SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
OPĆINA LOVRAN

21.

OPĆINA LOVRAN, Lovran, Šetalište m. Tita 41, OIB 38513636075, zastupana po općinskom načelniku Emilu Gržinu, dipl. oecc., kao naručitelj (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade Plana) i

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Maršala Tita br. 198, Opatija, OIB 15573308024, koje zastupa predsjednik uprave Igor Šehanović i član uprave Robert Ferlan (u daljnjem tekstu: Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana), sklapaju sljedeći

UGOVOR
o financiranju izrade Prvih izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja

Članak 1.

Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju međusobne odnose u vezi financiranja izrade Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja (u daljnjem tekstu: Plan), sukladno članku 136. stavku 5. Zakona o prostorom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članku 13. Odluke o izradi Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/12), (u daljnjem tekstu: Odluka o izradi Plana).

Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju:

- da je Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana izrazio namjeru i spremnost da u cijelosti financira izradu Plana, u cilju realizacije vlastitog programa gradnje na nekretninama u njegovom vlasništvu i raspolaganju,

- da je Općinsko vijeće Općine Lovran donošenjem Odluke o izradi Plana, iz članka 1. ovog Ugovora, prihvatilo da izradu Plana u cijelosti financira Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana,

- da je Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana, odabrao izrađivača Plana i izradu Plana ugovorio s Centrom za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Odranska br. 2, Zagreb.

Članak 3.

Ovim ugovorom Nositelj izrade Plana se obvezuje donijeti Plan, na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i važećim provedbenim propisima te provoditi radnje koje su mu po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji povjerene u nadležnost, a naročito:

- u svom sjedištu omogućiti uvid u Plan te davati potrebna stručna obrazloženja rješenja Plana Investitoru/ Osiguravatelju sredstava za izradu Plana, javnosti i drugim sudionicima u svim fazama njegove izrade,

- u suradnji s Izrađivačem plana odlučiti o stručnim rješenjima koja proizlaze iz dokumentacije i zahtjeva nadležnih tijela,

- obavještavati javnost, Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana i druge sudionike u postupku izrade/donošenja Plana te voditi drugu potrebnu korespondenciju,

- brinuti o rokovima izrade Plana utvrđenim Zakonom o prostorom uređenju i gradnji i Odlukom o izradi Plana, na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana.

Članak 4.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana temeljem ovog ugovora obvezuje se aktivno sudjelovati u izradi Plana iznošenjem svojeg programa/prijedloga Nositelju izrade Plana.

Program/prijedlog Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana mora biti utemeljen na Odluci o izradi Plana te pozitivnim propisima koji reguliraju područje prostornog planiranja/uređenja i na prostornim planovima šireg područja, u protivnom ne obvezuje Izrađivača Plana i Nositelja izrade Plana.

Nositelj Izrade Plana ne preuzima nikakve obveze u odnosu na Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana u pogledu konačnih rješenja namjene i uvjeta izgradnje koji će biti definirani Planom, već će prvenstveno voditi računa da se Planom optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom.

Članak 5.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana u cijelosti snosi troškove izrade Plana, a ugovorenu naknadu za izradu Plana isplaćivat će neposredno Izrađivaču Plana, u iznosima i na način reguliran ugovorom o izradi Plana, zaključenim s Centrom za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Zagreb. Ugovor o izradi Plana prilaže se ovom ugovoru.

Članak 6.

U slučaju da uslijed objektivnih okolnosti budu produženi rokovi za izradu i donošenje Plana utvrđeni Odlukom o izradi Plana, ugovorne strane su suglasne da se rokovi računaju prema novonastalim okolnostima, bez potrebne izmjene ovog ugovora.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da izrađena i usvojena Planska dokumentacija u potrebnom broju primjeraka pripada Nositelju izrade Plana.

Članak 7.

Sve sporove nastale temeljem ovog ugovora ugovorne strane rješavat će mirnim putem, u protivnom utvrđuje se nadležnost suda u Opatiji.

Na sve ostale odnose koje ovaj ugovor nije predvidio primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 8.

Ovaj ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih tri (3) zadržava Nositelj izrade Plana, dva (2) primjerka zadržava Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana, a jedan (1) primjerak dostavlja se Izrađivaču plana.

Članak 9

Ovaj ugovor objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/05

Ur. broj: 2156/02-02-12-7

Lovran, 14. lipnja 2012.

INVESTITOR/OSIGURAVATELJ NOSITELJ
SREDSTAVA: IZRADE PLANA:

LIBURNIA RIVIERA OPĆINA LOVRAN
HOTELI d.d.

Predsjednik uprave Općinski načelnik

Igor Šehanović Emil Gržin, dipl.oecc.

Član uprave

Robert Ferlan

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr