SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD RAB

56.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. listopada 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih
i studentskih stipendija

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, u redovitom sustavu obrazovanja te postupak dodjele stipendija na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Gradonačelnik Grada Raba (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik), ukupno dodjeljuje najviše deset (10) učeničkih stipendija (pet (5) stipendija temeljem školskog uspjeha i pet (5) stipendija temeljem socijalnog statusa) i deset (10) studentskih stipendija (pet (5) stipendija temeljem akademskog uspjeha i pet (5) stipendija temeljem socijalnog statusa), za svaku školsku odnosno akademsku godinu.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada i to iznosom od 1.000,00 kn mjesečno po jednoj studentskoj i 700,00 kn po jednoj učeničkoj stipendiji.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA ZA DODJELU STIPENDIJE

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Raba,

- da su redoviti učenici srednje škole, odnosno redovni studenti (ne stariji od 26 godina).

Ako se iz jedne obitelji, kao podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije, javi dvoje ili više djece koja prema broju bodova na rang listi stječu pravo na dodjelu stipendije, stipendija se, dodjeljuje jednom, najbolje rangiranom, djetetu osim u slučaju kad je na listi kandidata ostalo slobodnih mjesta.Tada se stipendija, prema mjestu na rang listi, dodjeljuje odgovarajućem broju kandidata bez obzira na to da li se na listi već nalazi član iste obitelji.

Članak 4.

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu:

Stipendija prema kriteriju uspjeha u školovanju za učenike i studente:

1. Uspjeh u školovanju: kandidati dobivaju bodove prema prosjeku ocjena u prethodnoj godini školovanja

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

2. Deficitarnost

-Kandidati koji se obrazuju za deficitarna zanimanja ostvaruju 10 bodova.

3. Kandidati dobivaju bodove za postignute rezultate na natjecanjima u znanju, sportu i kulturi (boduje se jedan rezultat koji donosi najviše bodova).

Kod istog ukupnog broja bodova za dodjelu stipendija prema kriteriju uspjeha u školovanju, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu u školovanju, a zatim, ako je i nakon toga zbroj bodova jednak, prema kriteriju deficitarnosti.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 5.

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu:

Stipendija prema socijalnom statusu za učenike i studente:

1.Kandidati dobivaju bodove prema svome socijalnom statusu

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Prilikom bodovanja prihoda, ne računaju se: krediti, dječji doplatci, socijalne pomoći, prihodi socijalno-karitativnog karaktera, doprinos za uzdržavanje djeteta.

2.Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prema socijalnom statusu, postojećim će se bodovima pribrojiti dodatni bodovi u sljedećim situacijama:

-dijete poginulog branitelja ili invalida Domovinskog rata s preko 80% invaliditeta - 15 bodova,

-dijete bez oba roditelja - 10 bodova,

-dijete samohranog roditelja - 8 bodova

-dijete korisnik obiteljske mirovine - 5 bodova.

Ako kandidat ostvaruje bodove prema više situacija, dodijelit će mu se bodovi iz situacije koja nosi najviše bodova.

3.Ako je i nakon toga broj bodova jednak, ukupnom broju bodova pribrojit će se bodovi za uspjeh u školovanju prema prosjeku ocjena u prethodnoj godini školovanja.

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 6.

Kandidat može dobiti stipendiju samo prema jednom kriteriju. Ako se kandidat nalazi među dobitnicima stipendija prema obadva kriterija, brisat će se s rang liste prema kriteriju socijalnog statusa i na njegovo mjesto postaviti prvog sljedećeg »ispod crte«.

Članak 7.

Socijalni status učenika i studenta dokazuje se:

- izjavom o članovima zajedničkog kućanstva,

- potvrdom Zavoda o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,

- preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj,

- preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,

- rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć,

- rješenjem o obiteljskoj mirovini,

- prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Pore

zne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini). Ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Rab.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 8.

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje Odsjek za društvene djelatnosti, početkom školske/akademske godine, na temelju odluke gradonačelnika.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Grada i jednom dnevnom tisku.

Tekst objave natječaja sadrži:

-naziv tijela koje raspisuje Natječaj,

-iznos stipendije,

-broj stipendija,

-opće uvjete za pristupanje Natječaju,

-vrijeme trajanja Natječaja,

-naziv tijela kojem se podnose zahtjevi,

-dokumentaciju koju kandidat treba priložiti.

Članak 9.

Kandidati za dodjelu stipendije, u roku otvorenom za dostavu prijava, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- zamolbu,

- uvjerenje MUP-a o prebivalištu,

-uvjerenje o upisu u školu ili fakultet,

-dokaz o prosjeku ocjena prethodne godine školovanja i to: presliku svjedodžbe za učenike, ovjereni prijepis ocjena sa fakulteta za studente,

-dokaz o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima u prethodnoj školskoj godini,

-izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,

-potvrdu o prihodima za sve punoljetne članove obitelji za prethodna tri mjeseca (prihod po osnovi rada, naknada zbog privremene nesposobnosti za rad, porodiljska naknada, mirovine),

-prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini). Ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Rab,

-presliku zadnje tri isplaćene mirovine,

-rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć,

-potvrdu o stupnju invalidnosti sudionika u Domovinskom ratu.

Članak 10.

Zahtjevi za dodjelu stipendija, s potrebnom dokumentacijom i naznakom »STIPENDIJE«, podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za društvene djelatnosti, koji na temelju kriterija određenih ovom Odlukom izrađuje prijedlog liste.

Odluku o dodjeli stipendija na temelju prijedloga listi kandidata donosi gradonačelnik.

Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun i financije vrši isplatu stipendija i to u deset jednakih obroka.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 12.

Stipendije se odobravaju za jednu godinu školovanja, odnosno studija, a korisnici stipendije s Gradom sklapaju ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Korisnici učeničke stipendije dužni su do 15. rujna tekuće godine dostaviti potvrdu o završenoj godini školovanja.

Korisnici studentske stipendije dužni su do 15. prosinca tekuće godine dostaviti potvrdu o upisu na sljedeću akademsku godinu.

Članak 13.

Korisnici stipendije dužni su u cijelosti vratiti primljene iznose stipendije tekuće godine, u slučaju raskida ugovora o stipendiranju, prekida školovanja u tijeku nastavne, odnosno akademske godine za koju je stipendija odobrena ili ako u roku ne dostave potvrde u završenoj godini školovanja ili upisa na sljedeću akademsku godinu.

Obveza vraćanja stipendije dospijeva najkasnije tri mjeseca po završetku školske odnosno akademske godine. Stipendija se vraća u mjesečnim obrocima i to u istom broju mjesečnih obroka u kojem je stipendija bila isplaćivana, a visina mjesečnog obroka razmjerna je iznosu stipendije koji se vraća. Naplatu mjesečnih obroka stipendije za koju je utvrđena obveza vraćanja vrši Odsjek za proračun i financije.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih kredita (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/02, 27/05 i 36/07).

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/05

Urbroj: 2169-01-02-01-12-04

Rab, 22. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

Odluka o uvjetima i kriterijima za dodje  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=804&mjesto=51280&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr