SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 48. Petak, 7. prosinca 2012.
OPĆINA PUNAT

35.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 4. prosinca 2012. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/10) u članku 11. stavku 1. riječ »konačnosti« mijenja se riječju »izvršnosti«.

U članku 11. stavku 6. riječ »konačno« mijenja se riječju »izvršno«.

Iza članka 11. dodaje se članak 11a. koji glasi:

»Obveza plaćanja komunalnog doprinosa za investitore [fizička osoba - (obrtnik, trgovac pojedinac i iznajmljivač koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu) i pravna osoba] iz točke 5. stavka 1. članka 14. ove Odluke nastaje u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja iz članka 9 stavka 1. ove Odluke.

Komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno, s time da prvi obrok ne može biti manji od 30% ukupnog iznosa komunalnog doprinosa.

Iznos komunalnog doprinosa do 30.000,00 kn plaća se odjednom.

Ukoliko je iznos komunalnog doprinosa viši od 30.000,00 kuna, investitor je dužan 30% ukupnog iznosa komunalnog doprinosa platiti odmah, dok se na preostali dio ukupnog iznosa komunalnog doprinosa odobrava poček plaćanja komunalnog doprinosa od godine dana.

Nakon isteka jedne godine počeka, preostali iznos komunalnog doprinosa:

-do 50.000,00 kuna - može se platiti u obrocima unutar jedne godine;

-od 50.000,01 do 100.000,00 kuna - može se platiti u obrocima unutar dvije godine;

-od 100.00,01 do 150,000,00 kuna - može se platiti u obrocima unutar tri godine;

-od 150.00,01 do 200,000,00 kuna - može se platiti u obrocima unutar četiri godine;

-od 200.00,01 kuna i više - može se platiti u obrocima unutar pet godina.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrava općinski načelnik.

Na iznose obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini zakonske eskontne kamatne stope HNB, koja se obračunava za razdoblje od dana uplate prvog obroka do dana dospijeća posljednjeg obroka.

Radi eventualne prisilne naplate neplaćenog komunalnog doprinosa, obveznik komunalnog doprinosa dužan je Općini Punat dostaviti broj poslovnog ili osobnog računa kod banke putem koje posluje ili ostvaruje prihode, kao i druge podatke koje zatraži Općina Punat.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa - investitor kojem je izdan pravomoćan akt na temelju kojeg se može graditi, a isti ne ostvari gradnju, ostaje u obvezi uplatiti cijeli iznos komunalnog doprinosa po rješenju iz članka 9. stavka 1. ove Odluke, a uplaćeni iznos komunalnog doprinosa mu se ne vraća.«

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. investitor [fizička osoba - (obrtnik, trgovac pojedinac i iznajmljivač koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu) i pravna osoba] koji novom gradnjom ulaže u izgradnju poslovnog objekta u kojem se obavlja proizvodna ili uslužna djelatnost, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa ima pravo na oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za 20 % od iznosa utvrđenog člankom 8. ove Odluke, te nema pravo na kumulativno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa s drugom osnovom iz ove Odluke.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-12-4

Punat, 4. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=811&mjesto=51521&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr