SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD RAB

55.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. listopada 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i kriterijima
za dodjelu učeničkih i studentskih zajmova

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih zajmova (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu zajmova, postupak dodjele zajmova te prava i obveze korisnika zajmova.

Članak 2.

Zajam je namijenjen pokrivanju troškova redovnog školovanja/studiranja.

Članak 3.

Sredstva za zajmove osiguravaju se u Proračunu Grada u iznosu od 700,00 kn mjesečno po jednom učeničkom i 1.000,00 kn po jednom studentskom zajmu i isplaćuju se u 10 jednakih mjesečnih obroka.

Broj odobrenih zajmova svake će se godine utvrđivati sukladno planiranim sredstvima u proračunu za narednu godinu.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA ZA DODJELU ZAJMA

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu zajma imaju učenici srednjih škola i studenti sveučilišnih i stručnih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Raba,

- da su redovni učenici srednje škole, odnosno redovni studenti (ne stariji od 26 godina)

Članak 5.

Kriteriji prema kojima će se dodjeljivati zajmovi podijeljeni su u 3 skupine:

1.Kriterij deficitarnosti zanimanja - kandidatima koji se namjeravaju školovati za zanimanja deficitarna na području Grada Raba dodjeljuje se 10 bodova.

2.Kriterij uspjeha u školovanju: kandidati dobivaju bodove prema prosjeku ocjena u posljednjoj završenoj godini školovanja

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

3.Kriterij postignutih rezultata na natjecanjima - kandidati dobivaju bodove za postignute rezultate na natjecanjima u znanju, sportu i kulturi (boduje se jedan rezultat koji donosi najviše bodova):

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 6.

Ako dvoje ili više kandidata imaju jednak ukupan broj bodova, prednost će se dati kandidatu s većim brojem bodova prema kriteriju deficitarnosti zanimanja, pa zatim, ako je potrebno, prema kriteriju uspjeha u školi.

III. POSTUPAK DODJELE ZAJMA

Članak 7.

Zajmovi se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje Odsjek za društvene djelatnosti, početkom školske/akademske godine, na temelju odluke Gradonačelnika.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Grada te jednom dnevnom tisku.

Tekst objave natječaja sadrži:

-naziv tijela koje raspisuje Natječaj,

-iznos zajma,

-broj zajmova za dodjelu,

-opće uvjete za pristupanje Natječaju,

-vrijeme trajanja Natječaja,

-naziv tijela kojem se podnose zahtjevi,

-dokumentaciju koju kandidat treba priložiti.

Članak 8.

Kandidati za dodjelu zajma, u roku otvorenom za dostavu prijava, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- uvjerenje MUP-a o prebivalištu,

-uvjerenje o upisu u školu ili fakultet,

-dokaz o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima.

Članak 9.

Zahtjevi za dodjelu zajmova, s potrebnom dokumentacijom i naznakom »ZAJMOVI«, podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za društvene djelatnosti, koji na temelju kriterija određenih ovom Odlukom izrađuje prijedlog liste.

Odluku o dodjeli zajmova na temelju prijedloga liste kandidata donosi gradonačelnik.

Lista iz prethodnog stavka objavljuje se na oglasnoj ploči Grada.

Članak 10.

Obveza povrata zajma nastaje u godini nakon isteka posljednjeg ugovora o dodjeli zajma.

Odsjek za društvene djelatnosti dužan je obavijestiti Odsjek za proračun i financije o trenutku aktiviranja obveze vraćanja zajma. Odsjek za proračun i financije provodi proces isplate i vraćanja zajma.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA ZAJMA

Članak 11.

Zajmovi se odobravaju za jednu godinu školovanja, odnosno studija, a korisnici zajma s Gradom sklapaju ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Članak 12.

Radi osiguranja povrata zajma potrebno je osigurati jednog kreditno sposobnog sudužnika koji, zajedno s korisnikom zajma, potpisuje ugovor o zajmu.

Članak 13.

Ako se korisnik zajma odrekne zajma, pravo na njega ostvaruje prvi sljedeći kandidat s liste na kojoj se nalazio korisnik zajma koji se zajma odrekao (prvi »ispod crte«).

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih kredita (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/02, 27/05 i 36/07).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/05

Ur.broj: 2169-01-02-01-12-05

Rab, 22. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

Odluka o uvjetima i kriterijima za dodje  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=804&mjesto=51280&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr