SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

43.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 29. studenog 2012., donosi

II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/11 i 23/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i obrazovanju provodi se:

1. Sufinanciranjem dječjeg vrtića
»Grobnički tići« - odjeljenje
Mošćenička Draga
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520.000,00 kn

2. Sufinanciranjem posebnih programa
OŠ »Viktor Car Emin« Lovran

- PŠ Mošćenička Draga, Brseč
i Mošćenice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

- monografija škole - 16.200,00 kn

- izvanučionična i terenska nastava - 3.000,00 kn

- nagrade učenicima - 800,00 kn

3.sufinanciranje produženog boravka. . . . . . . 500,00 kn

4.sufinanciranje pokaznih karata za učenike
osnovne i srednje škole i studente
. . . . . 73.500,00 kn

5.sufinanciranje prijevoza -
osnovna škola
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500,00 kn

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 602-01/11-01/04

Ur. broj: 2156/03-02-12-3

Mošćenička Draga, 29. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr