SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
GRAD KASTAV
43

42.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 6. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 10. sjednici održanoj 28. 10. 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu (»Službene novine« broj 33/03 i 19/04 ), koja je sastavni dio ove Odluke, mijenjaju se pojedini članci kako slijedi.

Članak 2.

Članak 2. se mijenja tako da glasi:

»Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda, raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i račun financiranja. Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te izdataka za financijsku imovinu iskazan prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji. U računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine koji pripadaju Gradu Kastvu, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U računu financiranja prikazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina se sastoje od viška prihoda iz prethodnih godina umanjenog za sredstva dobivena iz Državnog proračuna u 2003. godini za isplatu naknada članovima izbornog povjerenstva Grada Kastva.«

Članak 3.

Članak 4. se mijenja tako da glasi:

»Sredstva za rashode za Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo i Jedinstveni upravni odjel osiguravaju se u Razdjelu 1., Posebnog dijela Proračuna.

U okviru tog Razdjela osiguravaju se sredstva za: plaće djelatnika i naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, ugovore o djelu, usluge knjigovodstvenog servisa, računalne usluge, premije osiguranja, usluge platnog prometa, te sredstva za rad Vijeća srpske nacionalne manjine.

U okviru ovog Razdjela osiguravaju se sredstva za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (sanitarni čvor).«

Članak 4.

Članak 5. se mijenja tako da glasi:

»U Razdjelu 2. Društvene djelatnosti unutar programa: Program javnih potreba u sportu i Programska djelatnost udruga i ustanova u kulturi, osiguravaju se sredstva za tekuće donacije sportskim društvima i udrugama u kulturi, za što su donijete posebne odluke 29. siječnja 2004. godine.

U Glavi 3. Osnovno školsko obrazovanje u okviru Programa osnovnog obrazovanja planiraju se rashodi za prijevoz učenika, za dodatna ulaganja na zgradi škole i za kapitalna ulaganja K. D. »Bršjanovac« za projekte školske sportske dvorane. Također se planiraju sredstva za program »Potrebe iznad standarda«.

Članak 5.

Članak 7. se mijenja tako da glasi:

»U Razdjelu 4. Socijalni program u okviru programa Socijalna skrb osiguravaju se sredstva za naknade građanima i kućanstvima u novcu (pomoći obiteljima i pogrebne troškove), naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje prijevoza, stanovanje, prehranu dojenčadi, prehranu učenika i pučku kuhinju), te tekuće donacije humanitarnim udrugama.

Pored toga, osiguravaju se u okviru Programa za mlade sredstva za nabavu projektora i održavanje predavanja.«

Članak 6.

Članak 11. se mijenja tako da glasi:

»Proračun Grada Kastva se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini su prihodi Prihodi Proračuna Grada Kastva za 2004. godinu.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/04-01/10

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-4

Kastav, 28. listopada 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr