SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
OPĆINA LOPAR

24.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i članka 15. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 25. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU poslovne zone Sorinj sa proširenjem

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU poslovne zone Sorinj sa proširenjem, koji obuhvaća izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene na Sorinju (Sorinj I sa proširenjem postojeće poslovne zone - Sorinj II), oznake K (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana u ime Općine Lopar, odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana, je Načelnik Općine Lopar.

Stručni izrađivač Plana može biti pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, sukladno članku 39. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11).

Plan usvaja i donosi Općinsko vijeće Općine Lopar.

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 3.

Pravna osnova za izradu izmjena i dopuna Plana je Prostorni plan uređenja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11).

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11, 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. Razlozi za izradu Plana

Članak 4.

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe za proširenjem poslovne zone i detaljnijeg sagledavanja područja obuhvata te omogućiti kvalitetnije funkcionalno rješenje zone u skladu s razvojnim ciljevima Općine.

III. Obuhvat Plana

Članak 5.

Planom se obuhvaća izdvojeno građevinsko područje poslovne namjene na Sorinju (Sorinj I sa proširenjem postojeće poslovne zone - Sorinj II) oznake K.

Poslovna namjena (K) uključuje pretežito uslužnu - K1 i pretežito trgovačku namjenu - K2.

Obuhvat izrade Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/11), u kartografskim prikazima 3E »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite«, u mjerilu 1:25000 i
4.1. »Građevinska područja, naselje Lopar«, u mjerilu 1:5000.

Ukupna površina poslovne zone Sorinj sa proširenjem (Sorinj I + Sorinj II) iznosi cca 10,1 ha (djelomično izgrađena). Granice obuhvata Plana prikazane su na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 6.

Prostor obuhvata Plana nalazi se u južnom dijelu Općine Lopar, na predjelu Sorinj, a udaljen je od naselja Lopar cca 1600 m. Udaljen je cca 400 m od morske obale (uvale Vardaškolj - planirane trajektne luke).

Kroz zonu prolazi državna cesta D 105 (Lopar-trajektna luka - Rab - Mišnjak-trajektna luka), koja predstavlja primarnu prometnicu-longitudinalu otoka Raba.

Dio zone jugoistočno od državne ceste je povoljniji po konfiguraciji terena i mogućnostima priključenja na javnu prometnu mrežu i komunalnu infrastrukturu. Zemljište je u privatnom vlasništvu.

Dio zone sjeverozapadno od državne ceste (veći dio zone) ima veće nagibe terena i otežane mogućnosti pristupa, te je prilikom izrade Plana potrebno procijeniti opravdanost - racionalnost privođenja namjeni pojedinih dijelova te cjeline. U ovom dijelu zone zemljište je u državnom vlasništvu.

Jugozapadnim rubom zone prolazi cesta kojom je odlagalište otpada Sorinj povezano na državnu cestu i za koju je ishođena Potvrda glavnog projekta.

Mogućnosti priključenja zone na komunalnu infrastrukturu su različite. Do same zone izveden je kolektor sanitarne kanalizacije, a mogućnosti priključenja na vodoopskrbnu mrežu i srednje naponsku električnu mrežu su na udaljenosti od cca 400 m od zone. Kod vodoopskrbe postoje ograničenja obzirom na mogućnost osiguranja potrebnog tlaka u višim dijelovima zone.

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 7.

Poslovna zona Sorinj treba osigurati postizanje slijedećih ciljeva naglašenih Prostornim planom uređenja, a značajnih za Općinu Lopar:

- omogućiti prostorne i druge preduvjete za razvoj pojedinih gospodarskih djelatnosti istaknutih među osnovnim pravcima razvoja (trgovina, proizvodno i uslužno zanatstvo), i time ublažiti negativne efekte monokulturnog gospodarstva i razvoja i osigurati povećanje zaposlenosti i prihoda,

- osigurati bolju i sigurniju opskrbu i nivo usluga za stanovništvo i turiste, organizacijom trgovačkih, veletrgovačkih, skladišnih i pojedinih uslužnih djelatnosti u sklopu poslovne zone,

- posredno, realizacijom poslovne zone, očuvati obalni prostor primarno za litoralne sadržaje, a prostorne potrebe specifičnih gospodarskih djelatnosti osigurati u sklopu namjenskih površina.

Članak 8.

Osnovna namjena prostora u poslovnoj zoni Sorinj određena je Prostornim planom uređenja kojim je definirano da su površine poslovne namjene namijenjene poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno servisne sadržaje. Pri tome poželjno je u jugoistočnom dijelu zone planirati primarno trgovačke i uslužne djelatnosti namijenjene većem broju korisnika i posebno benzinsku postaju, a u sjeverozapadnom dijelu zone ostale djelatnosti (proizvodne, skladišne, komunalno-servisne i sl.).

Također je pri izradi Plana potrebno uvažavati programe i iskazani interes poduzetnika.

Zonu je potrebno planirati s potpunim komunalnim opremanjem (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba, TK mreža), a pri tome uvažavati i mogućnost priključenja i kapacitete potrebne za odlagalište komunalnog otpada (transfer stanicu) Sorinj.

Obzirom na lokaciju uz državnu cestu i izloženost prostora vizurama, potrebno je posebnu pažnju posvetiti uvjetima oblikovanja građevina kao i oblikovanju i uređenju cijelog prostora.

Iznimno do donošenja Plana dopušta se neposrednom provedbom na k.č. 1556/6, k.o. Lopar, izgradnja fotonaponske elektrane.

VI. Stručne podloge i stručna rješenja za izradu Plana

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana koristiti će se stručne podloge izrađene u sklopu plana višeg reda Prostornog plana uređenja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11) te stručne podloge izrađene u sklopu UPU 44 Poslovna zona Sorinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09) kao i elementi iz zahtjeva koje iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima (iz članka 11. ove Odluke).

Stručna rješenja prometne i komunalne infrastrukture u obuhvatu Plana definirati će se u sklopu izrade Plana.

VII. Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 10.

Plan će se izraditi na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) u mjerilu 1:1000, ovjerenoj od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Geodetsku podlogu iz stavka 1. ovog članka pribavit će nositelj izrade plana.

VIII. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u izradi Plana i koja daju zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Zagreb

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, Rijeka

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, ispostava Rab

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka

HEP, operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka

Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

KD »Vrelo« Rab,

KD »Lopar Vrutak« Lopar.

Članak 12.

Primjenom članka 79. Zakona tijela i osobe iz prethodnog članka pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

IX. Rok za izradu Plana

Članak 13.

Rokovi za izradu pojedinih faza Urbanističkog plana uređenja su:

-dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), 30 dana

-izrada nacrta prijedloga plana (po pribavljenim zahtjevima), 45 dana

-prethodna rasprava i izrada Izvješća o prethodnoj raspravi, 10 dana

-dorada nacrta prijedloga plana (od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi), 30 dana

-utvrđivanje Prijedloga plana i upućivanje na javnu raspravu, 15 dana

-javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) 15 dana

-izrada Izvješća o javnoj raspravi (od proteka roka za davanje primjedbi), 10 dana

-izrada Nacrta konačnog prijedloga plana, 15 dana

-pribavljanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima, 30 dana

-utvrđivanje Konačnog prijedloga plana, 15 dana

-pribavljanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, 30 dana

-donošenje plana na Općinskom vijeću, 30 dana.

Rokovi iz prethodnog stavka počinju teći po potpisu ugovora o izradi plana s izrađivačem.

Ukupan rok za izradu Urbanističkog plana uređenja iznosi 275 radnih dana prema navedenom hodogramu, a postupak usvajanja i donošenja plana smije trajati najviše 180 dana od završetka javne rasprave.

X. Izvor financiranja izrade Plana

Članak 14.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu Plana osiguravaju se u Općinskom proračunu.

XI. Završne odredbe

Članak 15.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, Zagreb.

Članak 16.

Do izrade UPU-a poslovne zone Sorinj sa proširenjem, na području zone Sorinj I se gradi temeljem Urbanističkog plana uređenja 44 »Poslovna zona Sorinj« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-19

Lopar, 25. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof. v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=809&mjesto=51281&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr