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije mora sadržavati:

-djelatnost za koju se daje koncesija,

-vrijeme za koje se daje koncesija,

-vrstu i opseg poslova,

-način određivanja cijene za obavljanje poslova,

-najniži iznos naknade za koncesiju te način i rok plaćanja,

-jamstvo korisnika koncesije za ispunjenje ugovora,

-način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

-isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

-mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

-uvjete za odabir najpovoljnije ponude,

-ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije započinje postupak davanja koncesije.

Koncesiju daje Općinsko vijeće Općine Punat pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti.

Koncesija u smislu ove Odluke može se dati na rok ne dulji od 30 godina.

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Punat, a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Na sva druga pitanja u svezi s koncesijama koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuje se Zakon o koncesijama.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Članak 7.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Punat.

Kriteriji na kojima Općina Punat temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

-kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),

-sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih Zakonom o koncesijama ili

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti, a može utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Ugovor o koncesiji

Članak 8.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži naročito:

-određenje djelatnosti za koju se daje koncesija,

-način, uvjete i rok trajanja koncesije,

-ovlaštenja davatelja koncesije,

-prava i obveze koncesionara uključujući i pravo gradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te obvezu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

-visinu naknade za koncesiju,

-druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti kako ih uređuje Zakon o koncesijama.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka sklapa se ugovor o koncesiji.

Članak 9.

Ugovor o koncesiji na temelju odluke o koncesiji s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa općinski načelnik Općine Punat.

Osim obveznog sadržaja, prema Zakonu o koncesijama, ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1.djelatnost za koju se koncesija daje,

2.rok na koji se koncesija daje,

3.visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4.cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5.prava i obveze davatelja koncesije,

6.prava i obveze koncesionara,

7.jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8.način prestanka koncesije,

9.ugovorne kazne.

Članak 10.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne usluge na temelju koncesije iz članka 5. podstavka 1. i 2. ove Odluke dužne su prije svake promjene cijene odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika i zatražiti prethodnu suglasnost općinskog načelnika Općine Punat.

Prijava cjenika iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

-vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja usluge,

-strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

-predloženu novu cijenu usluge i njenu strukturu,

-postupak promjene cijene s obrazloženjem i kalkulacijama,

-dan primjene nove cijene.

Članak 11.

Općinski načelnik Općine Punat dužan je dati suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u protivnom će se smatrati da je suglasnost dana.

U slučaju uskrate suglasnosti na prijavljeni cjenik od strane općinskog načelnika, isti se ne može primjenjivati.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Važeći ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih poslova iz komunalnih djelatnosti ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni ili do raskida istih.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti:

1.Odluka o komunalnim djelatnostima koje se povjeravaju temeljem ugovora (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 33/05 i 46/09);

2.Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/05).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-12-7

Punat, 4. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=811&mjesto=51521&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr