SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 44. Subota, 10. studenog 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from Cabar 5658..5658

54.

Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/ 11) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 29. sjednici održanoj dana 5. studenoga 2012. donijelo je

ODLUKU
o zakupu poslovnog prostora

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu i upravljanju Grada Novi Vinodolski.

Pod poslovnim prostorom kojim upravlja Grad Novi Vinodolski smatra se poslovni prostor, koji je još uvijek upisan u zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo na kojem Grad Novi Vinodolski ima pravo raspolaganja ili korištenja i poslovni prostor koji je bio u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Grada Novi Vinodolski, za koji se vodi postupak na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, do pravomoćnog okončanja tog postupka.

Ova Odluka ne primjenjuje se na slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja, savjetovanja, skladištenja i čuvanja robe ili u druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 30 dana.

Članak 2.

Poslovnim prostorom, u smislu ove Odluke, smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom i koristi u tu svrhu.

Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban glavni ulaz.

Garaža je prostor za smještaj vozila.

Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Članak 3.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme do 5 godina.

Iznimno se vrijeme zakupa može odrediti na rok do 15 godina u slučaju znatnih ulaganja u poslovni prostor.

Članak 4

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja i to usmenim nadmetanjem ili prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Javni natječaj objavljuje se na web stranicama Grada Novi Vinodolski, te ističe na oglasnoj ploči Grada, a u dnevnom tisku se objavljuje obavijest o objavljenom javnom natječaju.

Javni natječaj provodi Komisija za provođenje javnog natječaja, koja se sastoji od predsjednika i dva člana, a imenuje ju gradonačelnik.

Članak 5.

Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Grad i Republika Hrvatska i jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka građana Grada.

Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke, Grad će sadašnjem zakupniku poslovnog prostora, koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme - ne dulje od 5 godina.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana, zakupni odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a zakupodavac će, nakon stupanja u posjed tog poslovnog prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka 2. ovog članka, ako će se u prostoru nastaviti obavljanje iste djelatnosti.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravim hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, ove Odluke i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 6.

Javni natječaj mora sadržavati:

1.lokaciju, namjenu i površinu poslovnog prostora,

2.početni iznos mjesečne zakupnine,

3.odredbu o obvezi uplate jamčevine u visini početne mjesečne zakupnine,

4.vrijeme na koje se prostor daje u zakup,

5.rok za podnošenje pismenih ponuda,

6.obvezu dostave osnovnih podataka o natjecatelju (ime i prezime, odnosno naziv, sjedište, odnosno prebivalište, OIB, dokaz o državljanstvu za fizičke osobe i o registraciji za pravne osobe, dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, dokaz o ostvarivanju prava prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu),

7.odredbu da pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine,

8.odredbu o dostavi dokaza o podmirenim svim financijskim obvezama prema Gradu i gradskim komunalnim društvima, te prema državnom proračunu, odnosno dokaz da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se natjecatelj pridržava rokova otplate, ne starije od 30 dana,

9.odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje na pristanak povećanja zakupnine koji će uslijediti u tijeku trajanja zakupa, prema odluci gradonačelnika,

10.datum početka obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru,

11.vrijeme u kojem se može pogledati prostor i izvršiti uvid u zapisnik s utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti prostora,

12.datum, mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

13.izjavu natjecatelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta zakupa utvrđenih ovom Odlukom,

14.odredbu o mogućnosti neprihvaćanja niti jedne ponude,

15.odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem,

16.odredbu da se natjecatelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava u zakupninu, a natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina vraća,

17.odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća najpovoljnijem natjecatelju, ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora,

18.odredbe o pravu prigovora,

19.rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim natjecateljem.

Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka, dostavlja se u originalu, izuzev dokumentacije iz točke 6. istog stavka, koja se dostavlja u originalu ili preslici sa pravom uvida u original na dan otvaranja ponuda.

Natječaj za davanje u zakup garaža i garažnih mjesta, pored dokumentacije iz stavka 1. ovog članka sadrži još i odredbu o dostavi dokaza da natjecatelj ima u svojem vlasništvu osobno vozilo (preslika prometne dozvole).

Članak 7.

Početni iznos zakupnine određuje se prema zoni, položaju, površini i namjeni poslovnog prostora sukladno Zaključku o kriterijima za određivanju zakupnine za poslovni prostor što ga donosi gradonačelnik.

Članak 8.

Natječaj se provodi na temelju usmenog javnog nadmetanja ili dostavom pismenih ponuda.

Rok za podnošenje ponuda ne može biti manji od 8 dana niti duži od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 9.

Učesnici u usmenom javnom nadmetanju, prije početka nadmetanja, obvezni su dostaviti Komisiji potrebne dokaze utvrđene natječajem.

Navedene dokaze i isprave Komisija zadržava do okončanja postupka odabira.

Učesnik u nadmetanju koji ne dostavi dokaze iz stavka 1. ovog članka ne može sudjelovati u natječaju.

Članak 10.

Prije početka usmenog javnog nadmetanja predsjednik Komisije zapisnički uzima podatke svih natjecatelja i utvrđuje njihov identitet.

Ukoliko Komisija utvrdi da netko od nazočnih natjecatelja ili opunomoćenika nije na nesumljiv način dokazao svoj identitet, ima ga pravo isključiti iz nadmetanja.

Komisija utvrđuje ispunjavaju li natjecatelji uvjete iz natječaja, te nakon što isto zapisnički utvrdi, predsjednik Komisije otvara postupak usmenog javnog nadmetanja.

Postupak nadmetanja može se održati samo ako sudjeluju najmanje dva natjecatelja za isti poslovni prostor.

Članak 11.

Komisija provodi usmeno nadmetanje na način da natjecatelji usmeno jedan po jedan, iznose u zapisnik svoje ponude.

Ukoliko natjecatelji u nadmetanju narušavaju red i disciplinu, Komisija ima pravo donijeti odluku o prekidu nadmetanja.

Nakon što svi natjecatelji daju svoju ponudu, Komisija utvrđuje koji ponuđač je ponudio najviši iznos zakupnine.

Najpovoljnija ponuda je ona koju u tri navrata Komisija utvrdi kao najvišu.

Članak 12.

Ako tijekom nadmetanja dođe do trostrukog povećanja početne oglašene cijene, natjecatelji koji žele nastaviti javno nadmetanje dužni su odmah na račun Grada uplatiti iznos još jedne jamčevine objavljene u natječaju za zakup poslovnog prostora.

Kod svakog daljnjeg trostrukog povećanja početno oglašene cijene, primjenjuju se odredbe iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko iznos iz stavka 1. ovog članka uplati samo jedan natejcatelj smatra se da je njegova ponuda najpovoljnija.

Članak 13.

Pismene ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda koje provodi Komisija za provođenje javnog natječaja najkasnije osam dana od proteka roka za podnošenje ponuda.

Prije otvaranja ponuda, Komisija zapisnički utvrđuje:

- da li je natječaj propisno objavljen,

- broj pristiglih ponuda,

- da li su ponude predane u roku,

- identitet prisutnih natjecatelja ili identitet opunomoćenika po ovjerenoj punomoći.

Članak 14.

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos mjesečne zakupnine.

U slučaju da su dva natjecatelja ponudila jednak, najviši iznos mjesečne zakupnine, a da su udovoljila svim drugim uvjetima natječaja, najpovoljnija ponuda odredit će se izvlačenjem.

Članak 15.

Na javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju osnovni podaci o svim pristiglim ponudama (ponuditelj, namjena, prilozi i visina ponuđene zakupnine).

Na javnom otvaranju ponuda ne ocjenjuje se valjanost ponude i priloženi dokazi.

Članak 16.

Na temelju pristiglih ponuda, Komisija utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, te zapisnički konstatira koje su ponude najpovoljnije prema visini ponuđene mjesečne zakupnine.

Zakašnjele i nepotpune ponude, Komisija neće uzeti u razmatranje.

U znak prihvaćanja rada Komisije, natjecatelji potpisuju Zapisnik.

Članak 17.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi gradonačelnik.

Članak 18.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim sudionicima natječaja u roku od 8 dana od donošenja Odluke gradonačelnika.

U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude koja se dostavlja svim sudionicima natječaja, navodi se iznos zakupnine kojeg je najpovoljniji natjecatelj ponudio.

Natjecatelj ima pravo prigovora gradonačelniku u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o izboru, ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

Povodom prigovora, gradonačelnik može Odluku izmijeniti, potvrditi ili odbiti prigovor kao neosnovan.

Odluka o prigovoru je konačna.

Članak 19.

Natjecatelji koji ostvaruju pravo prvenstva i koji su udovoljili svim uvjetima natječaja dužni su u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, izjasniti se da li žele koristiti pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude.

Potpis izjave mora biti ovjeren od strane Javnog bilježnika.

Ukoliko se natjecatelji ne izjasne u roku iz stavka 1. ovog članka, smatra se da ne žele koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu.

Članak 20.

Jamčevina koju je uplatio natjecatelj izabran za zaključenje ugovora uračunava se u iznos zakupnine, a ostalim sudionicima se jamčevina, bez prava na kamatu, vraća najkasnije osam dana nakon donošenja odluke o izboru natjecatelja s kojim će se zaključiti ugovor o zakupu.

Ukoliko natjecatelj izabran za zaključenje ugovora odustane od zaključenja ugovora, ne počne obavljati djelatnost u ugovorenom roku ili u proteku od 5 mjeseci od dana zaključenja ugovora raskine ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 21.

Natječaj za dodjelu poslovnog prostora u zakup ponavlja se u slučaju da se ne izvrši izbor ili ako izabrani natjecatelj odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

U slučaju da se na prvi natječaj za dodjelu poslovnog prostora u zakup ne javi niti jedan natjecatelj, natječaj će se ponoviti.

UGOVOR O ZAKUPU

Članak 22.

Ugovor o zakupu u ime Grada Novi Vinodolski, kao zakupodavac, sklapa gradonačelnik u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora Grad Novi Vinodolski ne može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema Gradu Novi Vinodolski i prema državnom proračunu, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pismenom obliku i mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

Grad je dužan primjerak ugovora o zakupu poslovnog prostora dostaviti nadležnoj Poreznoj upravi.

Članak 23.

Ugovor o zakupu mora sadržavati:

1.broj i datum odluke o izboru zakupnika,

2.naznaku ugovornih strana,

3.podatke o poslovnom prostoru,

4.datum s kojim će zakupodavac predati zakupniku prostor u posjed,

5.datum početka obavljanja djelatnosti, odnosno početak korištenja garaže,

6.djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

7.odredbe o obvezi održavanja prostora,

8.odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, visinu naknade za korištenje zajedničkih uređaja i prostorija, kao i rok i način njenog plaćanja,

9.odredbu o obvezi zakupnika da plaća komunalnu naknadu i druge poreze i naknade vezane uz korištenje prostora,

10.vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

11.odredbe o obvezi zakupnika da u ugovorenom roku uredi poslovni prostor prema uvjetima iz natječaja,

12.odredbe o mogućnosti davanja poslovnog prostora u podzakup ili na korištenje nekim drugim pravnim poslom,

13.iznos zakupnine, način i rok početka plaćanja,

14.pretpostavke i način izmjene zakupnine,

15.odredbu da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju, te da ga je dužan privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku,

16.odredbe o prestanku ugovora,

17.mjesto i vrijeme sklapanja ugovora,

18.potpis ugovornih strana,

19.odredbu da se sastavnim dijelom ugovora smatra zapisnik o primopredaji prostora koji se potpisuje sa zakupnikom prilikom primopredaje poslovnog prostora,

20.odredbu da se ugovor sklapa kao ovršna isprava.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora, ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora, a koji je sastavni dio Ugovora.

Članak 24.

Zakupnik je dužan ugovor o zakupu potpisati u roku od 8 dana od dana kada je pismeno pozvan na zaključenje ugovora.

Ukoliko zakupnik u roku iz stavka 1. ovog članka ne potpiše ugovor i isti ne ovjeri kod javnog bilježnika, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora.

Zakupnik snosi troškove ovjere ugovora.

NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 25.

Namjenu poslovnog prostora na prijedlog Odjela Grada u čijoj je nadležnosti gospodarenje poslovnim prostorima, određuje gradonačelnik, prije raspisivanja natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup.

Gradonačelnik određuje namjenu poslovnog prostora u skladu s prostornom dokumentacijom, odnosno na način da osigura valorizaciju svakog pojedinačnog prostora, pojedine ulice ili Grada kao cjeline te da oni budu u funkciji obogaćivanja turističke ponude i zadovoljavanja potreba stanovništva.

Poslovni prostori sa izlozima okrenutim prema ulicama u užem centru mjesta koja čine Grad Novi Vinodolski, mogu u pravilu biti turističke, bankarske i galerijske djelatnosti, osim onih poslovnih prostora, za koje su zakupnikci sklopili ugovor na temelju članka 5. stavka 2. ove Odluke.

Članka 26.

Gradonačelnik može odobriti postojećem zakupniku promjenu namjene poslovnog prostora, ukoliko ocjeni da bi nova namjena kvalitetnije osigurala elemente iz članka 25. st. 2. ove Odluke.

Promjena namjene poslovnog prostora može se odobriti postojećem zakupniku pod slijedećim uvjetima:

- da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,

- da zakupnik prihvati povećanje zakupnine do visine zakupnine koja je utvrđena Zaključkom kao početna zakupnina za novu djelatnost, uvećana za 50%.

Visina nove zakupnine ne može biti manja od zakupnine koja je ugovorena.

Ukoliko je sadašnja zakupnina veća od iznosa dobivena povećanjem visine zakupnine od 50% primjenjivat će se ugovorena zakupnina.

Članak 27.

Gradonačelnik može postojećem zakupniku odobriti proširenje namjene u poslovnom prostoru, ukoliko je to u funkciji odredbe čl. 25. st. 2. ove Odluke pod uvjetom:

1.da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za proširenjem djelatnosti,

2.da zakupnik prihvati povećanje zakupnine do visine zakupnine koja je utvrđena Zaključkom kao početna zakupnina za novu (proširenu) djelatnost uvećanu za 30%.

Visina nove zakupnine ne može biti manja od zakupnine koja je ugovorena.

Članak 28.

Početni iznos zakupnine za poslovni prostor koji se daje u zakup određuje gradonačelnik svojim Zaključkom o kriterijima za određivanje zakupnine za davanje u zakup, odnosno na temelju:

1.vrijednosti zakupnine po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora,

2.lokaciji, odnosno zoni Grada u kojoj se prostor nalazi,

3.vrsti djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru.

Za određivanje zona u kojima se prostor nalazi primjenjuju se zone granica zona poslovnih prostora utvrđenih odlukom kojom se uređuje komunalna naknada.

Članak 29.

Korisnu površinu čini površina koja se dobije mjerenjem između zidova prostorija poslovnog prostora.

U korisnu površinu ulaze i terase, kao sastavni dio poslovnog prostora, ukoliko nisu na javno prometnim površinama, za koje se početna visina zakupnine obračunava u visini od 50% cijene zatvorenog poslovnog prostora po četvornom metru.

Članak 30.

Početna zakupnina za poslovni prostor koji se nalazi u dvorišnim zgradama, podrumskim prostorijama, zatvorenim prolazima i vežama zgrada, može se umanjiti za 30%.

Početna zakupnina za poslovni prostor u kojem se obavlja deficitarna djelatnost od interesa za Grad može se umanjiti do 50%.

Listu deficitarnih djelatnosti utvrđuje gradonačelnik.

Odluku o umanjenju početne zakupnine iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi gradonačelnik.

Članak 31.

Sredstva zakupnine sredstva su proračuna Grada Novi Vinodolski i namjenski se troše za održavanje objekata u vlasništvu Grada.

Zakupnik je dužan plaćati zakupninu mjesečno unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu za tekući mjesec.

Ugovorena zakupnina usklađuje se sa povećanjem zakupnine koje donosi gradonačelnik svojim Zaključkom uvažavajući pri tome godišnja inflatorna kretanja.

Ugovorena zakupnina usklađuje se sa promjenom tečaja EUR-a, bez izmjene ugovora o zakupu, kada nastupe promjene tečaja za više od 2% po srednjem tečaju HNB u odnosu na tečaj koji je bio u vrijeme sklapanja ugovora.

PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 32.

Zakupodavac je dužan predati zakupniku poslovni prostor u roku i u stanju utvrđenom ugovorom.

Ako ugovorom nije utvrđeno u kakvom stanju zakupodavac predaje zakupniku poslovni prostor smatra se da je poslovni prostor predan u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti predviđene ugovorom.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora.

Ako zakupodavac ne preda zakupniku poslovni prostor u stanju utvrđenom ugovorom, zakupnik ima pravo raskinuti ugovor ili tražiti razmjerno sniženje zakupnine ili na teret zakupodavca sam dovesti poslovni prostor u takvo stanje, ako to nije učinio zakupodavac nakon što ga je zakupnik pozvao da to učini u primjerenom roku.

Članak 33.

Ako za vrijeme trajanja zakupa nastane potreba da se na poslovnom prostoru, radi njegova održavanja u stanju u kojem ga je zakupodavac dužan održavati, izvrše popravci koji padaju na teret zakupodavca, zakupnik je dužan bez odgađanja o tome obavijestiti zakupodavca.

Za vrijeme trajanja popravaka radi održavanja poslovnog prostora u stanju u kojem ga je zakupodavac dužan održavati i koji padaju na teret zakupodavca, a zbog kojih zakupnik nije mogao koristiti poslovni prostor, zakupnik nije dužan plaćati zakupninu.

Članak 34.

Zakupnik je dužan snositi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora i manjih investicijskih popravaka, kao i o svom trošku izvršiti popravak kvarova koje je sam uzrokovao.

Zakupnik ne odgovara za pogoršanje stanja poslovnog prostora, uređaja i opreme koje je nastalo zbog redovitog korištenja.

Članak 35.

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u visini koja se određuje međuvlasničkim ugovorom između vlasnika posebnih dijelova zgrade, odnosno u visini koju odredi gradonačelnik za zgrade koje su u vlasništvu Grada u cijelosti.

Članak 36.

Zakupnik smije samo uz pisanu suglasnost zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena i vanjski izgled poslovnog prostora, s time da se međusobni odnosi uređuju posebnim ugovorom.

Gradonačelnik može dati suglasnost iz stavka 1. ovog članka, temeljem dostavljenog elaborata ovlaštenog sudskog vještaka imenovanog od strane Grada.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka posebno će se regulirati:

1.rok amortizacije izvršenih radova koji ne može biti duži od roka na koji je ugovor sklopljen,

2.pravo zakupnika na povrat uloženih, a neamortiziranih ulaganja, ukoliko zakupodavac otkaže ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka za amortizaciju izvršenih radova iz razloga utvrđenih čl. 40. st. 1. toč. 3. i 6. ove Odluke,

3.da zakupnik nema pravo na povrat uloženih, a neamortiziranih sredstava u slučaju da samoinicijativno otkaže ugovor o zakupu poslovnog prostora,

4.da zakupnik nema pravo na povrat uloženih, a neamortiziranih sredstava ukoliko je do raskida ugovora došlo iz razloga utvrđenih čl. 40. st. 1. toč. 1., 2., 4. i 5. ove Odluke.

Članak 37.

Zakupnik ne može dati poslovni prostor ili njegov dio u podzakup ili na korištenje nekim drugim pravnim poslom, fizičkim i pravnim osobama.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, gradonačelnik može, na prijedlog zakupnika, odobriti davanje u podzakup ili na korištenje nekim drugim pravnim poslom, poslovnog prostora ili njegovog dijela, osim poslovnog prostora iz članka 25. stavka 3. ove Odluke.

Poslovni prostor može se dati u podzakup ukoliko je to u funkciji odredbe čl. 25. st. 2. ove Odluke.

Na ugovor o podzakupu odgovarajuće, koji sklapaju zakupodavac, zakupnik i podzakupnik, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke.

U slučaju davanja u podzakup, zakupniku poslovnog prostora utvrđuje se povećanje zakupnine za 50%.

Zakupniku iz čl. 5. st. 4. ove Odluke, nije dopušteno poslovni prostor na kojem je zasnovao zakup na temelju uvjeta iz te odredbe, dati u podzakup.

Članak 38.

Nakon prestanka zakupa, zakupnik je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor u stanju u kojem ga je primio, odnosno s promjenama do kojih je došlo redovnom upotrebom i preinakama koje je učinio uz suglasnost zakupodavca.

Zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je ugradio u prostor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ako mu to ulaganje zakupodavac nije priznao kroz smanjenje visine zakupnine.

PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU

Članak 39.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koji je sklopljen, te na način propisan ugovorom, ovom Odlukom i zakonom.

Članak 40.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa ako:

1.zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavca, koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

2.zakupnik ne plati dospjelu zakupninu u roku od 15 dana od dana priopćenja pisane opomene zakupodavca za dva uzastopna mjeseca ili tri mjeseca u bilo kojem razdoblju tekuće godine,

3.tijekom trajanja zakupa gradonačelnik odlukom odredi da se poslovni prostor može koristiti samo za obavljanje druge djelatnosti od one za koju je izdan u zakup,

4.bez odobrenja zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora,

5.izda dio ili cijeli poslovni prostor drugima u podzakup protivno Ugovoru,

6.se zgrada ili poslovni prostor mora srušiti radi provedbe urbanističkog plana ili dotrajalosti zgrade.

Članak 41.

U slučaju da zakupodavac otkaže ugovor o zakupu, gradonačelnik može odobriti sklapanje nagodbe ukoliko zakupnik u tijeku ovršnog ili parničnog postupka ispuni slijedeće uvjete:

1.u slučaju neplaćanja zakupnine, podmiri cjelokupno dugovanje zakupnine, kamata i drugih troškova,

2.u slučaju nekorištenja prostora, započne se korištenjem prostora,

3.u slučaju davanja prostora drugome na korištenje ili podzakup bez suglasnosti zakupodavca isprazni prostor od bespravnog korisnika.

Zakupnik osim ispunjavanja uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka mora prihvatiti povećanje zakupnine u iznosu od 30% od osnovne zakupnine određene za predmetni prostor.

Članak 42.

Zakupnik može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako zakupodavac u primjerenom roku koji mu je zakupnik za to ostavio ne dovede poslovni prostor u stanje u kojemu ga je dužan predati, odnosno održavati.

Članak 43.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora svaka ugovorna strana može otkazati u svako doba, ako druga ugovorna strana ne izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom.

Članak 44.

Ugovor o zakupu prestaje smrću, odnosno promjenom pravnog položaja zakupnika, osim u slučajevima iz stavka 2. ovog članka.

Ugovor o zakupu neće prestati u slučaju smrti zakupnika, ako bračni ili izvanbračni drug i djeca zakupnika u roku od 30 dana od dana smrti zakupnika izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika utvrde između sebe osobu koja će stupiti u prava i obveze zakupnika.

U prava i obveze zakupnika iz stavka 2. ovog članka može stupiti samo nasljednik koji ispunjava uvjete za obavljanje ugovorene djelatnosti, a kod ugovora o zakupu garaže i garažnog mjesta, nasljednik koji nasljeđuje osobno vozilo zakupnika ili ima vlastito osobno vozilo.

Članak 45.

Prilikom predaje ispražnjenog poslovnog prostora sastavlja se zapisnik o stanju u kojemu se nalazi poslovni prostor u vrijeme predaje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Gradonačelnik će donijeti Zaključak o kriterijima za određivanju zakupnine za poslovni prostor iz čl. 7. ove Odluke i Listu deficitarnih djelatnosti iz čl. 30. ove Odluke u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 9/06, 23/07 i 10/10).

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/12-01/59

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 5. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=807&mjesto=51250&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr