SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 48. Petak, 7. prosinca 2012.
OPĆINA KOSTRENA

37.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04, 79/07, 38/09, 127/ 10) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko Vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2012. godine, usvaja

ANALIZU STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA
ZA 2012. GODINU

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zis).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o zis)

Operativne snage sastoje se od:

- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,

- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

- zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

- zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,

- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

- fizičke i pravne osobe,

- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave

- središnja tijela državne uprave.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

OPĆI DIO

Općinsko vijeće Općine Kostrena je na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine usvojilo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, Općine Kostrena u 2011. godini, KLASA: 021-05/11-01/4, URBROJ: 2170-07-01-11-54, kao i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, Općine Kostrena u 2012. godini KLASA: 021-05/11-01/4, URBROJ: 2170-07-01-11-55.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kostrena prihvaćena je Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-05/10-01/2; URBROJ: 2170-07-01-10- 43 od 19. listopada 2010. godine.

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena, KLASA: 021-05/12-01/3, URBROJ: 2170-07-01-12-3, usvojena je na sjednici Općinskog vijeća Općine Kostrena dana 28. veljače 2012. godine. Sastavni dio Odluke je Plan zaštite i spašavanja. Plan zaštite i spašavanja sadrži i Plan civilne zaštite.

Općina Kostrena ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena, izrađen od strane Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-05/00-01/2, URBROJ: 2170-07-01-00-22 od 23. srpnja 2000. godine, Aneks Plana KLASA: 021-05/04-01/2, URBROJ: 2170- 07-01-04-16 od 22. travnja 2004. godine, Usklađen tekst KLASA: 021-05/11-01/4, URBROJ: 2170-07-01-11-41 i URBROJ: 2170-07-01-11-42 od 29. studenog 2011. godine).

Općinski načelnik Općine Kostrena donio je Odluku o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Kostrena KLASA: 022-06/11-01/2, URBROJ: 2170-07-03- 11-536 od 8. prosinca 2011. godine, odnosno postrojbe opće namjene sa 33 člana. Odlukom Načelnika, KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-141 od 6. ožujka 2012. godine, odlučeno je da će se za područje Općine Kostrena odrediti deset povjerenika civilne zaštite.

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, te članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/ 08), Općinsko vijeće Općine Kostrena donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (KLASA: 021-05/09-01/13, URBROJ: 2170-07-01-09-8 od 13. srpnja 2009. godine). U 2010. i 2011. godini Općinsko vijeće donijelo je dvije Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (KLASA: 021-05/10-01/2, URBROJ: 2170-07- 01-10-35 od 31. svibnja 2010. godine i KLASA: 021-05/11-01/4, URBROJ: 2170-07-01-11-56 od 21. prosinca 2011. godine.) Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.

Po donošenju Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena u 2011. godini, a temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinski načelnik donio je Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (KLASA: 810-03/08-01/2, URBROJ: 2170-07-03-11-41 od 30. prosinca 2011. godine).

Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora za Općinu Kostrena, KLASA: 920-10/08-01/1, URBROJ: 2170-07-03-08-4 od siječnja 2008. godine izradila je ovlaštena tvrtka DLS d.o.o. Rijeka.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena, KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-138, usvojena je dana 6. ožujka 2012. godine. S pravnim osobama navedenim u Odluci zaključili su se ugovori o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski resursi, materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine.

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini (NN 43/12), Općina Kostrena postupila je sukladno obvezama navedenim u Programu. Odlukom Općinskog načelnika KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-238 od 24. travnja 2012. godine imenovao se Borislav Dobrić kao osoba zadužena za koordinaciju zadaća iz Programa aktivnosti, te su se ažurirali podatci iz tabelarnog dijela Plana zaštite od požara. Odlukom Općinskog načelnika KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-251 od 8. svibnja 2012. godine prihvatio se Plan motrenja, dežurstva i ophodnje Zapovjedništva VZ »Bakar - Kostrena« za 2012. godinu. DVD-a Kostrena potvrdio je ispravnost vozila, opreme i tehnike u svom vlasništvu; sva oprema je testirana, a vozila su uredno registrirana i osigurana. Ugovor o korištenju teške građevinske mehanizacije sklopljen je s tvrtkom GPP Mikić d.o.o. Omišalj 23. svibnja 2003. godine. Sa VZ »Bakar - Kostrena« sklopljen je Ugovor o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe KLASA: 214-01/12-01/03, URBROJ: 2170-07-03- 12-17 od 15. svibnja 2012. godine.

Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-05/09-01/13, URBROJ: 2170-07-01-09-46 od 29. listopada 2009. obavljanje komunalnih poslova povjerava se tvrtki MIGRAD d.o.o. Kostrena na rok od četiri godine, odnosno do 2013. godine, a što uključuje i održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu.

U 2012. godini na području Općine Kostrena nije došlo do izvanrednih događaja u kojima su bile angažirane snage zaštite i spašavanja.

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA - OPERATIVNE SNAGE

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Kostrena.

Stožer se sastao tri puta u 2012. godini i to 23. veljače, 23. travnja i 20. studenog.

Dnevni red sjednice 23. veljače: 1. Prijedlog plana zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena, 2. Razno. Zaključak: Usvojen je Prijedlog plana zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena.

Dnevni red sjednice 23. travnja: 1. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini, 2. Sustav uzbunjivanja na području Općine Kostrena, 3.Operativne snage civilne zaštite Općine Kostrena, 4. Razno. Zaključak: Prihvaćen je program provedbe mjera zaštite od požara Općine Kostrena.

Dnevni red sjednice 20. studenog: 1. Analiza sustava zaštite i spašavanja Općine Kostrena u 2012. godini, 2. Smjernice za organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Kostrena u 2013. i 2014. godini, 3. Operativne snage civilne zaštite Općine Kostrena, 4. Razno. Zaključak: Prihvaćen je Prijedlog analize sustava zaštite i spašavanja Općine Kostrena u 2012. godini i Prijedlog smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Kostrena u 2013. i 2014. godini.

Članovi Stožera su se putem sjednica izvještavali o svim bitnijim pojedinostima vezanim uz sustav zaštite i spašavanja. Mišljenje je članova Stožera da bi bilo potrebno održati jednu stožernu vježbu u skorije vrijeme.

U 2012. godini nije bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem Stožera.

1.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Tijekom 2012. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanje bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena, izuzev svoje redovne djelatnosti.

1.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

1.3.1. Vatrogasna zajednica Bakar - Kostrena

Na području Općine Kostrena djeluje Vatrogasna zajednica Bakar - Kostrena čiji je član Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena. Glavna aktivnost VZ Bakar - Kostrena je represivna vatrogasna djelatnost. U 2012. godini za djelovanje VZ Bakar - Kostrena, odnosno naknadu za sezonske vatrogasce, izdvojeno je 16.362,00 kn (Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, refundacija troškova plaće sezonskih vatrogasaca za razdoblje srpanj - rujan 2012. godine).

1.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

Općina Kostrena ima sklopljen Sporazum o financiranju redovne vatrogasne djelatnosti na području Općine Kostrena u 2012. godini, KLASA: 214-01/12-01/01, URBROJ: 2170-07-03-12-2 od 6. veljače 2012. godine, Aneks sporazuma KLASA: 214-01/12-01/01, URBROJ: 2170-07-03-12-4 od 10. rujna 2012. godine. Potpisnici Sporazuma su Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena i Općina Kostrena.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) JVP Grada Rijeke navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Kostrena (prilog 11.).

U 2012. godini za potrebe financiranje vatrogasnih društava, odnosno za represivnu vatrogasnu djelatnost na području jedinice lokalne samouprave sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena, izdvojena su sredstva u iznosu 422.500,00 kn.

U 2012. godini nije bilo značajnijih intervencija na području Općine Kostrena, izuzev redovnih izlazaka na teren.

1.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena

Zapovjednik operativnog sastava Društva je Borislav Dobrić. Operativni sastav Društva broji 22 vatrogasca s položenim ispitom i liječničkim pregledom koji je opremljen svom potrebnom opremom za intervencije, te osiguran Policom osiguranja.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) DVD Kostrena navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Kostrena (prilog 12.).

U 2012. godini za potrebe financiranje vatrogasnih društava, odnosno za donaciju DVD-u Kostrena, izdvojena su sredstva u iznosu 135.000,00 kn.

U 2012. godini odrađena su 734 sata na požarima u Primorsko-goranskoj županiji i više od 1500 dobrovoljnih sati vezanih uz vatrogasne aktivnosti Društva. U 2012. godini zabilježene su sljedeće intervencije i aktivnosti na području Općine Kostrena:

- 26 vatrogasnih intervencija na području Općine Kostrena, Grada Bakra i Grada Crikvenice: požari Krasica, Hreljin (Satničko), 2 x Meja, 3 x Plase, 4 x Škrljevo (Buvan), osiguranje zgarišta Škrljevo, Škrljevo (Kamenolom), 2 x Draga, 2 x Crikvenica, Paveki, 4 x Tuhobić, tehnička intervencija - izvlačenje automobila u Glavanima, dojava požara Randići - izlazak vozilom (nema požara), pripravnost za požar u Crikvenici i Dragi

- dežurstva: tijekom požarne sezone u trajanju od 14 dana sa 5 vatrogasaca od 16,00 do 22,00 sata, Sportska dvorana Kostrena (koncerti i priredbe), Nogometno igralište Žuknica (na međunarodnim nogometnim utakmicama)

- vježbe i natjecanja: suorganizacija Županijskog vatrogasnog natjecanja za djecu i mladež, Žuknica, igralište NK Pomorca, 3. lipnja 2012. godine; pokazna vježba u Dobrinju u sklopu tima Vatrogasne zajednice Bakar- Kostrena

- eko akcije: TZ Kostrena 21. travnja 2012., KPA Kostrena 2. lipnja 2012., Čišćenje Sv. Katarine

- pregled vatrogasnih skloništa: godišnji pregled četiri skloništa na području Općine Kostrena

- ostalo: dva vatrogasca upućena su u školu za vatrogasce, dva vatrogasca upućena su na polaganje »c« kategorije (vozač kamiona), vježbanje, usavršavanje i vršenje pokaznih vježbi, uređenje doma i okoliša (nova parkirna mjesta za vozila), redovno servisiranje vatrogasne opreme, nabava nove vatrogasne opreme, posjet drugim vatrogasnim društvima, aktivno sudjelovanje u radu Vatrogasne zajednice Bakar-Kostrena.

1.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Kapaciteti (ljudski i materijalni) vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu (u RNR INA d.d., HEP termoelektrani i Brodogradilištu »V. Lenac«) navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Kostrena (prilog 24.).

U 2012. godini nije bilo ugrožavanja područja Općine van sjedišta gospodarskih subjekta.

Dio od ukupnog broja profesionalnih vatrogasaca koji djeluje u RNR INA-u d.d. članovi su DVD-a Kostrena, a sam zapovjednik DVD-a Kostrena, također je član profesionalne vatrogasne postrojbe u RNR INA-i d.d.

Suradnja s vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu nije ostvarena u 2012. godini. U pripremi je, prema najava iz RNR INA d.d. i DUZS-a Rijeka, suradnja vatrogasnih postrojbi iz rafinerije s JVP Grada Rijeke u smislu održavanja zajedničke vježbe.

1.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

1.4.1. Postrojba civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti, Općinski načelnik donio je Odluku o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Kostrena KLASA: 022-06/11-01/2, URBROJ: 2170-07-03-11-536 od 8. prosinca 2011. godine, odnosno postrojbe opće namjene sa 33 člana.

Smotriranje postrojbe CZ održano je dana 29. rujna 2012. godine. Smotriranju se odazvalo 27 osoba koje su uredno ispunile evidencijske kartone i dostavile ih Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.

Odlukom Načelnika KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-477 od 30. listopada 2012. godine prihvaćene su ponude za nabavku reflektirajućih prsluka, majica i kapa šilterica za članove postrojbe. Za isto su u Proračunu za 2012. godinu izdvojena sredstva u iznosu 9.350,00 kn.

Odlukom Načelnika KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-285 od 29. svibnja 2012. godine prihvatila se ponuda tvrtke Stiv trade d.o.o. za nabavku sanitetske opreme, odnosno BLS torbe i torbe za trijažu, te okovratnika za imobilizaciju za odrasle i djecu. Za isto su u Proračunu za 2012. godinu izdvojena sredstva u iznosu 2.265,00 kn.

U prosincu će se pristupiti opremanju nabavljenih torbi. Za isto su u Proračunu za 2012. godinu osigurana sredstva.

U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, dana 15. prosinca 2012. godine održat će se prvo uvježbavanje i opremanje postrojbe. Uoči uvježbavanja, zatražila se ponuda Croatia osiguranja za ugovaranje police osiguranja pripadnika postrojbe. Za isto su u Proračunu za 2012. godinu osigurana sredstva.

1.4.2. Povjerenici civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti, Odlukom Načelnika KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-141 od 6. ožujka 2012. godine, odlučeno je da će se za područje Općine Kostrena odrediti deset povjerenika civilne zaštite. Povjerenici će se imenovati iz redova smotriranih pripadnika operativnih snaga civilne zaštite.

1.4.3. Voditelji skloništa

Na području Općine Kostrena nalaze se četiri (4) javna skloništa osnovne zaštite i to na adresama Žarka Pezelja 1, Žarka Pezelja 10, Šojska 27c i Iva Šodića 18c. Skloništa je u svoje vlasništvo preuzela Općina Kostrena Odlukom Općinskog poglavarstva KLASA: 022-05/07-01/2, URBROJ: 2170-07-02-07-104 od 20. veljače 2007. godine. Upravljanje nad skloništima preuzelo je DVD Kostrena, zapovjednik Borislav Dobrić.

Odlukom Općinskog poglavarstva KLASA: 022-05/08- 01/2, URBROJ: 2170-07-02-08-358 od 17. lipnja 2008. godine sklonište na adresi Žarka Pezelja 1 ustupilo se na korištenje Odredu izviđača »Sjever - jug« Kostrena. Odlukom Općinskog načelnika KLASA: 022-06/12-01/2,

URBROJ: 2170-07-03-12-163 od 20. ožujka 2012. godine sklonište na adresi Ive Šodića 18c ustupilo se na korištenje obrtu ENIGMA E.I. iz Kostrene.

Sukladno Procjeni ugroženosti, za svako sklonište potrebno je imenovati voditelja skloništa i njegovog zamjenika, što do kraja 2012. godine nije učinjeno.

U 2012. godini uočeni su određeni nedostaci na skloništima, koji su otklonjeni (farbanje ulaznih vrata, promjena rasvjetnih tijela).

1.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Općinski načelnik donio je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena, KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-138 od 6. ožujka 2012. godine.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena. Pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. To su:

1. Hrvatska gorska služba spašavanja

2. SINACO d.o.o. za zaštitne poslove

3. Protect d.o.o.

4. Dezinskecija d.o.o.

5. IND-EKO d.o.o.

6. Rijekatank d.o.o.

7. Zavod za hitnu medicinu PGŽ

8. Klinički bolnički centar Rijeka

9. Dom zdravlja PGŽ

10. Zavod za socijalnu skrb u PGŽ

11. Veterinarska stanica Rijeka

12. Gradsko društvo Crvenog križa Grada Rijeke

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena (navedenim pod točkama 11. i 12.) zaključio se ugovor o međusobnoj suradnji kojim se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena.

- Nastavni zavod za javno zdravstvo

- Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ima svoju ispostavu u Općini Kostrena, te su djelatnosti koje Zavod provodi dostupnije mještanima. Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, te higijenskih uvjeta u objektima, praćenje stanja okoliša i dr.

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2012. godine nisu bile aktivirane na poslovima zaštite i spašavanja.

- Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Kostrena.

2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena, KLASA: 022-06/12-01/2, URBROJ: 2170-07-03-12-138 od 6. ožujka 2012. godine određene su, osim osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu zaštite i spašavanja. Tim su se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostavili izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena.

2.1. Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje

Sukladno Procjeni, Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena određene su pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje. To su:

1. KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.

2. »Energo« d.o.o.

3. INA rafinerija nafte d.d., Pogon Urinj

4. HEP proizvodnja d.o.o., Termoelektrana Rijeka

5. Brodogradilište »Viktor Lenac« d.d.

Dužnost je ovih pravnih osoba ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Kostrena u slučaju katastrofa i velikih nesreća. U 2012. godini nisu izdvojena sredstva za namjenu aktiviranja, obučavanja ili pribavljanja opreme koja će se koristiti za potrebe zaštite i spašavanja.

2.2. Pravne osobe koje pružaju usluge

Sukladno Procjeni, Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Kostrena, određene su pravne osobe koje pružaju usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., a od interesa za sustav zaštite i spašavanja. To su:

1. Hrvatski Caritas

2. Jadranski pomorski servis d.d.

3. KD Autotrolej d.o.o.

4. DINO bus d.o.o.

5. Belveder d.o.o.

6. KD Kostrena d.o.o.

7. Lovor d.o.o.

8. Novotehna d.d.

9. Autoprijevoznik Robert Lucić

10. MI grad d.o.o.

11. Dodi d.o.o.

12. Osnovna škola Kostrena

13. Dječji vrtić »Zlatna ribica«

14. Jadran hoteli d.d.

15. Plodine d.d.

16. Brodokomerc nova d.o.o.

17. Luje d.o.o.

18. Toi toi d.o.o.

19. Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena Sv. Lucija

- S istima su potpisani ugovori o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena, osim sa subjektima navedenim u točkama 2., 3., 11. i 17. Tijekom 2012. godine nisu izdvajana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za potrebe zaštite i spašavanja.

- Općina Kostrena ima sklopljen Ugovor o korištenju teške građevinske mehanizacije od 23. svibnja 2003. godine s tvrtkom GPP Mikić koja se može uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. U 2012. godini nije bilo potrebe za angažiranjem iste.

2.3. Udruge građana

Udruge građana koje mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja su:

1. Hrvatska gorska služba spašavanja

Općina Kostrena ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2012. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka. U 2012. godini nije bilo potrebe za angažmanom HGSS-a.

2. Odred izviđača Sjever - jug Kostrena

Odred posjeduje raznu opremu (šatori, ležaljke, vreće za spavanje, kuhala i sl.) koja se može koristiti u slučaju izvanredne situacije, elementarne nepogode i sl. U 2012. godini nije bilo potrebe za korištenjem opreme, niti ljudskih resursa Odreda izviđača u svrhu zaštite i spašavanja.

3. Klub podvodnih aktivnosti Kostrena i Klub podvodnih djelatnosti INA Kostrena

Klubovi su organizirali, uz svoju redovnu djelatnost, nekoliko eko akcija. Najveću eko akciju na području Kostrene već tradicionalno početkom lipnja organizira KPA Kostrena. Akciji je pristupilo nekoliko stotina ljudi, a čistilo se morsko dno i priobalje.

4. Jedriličarski klub Galeb Kostrena

Za potrebe svojih aktivnosti klub raspolaže s nekoliko gumenjaka koji se mogu iskoristiti u potencijalnim situacijama zaštite i spašavanja na moru. U 2012. godini nije bilo potrebe za korištenjem opreme JK Galeba u svrhu zaštite i spašavanja.

5. Hrvatski crveni križ - ogranak Kostrena

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. U 2012. godini nije održana niti jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Crveni križ, ogranak Kostrena na korištenje ima prostoriju u zgradi Doma zdravlja Kostrena.

U 2012. godini Općina Kostrena financirala je rad spasilačke službe na plaži Svežanj na način da je isplatila naknadu spasiocima (2 osobe) temeljem ugovora sa Studentskim servisom.

6. Hrvatski Crveni križ

HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. Za Crveni križ je u 2012. godini izdvojeno 78.000,00 kn.

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

Tijekom 2012. godine nije usvojen niti jedan novi prostorni plan.

3.2. Edukacija građana

Tijekom 2012. godine nisu održane aktivnosti vezano uz edukaciju građana na temu zaštite i spašavanja.

3.3. Edukacija djece u školama i vrtićima

Tijekom 2012. godine provedena je edukacije djece u OŠ Kostrena, i to 15. ožujka 2012. godine na temu »Pripremi se danas za sigurnije sutra«. U edukaciju su bila uključena djeca 3.a i 3.b razreda, sveukupno oko 35 djece. Djeci su podijeljene prigodne edukativne brošure. Praksa je da se svake godine održe jedna do dvije edukacije. Edukacije provodi DUZS Područni ured Rijeka.

U Dječji vrtić »Zlatna ribica« svake se godine dostave prigodne edukativne bojanke od strane DUZS Područnog ureda Rijeka.

3.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

Glavnim nedostatkom sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena označen je način uzbunjivanja mještana o ugrozima. Isto je uočeno i na sastanku Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena održanom 23. veljače 2012. godine. U Općini Kostrena, kao visoko ugroženoj od strane tehničko-tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima, potrebno je žurno osposobiti sustav uzbunjivanja, te se s tim u vezi uputio dopis DUZS Područnom uredu Rijeka koji je poduzeo daljnje korake, te redovno izvještava o napretku. Naime, uočeno je da sustav uzbunjivanja RNR INA d.d. nije dostatan, te u dogovoru s njima DUZS iznalazi najadekvatniji način uspostavljanja sustava uzbunjivanja. Prema zadnjim podacima, RNR INA d.d. nabavila je dvije nove sirene te će, po njihovom instaliranju, imati sustav uzbunjivanja s tri sirene.

3.5. Ostalo

- U Kostreni se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području općine.

4. ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena predlaže se sljedeći zaključak:

U 2012. godini u Općini Kostrena nisu zabilježeni ugrozi, veće katastrofe i nesreće, te nije bilo potrebe za angažiranjem snaga zaštite i spašavanja.

Sustav zaštite i spašavanja Općine Kostrena u svojim je začecima. Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja je zadovoljavajuće, odnosno svi dokumenti su doneseni i usklađeni sa zakonskom regulativom.

Uočeni problem sustava zaštite i spašavanja je nedostatna uvježbanost, povezanost, mobilnost i opremljenost operativnih snaga zaštite i spašavanja. Većina zadaća iz smjernica donesenih prethodnih godina nije se realizirala. Ovo iz razloga neadekvatno postavljenih ciljeva, te vanjskih utjecaja kao što su otežana komunikacija s pojedinim pravnim subjektima i nedostatak volonterizma na području Općine, a što se tiče popunjavanja operativnih snaga CZ-a.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je, kako bi se sustav zaštite i spašavanja Općine Kostrena adekvatno osposobio za djelovanje, potrebno snage usmjeriti na obučavanje i opremanje istog. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS Područnim uredom Rijeka, jednu stožernu vježbu godišnje, kao i uvježbavanje postrojbe i povjerenika civilne zaštite. Kako postrojba sada broji 27 članova neophodno je popuniti istu do potrebnog broja od 33 člana, te također imenovati deset povjerenika civilne zaštite. Za četiri skloništa opće namjene potrebno je imenovati voditelje i njihove zamjenike.

Opremanje operativnih snaga odvijat će se u skladu s planiranim proračunskim sredstvima.

Klasa: 021-05/12-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-12-60

Kostrena, 30. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr