SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
OPĆINA LOPAR

23.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 51. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 35/09), Načelnik Općine Lopar dana 15. studenoga 2012. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba
od interesa za zaštitu i spašavanje na području
Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Lopar s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Lopar su:

1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Lopar

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lopar

3. Hrvatska gorska služba spašavanja

4. Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rab

5. Zavod za hitnu medicinu PGŽ

6. Centar za socijalnu skrb Crikvenica, Podružnica Rab

7. Veterinarska stanica Rab

8. Gradsko društvo Crvenog križa Rab

9. Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Lopar.

Članak 3.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Lopar.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofa i velikih nesreća te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 4.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira načelnik Općine Lopar uz stručnu pomoć Stožera zaštite i spašavanja Općine Lopar.

U katastrofama i velikim nesrećama načelnik Općine izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Lopar.

Članak 5.

Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Lopar su:

1. Lopar Vrutak d.o.o.

2. Vrelo d.o.o.

3. HEP »Elektroprimorje« Rijeka

4. Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Rab

5. Rapska plovidba d.d.

6. Hrvatske vode, VGO Rijeka

7. Građevinska poduzeća: Moj mir d.o.o. i Dejo d.o.o.

8. Osnovna škola »Ivana Rabljanina« Rab

9. Lovačko društvo »Kuna«

10. Ronilački centar »Moby Dick«.

Pravne osobe i ostali subjekti iz članka 5. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz članka 2. istima se dostavlja sažetak Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Lopar te izvod iz Plana.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-01/12-02/01

Ur. broj: 2169/02-02/12-03

Lopar, 15. studenoga 2012.

Načelnik Općine Lopar
Mr. sc. Alen Andreškić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=809&mjesto=51281&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr