SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD BAKAR

42.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08-Uredba, 124/10, 124/11 i 86/12), te članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 36. sjednici održanoj 29. studenog 2012. godine donijelo

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA
BAKRA U ŠPORTU ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i
djelatnosti od interesa za Grad Bakar (u nastavku Grad),
a u svezi sa:

v promicanjem i poticanjem športa u cjelini;

v djelovanjem športskih udruga i zajednica športskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2012. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti slijedećih sportskih udruga kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Grad potiče pojedince - uspješne sportaše za postignute rezultate u protekloj godini godišnjim nagradama u tekućoj godini, a u skladu s Kriterijima Grada za financiranje športskih udruga i uspješnih sportaša s područja Grada.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Za organizaciju bakarskih veslačkih regata čiji je pokrovitelj Grad, a organizatori Veslački klub »Jadran« Rijeka i Pomorska škola Bakar osigurana se sredstva na posebnim pozicijama Proračuna.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 5.

Kao tekuće donacije planirana su i sredstva za pokriće troškova športske dvorane Pomorske škole u Bakru te klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih troškova.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 6.

U svrhu promicanja i poticanja športa, od značaja je postojanje kvalitetnog sportskog centra, pa je stoga za izgradnju Gradskog sportskog centra na Škrljevu u Proračunu za 2012. godinu planirano:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-02-05/5-12-12

Bakar, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr