SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 34. Utorak, 2. studenog 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
101

101.

Na temelju članka 15. stavak 2., a u svezi s člankom 12. stavak 1. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 151/ 03) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na sjednici održanoj 21. i 28. listopada 2004. godine, donijela je

PLAN SANACIJE
otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta
na području Primorsko-goranske županije

UVODNE ODREDBE

I.

Ovim Planom sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se:

- redoslijed sanacije

- rokovi i način izvršenja

- izvori i način financiranja

- način vršenja poslova evidencije i sanacije lokacija

REDOSLIJED SANACIJE

II.

Redoslijed vršenja sanacija lokacija otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta utvrđene su u Popisu lokacija otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko-goranske županije - Listi prioriteta koja čini sastavni dio ovog Plana.

Jedinice lokalne samouprave su obvezne u planove sanacija koje donose njihova predstavnička tijela unijeti lokacije onečišćenog tla i neuređena odlagališta (u daljnjem tekstu neuređena odlagališta) prema redoslijedu sanacija utvrđenom u Listi prioriteta.

ROKOVI I NAČIN IZVRŠENJA

III.

Sanacije utvrđenih lokacija neuređenih odlagališta vršit će se u razdoblju od 2005. - 2007. godine prema Godišnjem programu sanacije.

Godišnji program sanacije donosi Županijsko poglavarstvo nakon što se Proračunom Primorsko-goranske županije odredi ukupan iznos sredstava za sanaciju neuređenih odlagališta za svaku pojedinu godinu.

Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi neuređeno odlagalište donijet će godišnji program sanacije, a koji obuhvaća neuređena odlagališta koja se nalaze na području te jedinice.

Jedinica lokalne samouprave dužna je godišnji plan sanacije temeljiti na godišnjem programu sanacije iz stavka 2. ovog članka.

IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

IV.

Sredstva za vršenje sanacija osiguravaju se iz sljedećih izvora:

- proračun Primorsko-goranske županije

- proračun jedinice lokalne samouprave

- javna poduzeća (Hrvatske šume, Hrvatske ceste, Hrvatske vode i dr.)

- pravne osobe koje su vlasnici nekretnine na kojoj je otpad

- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

- komunalna društva

- ostali izvori.

V.

Broj lokacija za godišnje saniranje planira se u odnosu na osigurane izvore financiranja.

VI.

Sufinanciranje sanacija lokacija neuređenih odlagališta iz Proračuna Primorsko-goranske županije za koje je nositelj poslova jedinica lokalne samouprave u prvoj godini provođenja Plana vršit će se na način da će 50redstava osigurati Županija, a 50% jedinica lokalne samouprave, redom prema Listi prioriteta.

VII.

Drugi izvori financiranja mogu se uključiti u postupak sanacije iz točke VI. ovoga Plana shodno financijskim i drugim

mogućnostima u dogovoru s jedinicama lokalne samouprave.

VIII.

Ako jedinica lokalne samouprave nije osigurala potrebna sredstva za sanaciju, ista lokacija se preskače i u godišnji raspored sredstava uzima se sljedeća lokacija za koju su osigurana sredstva.

IX.

Poslove sanacije vrši jedinica lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi uz sudjelovanje predstavnika Županije u povjerenstvu za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

NADZOR

X.

Nadzor nad primjenom ovog Plana vrši inspekcija zaštite okoliša u skladu sa Zakonom o otpadu.

ZAVRŠNE ODREDBE

XI.

Popis otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko-goranske županije - Lista prioriteta kao i godišnji programi sanacije dostavljaju se inspekciji zaštite okoliša.

XII.

Ažuriranje evidencije lokacija odnosno Popisa otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na području Primorsko-goranske županije - Liste prioriteta vrši nadležni upravni odjel sukladno promjenama na terenu, saznanjima o novim lokacijama i izvršenim sanacijama.

XIII.

Jedinice lokalne samouprave se obvezuju da o nastalim promjenama hitno izvijeste nadležni upravni odjel Županije.

XIV.

Nadležni upravni odjel Županije se obvezuje dostavljati polugodišnje izvješće Županijskom poglavarstvu o izvršenim sanacijama i utrošenim sredstvima.

Županijsko poglavarstvo uz godišnje izvješće o radu izvješćuje Županijsku skupštinu o izvršenju Plana sanacije.

XV.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/93

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 28. listopada 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

Popis otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta
na području Primorsko-goranske županije

TABLICA 1. Lista prioriteta sanacije otpadom onečišćenog tla

Evidenc.
broj

Redni
broj

Općina ili grad

DIVLJE ODLAGALIŠTE

Volumen
m3

Procjena
troškova
bez PDV

Bodovi

97

1

VINODOLSKA

TRIBALJ - SUŠIK

300

20.000

1100

76

2

BAKAR

MELINA - KRASICA

1.200

25.000

1100

98

3

VINODOLSKA

POSOPALJ - DRIVEN.

2.200

15.000

1050

31

4

RAB

KRASOVICA

104

40.000

1050

75

5

BAKAR

MORAVAC - ŠKRLJEVO

2.100

15.000

1000

71

6

BAKAR

UČIVAC

3.600

150.000

1000

59

7

JELENJE

DUBINA

15.500

100.000

1000

44

8

RIJEKA

GROHOVSKA CESTA

2.800

30.000

1000

89

9

N. VINODOLSKI

D.VELEŠ TEPLI POR.

4.500

30.000

950

86

10

N. VINODOLSKI

KOZICA

200

8.000

950

92

11

N. VINODOLSKI

PROT. C. IZA DUPLJE

3.100

10.000

950

73

12

BAKAR

INDUSTRIJSKA ZONA

8.400

10.000

950

51

13

RIJEKA

BODULOVO

3.000

80.000

900

69

14

ČAVLE

CIPICA

2.600

15.000

900

55

15

RIJEKA

S. KRIŽ, R. PETROVIĆA

140

10.000

900

43

16

DELNICE

ŠTEFIĆEV DOLAC

513

30.000

900

6

17

OMIŠALJ

VODOSPREMA BRGUD

1.239

30.000

900

74

18

SKRAD

JARAK - naselje DIVJAKE

262

30.000

900

70

19

SKRAD

Naselje VELIKO SELCE

195

25.000

900

42

20

DELNICE

BUNAR - Mesnička ulica

93

15.000

880

63

21

RAVNA GORA

VIDMAROV JARAK

34

20.000

860

23

22

MALINSKA

Uz cestu Malinska - Krk

36

15.000

860

17

23

VIŠKOVO

PETRCI - KABLARI

850

10.000

850

77

24

BAKAR

C. MEJA - GORNJE J.

400

45.000

850

75

25

SKRAD

NASELJE HRIBAC

1.637

40.000

850

17

26

OMIŠALJ

Prijevoj između Njivica i Sepena

104

15.000

850

85

27

N. VINODOLSKI

SIBINJ

800

10.000

850

90

28

N. VINODOLSKI

LEDENICE - VELEŠ

4.000

10.000

850

34

29

KLANA

LOKA 2

2.100

18.000

850

12

30

VIŠKOVO

TRNOVICA - LUČIĆI

80

20.000

800

40

31

MALI LOŠINJ

FABRIKE-Nerezine

102.135

300.000

800

53

32

ČABAR

TRŠĆE

1.371

100.000

800

94

33

VINODOLSKA

LUKOVO - ŽUM. DOLAC

1.400

10.000

800

12

34

DOBRINJ

KRAS - selo

30.618

100.000

800

16

35

KRK

KORNIĆ - selo

8.418

50.000

800

29

36

PUNAT

AUTO-KAMP »ŠKRILA«

5.152

50.000

800

18

37

OMIŠALJ

UVALA VOZ

2.500

200.000

800

67

38

RAVNA GORA

Naselje KUPJAK

65

30.000

780

15

39

KRK

LAKMARTIN - selo

62

8.000

780

52

40

ČABAR

TATINSKA DRAGA

28

10.000

760

92

41

FUŽINE

RUDINE-naselje LIČ

20

100.000

710

78

42

CRIKVENICA

KOTORSK ULICA

35.000

70.000

700

83

43

N. VINODOLSKI

PRIDOL

5.100

25.000

700

68

44

ČAVLE

BAJTA

1.600

40.000

700

64

45

RAVNA GORA

Naselje KUPJAK

10.347

60.000

700

57

46

LOKVE

ŠTEMBERGER-LOKVE

1.778

50.000

700

48

47

DELNICE

NASELJE DEDIN

339

45.000

700

8

48

DOBRINJ

SUŽAN-selo

10.042

20.000

700

67

49

ČAVLE

ZAGRČIŠĆE

2.600

25.000

700

54

50

ČABAR

NASELJE STEKLICE

82

35.000

680

50

51

RIJEKA

DR. PUT - MIHAĆ. DR.

120

15.000

680

50

52

DELNICE

SEME-Crni Lug

45

12.000

660

13

53

DOBRINJ

KRASKI BOK

26

10.000

660

19

54

OMIŠALJ

Plato uz AERODROM RIJEKA

20

5.000

660

33

55

CRES

Vidikovac uz cestu BELI-KRAS

11

5.000

660

82

56

CRIKVENICA

ZORIČIĆI

42.000

4.000

650

81

57

CRIKVENICA

SELCE-BARBARA

1.120

2.000

650

79

58

CRIKVENICA

PODBADANJ

800

15.000

650

93

59

VINODOLSKA

GORIĆI BRIBIR

1.850

15.000

650

96

60

VINODOLSKA

KAMENJAK

800

30.000

650

59

61

RAVNA GORA

JARAK

3.294

50.000

650

4

62

VRBNIK

PAPRATA-selo Garica

8.154

50.000

650

11

63

DOBRINJ

GABONJIN-selo

3.143

48.000

650

44

64

DELNICE

Ul. A. Starčevića - ispod ambulante

142

12.000

650

45

65

DELNICE

ISPOD ŠUMARIJE I VOJARNE

25

10.000

650

28

66

PUNAT

UZ CESTU ZA STARU BAŠKU

309

6.000

650

84

67

N. VINODOLSKI

BAHALIN-MIKULJA

500

15.000

650

36

68

KLANA

LISAC

2.200

25.000

650

65

69

RAVNA GORA

ROGI

40

12.000

610

32

70

KLANA

KL DRAŽ.-LOKA 1

15

2.000

610

33

71

KLANA

LOKA

40

8.000

610

69

72

MRKOPALJ

MRZLE DRAGE

16.478

250.000

600

93

73

MALI LOŠINJ

OTOK SUSAK-GORNJE SELO

900

150.000

600

16

74

VIŠKOVO

BEZJAKI-KASTAV

2.100

10.000

600

49

75

DELNICE

ROHAČ-nacionalni park »RISNJAK«

7.918

120.000

600

27

76

PUNAT

PLAJ

20.094

120.000

600

74

77

BAKAR

KALV. - R.S. - HRELJIN

3.000

30.000

600

96

78

MALI LOŠINJ

OTOK UNIJE-prema uvali MARACOL

503

60.000

600

95

79

VINODOLSKA

RAVNO-BEZDAN-VRT.

40

10.000

560

56

80

LOKVE

OSOJ MRZLE VODE

81

25.000

560

62

81

RAVNA GORA

NASELJE ŠIJE

33

12.000

560

66

82

ČAVLE

KAMENJAK

320

35.000

550

95

83

MALI LOŠINJ

OTOK UNIJE- UVALA VRULJE

606

80.000

550

21

84

OMIŠALJ

STARI GRAD OMIŠALJ-zidine

240

50.000

550

87

85

VRBOVSKO

NASELJE RADOŠEVIĆI

681

35.000

550

5

86

OMIŠALJ

ULAZ U NJIVICE

547

20.000

550

7

87

OMIŠALJ

ZAVOJ KOKANJ

599

15.000

550

3

88

KOSTRENA

Z. POJAS ŽUR. - ST. V.

1.200

15.000

550

2

89

KOSTRENA

ST. VODA - BAČINE

7.500

15.000

550

87

90

N. VINODOLSKI

VLAŠKA PEĆ

120

8.000

530

10

91

MOŠ. DRAGA

UBOKA

1.200

5.000

500

58

92

LOKVE

TUMAC

673

70.000

500

72

93

BAKAR

BIVŠA KOKSARA

180

10.000

500

15

94

VIŠKOVO

BRNASI-KASTAV

300

10.000

500

14

95

VIŠKOVO

KLANA UZ CESTU

800

45.000

500

22

96

KRK

ULAZ U KRK IZ PRAVCA PUNTA

74

20.000

480

1

97

KOSTRENA

TRIM STAZA-RASPELJE

10

10.000

460

71

98

SKRAD

JARAK - naselje BUKOV VRH

28

25.000

460

34

99

CRES

PRŽIĆI

500

130.000

450

79

100

B.MORAVICE

POD KALOM

1.162

35.000

450

61

101

RAVNA GORA

CAGAR

132

25.000

450

37

102

KLANA

STUD-POLJE KLANČIĆ

190

10.000

450

37

103

CRES

STIVAN-naselje

525

10.000

450

38

104

CRES

STIVAN-naselje-uz cestu za Martinšćicu

831

10.000

450

88

105

VRBOVSKO

NASELJE CAREVIĆI

58

15.000

430

3

106

VRBNIK

CESTA VRBNIK(POLJE)-GARICA

37

8.000

410

46

107

DELNICE

ISPOD »GEOTISKA«

18

6.000

410

94

108

MALI LOŠINJ

OTOK SUSAK-GRBOTINE

3.692

200.000

400

80

109

CRIKVENICA

JADRANOVO-VODOS

1.100

18.000

400

20

110

OMIŠALJ

PUT ZA KAMENOLOM

40.398

90.000

400

1

111

VRBNIK

PUT ZA PLAŽU PUTOVIŠĆE

7.580

80.000

400

80

112

B.MORAVICE

DRAŠKOVAC

2.794

65.000

400

90

113

VRBOVSKO

LAZINE-naselje VUČINIĆI

146

35.000

400

9

114

DOBRINJ

SVETI IVAN-selo

1.679

35.000

400

72

115

SKRAD

IZGON

710

30.000

400

14

116

KRK

ULAZ U KRK IZ PRAVCA OMIŠLJA

50.082

30.000

400

83

117

VRBOVSKO

NASELJE GOMIRJE

229

25.000

400

10

118

DOBRINJ

RASOPASNO-selo

1.467

25.000

400

66

119

RAVNA GORA

UZ CESTU KUPJAK-ROGI

48

30.000

360

55

120

ČABAR

ŠUMSKI PUT GEROVO-HRIB

6

5.000

360

39

121

CRES

JELOVICA

3.209

60.000

350

25

122

OMIŠALJ

TRASA »JANAFA« prema aerodromu

645

30.000

350

2

123

VRBNIK

ARČIROVO

5.145

30.000

350

82

124

VRBOVSKO

ŠKOLSKA ULICA

113

8.000

350

24

125

MATULJI

MALE MUNE-VODICE

80

5.000

350

27

126

MATULJI

VELI BRGUD

1.200

45.000

350

19

127

MATULJI

PASJAK

12.000

10.000

350

11

128

VIŠKOVO

PLEŠIVAC

300

8.000

350

47

129

DELNICE

NASELJE TURNI

92

30.000

330

60

130

RAVNA GORA

NASELJE STARI LAZ

64

10.000

330

26

131

MATULJI

PERKA

50

3.000

330

41

132

DELNICE

KALVARIJA-šumski put

34

20.000

310

35

133

KLANA

UZ ŠUM. CEST. KL-GUM.

130

15.000

300

30

134

BAŠKA

SUPELE

129

80.000

300

86

135

VRBOVSKO

NASELJE NADVUČNIK

136

20.000

300

76

136

B. MORAVICE

LOKVICA

403

12.000

300

31

137

KASTAV

ŠKRLJI

165

10.000

300

68

138

MRKOPALJ

SUNGERSKA PLANA

80

30.000

280

35

139

CRES

BATAJINI-naselje

74

15.000

280

36

140

CRES

ORLEC-naselje

68

12.000

280

57

141

KRALJEVICA

MEDOMIŠLJINA

80

5.000

280

84

142

VRBOVSKO

NASELJE MALI JADRČ

13

12.000

260

24

143

OMIŠALJ

Trasa »JANAFA« prema Njivicama

26

8.000

260

32

144

CRES

FILOŽIĆ- naselje

19

4.000

260

85

145

VRBOVSKO

STANAŠNICA

1.135

200.000

250

78

146

B.MORAVICE

REPAČA

146

50.000

250

30

147

KASTAV

RADNA ZONA

8.700

8.000

250

39

148

KLANA

PRED BORŠT

520

20.000

250

18

149

MATULJI

MUČIĆI

300

5.000

250

58

150

KRALJEVICA

KRIŽ.-STARA C. ZA PL

120

15.000

250

7

151

MOŠĆ. DRAGA

POD ROVINI

1.080

12.000

250

77

152

B.MORAVICE

KLANCI

89

16.000

230

25

153

MATULJI

ŽEJANE 1, ŽEJANE 2

100

3.000

230

91

154

FUŽINE

NASELJE VRATA

50.094

70.000

200

81

155

VRBOVSKO

HESKOV PUT

587

30.000

200

51

156

ČABAR

ZA STRAŽOM-Prezid

3.055

25.000

200

20

157

MATULJI

ŠAPJANE

19.000

60.000

200

5

158

KOSTRENA

IVANI

20.000

5.000

200

4

159

KOSTRENA

SKLAD. KONSTRUK.

8.900

15.000

200

73

160

SKRAD

KLANAC-naselje BUKOV VRH

127

20.000

150

8

161

MOŠĆ. DRAGA

ŠKULJA

700

20.000

150

42

162

KLANA

BREZA

180

10.000

150

41

163

KLANA

ŠKALNICA

450

10.000

150

29

164

KASTAV

ĆIKOVO

70

5.000

130

26

165

PUNAT

DRAGA

43

7.000

110

40

166

KLANA

KALUŽICA

50

5.000

110

21

167

MATULJI

LIPA

60

5.000

100

28

168

MATULJI

PERMANI-DEP.AFRO

180

25.000

100

6

169

MOŠĆ. DRAGA

PIŠĆETAK

50

5.000

80

89

170

VRBOVSKO

GRIČ-naselje TOMIĆI

13

5.000

60

 

 

 

 

654.147

5.898.000

 

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr