SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD RAB

54.

Na temelju članka 19.,stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09 i 150/11), članaka 5., 20., 21., 22. i 52. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12), te članaka 5. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. listopada 2012. godine, donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Grada Raba

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o socijalnoj skrbi na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se korisnici socijalne skrbi,uvjeti i način njihovog ostvarivanja, prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom odlukom obavljaju Odsjek za društvene djelatnosti, Odsjek za komunalne poslove, Odsjek za proračun i financije i Socijalno vijeće Grada Raba.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Raba (u daljnjem tekstu: Grad) ako je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim propisima određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 4.

Prava iz socijalne skrbi ostvaruju se u Gradu, iznad opsega propisanog Zakonom, pružanjem pomoći koja je propisana ovom Odlukom.

Ukoliko Grad osigurava pomoć u većem opsegu, odnosno u većem iznosu od pomoći koju osigurava Republika Hrvatska i nadležni Centar za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu:Centar), Grad će sa istima sklopiti ugovor kojim će urediti međusobna prava, obveze i odgovornosti.

Usluge ili dio usluga, iz članka 82. Zakona, u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti Centru, na osnovu ugovora koji sklapa sa Centrom.

Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz članka 13. ove Odluke, povjeriti ustanovama, udrugama, pravnim ili fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje tih usluga na osnovu ugovora.

U slučaju kada Grad daje pomoć pravnoj ili fizičkoj osobi za provedbu određenog programa iz socijalne skrbi, Grad u pravilu s istima sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti određen (ograničen) programom kojim je predviđeno njegovo financiranje.

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom.

Članak 6.

Prava na socijalnu skrb, utvrđena ovom Odlukom, imaju hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Grada Raba i osobe bez hrvatskog državljanstva sa prebivalištem ili boravištem na području Grada Raba.

Članak 7.

Korisnik prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, osim za ostvarenje prava pod točkama 1., 4., 7., 8., 9., 15. i 16. iz članka 13. ove Odluke, ne može biti osoba koja:

-može sama sebe uzdržavati, ( ako prihode može ostvariti prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj ni članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba), sukladno Zakonu,

-ima sklopljeni ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,

- ima u vlasništvu registrirano osobno vozilo, osim ako Centar utvrdi da se vozilo koristi za prijevoze člana obitelji-korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom, većeg broja djece, starije teško pokretne osobe ili za zadovoljenje neke druge osnovne životne potrebe,

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njoj ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba, osim korisnika koji ispunjavaju poseban uvjet.

Korisnik prava iz socijalne skrbi ne može biti osoba koja može sama sebe uzdržavati, ako nije uredno prijavljena nadležnog službi za zapošljavanje ili ako je u razdoblju od šest mjeseci prije pokretanja postupka odbila ponuđeno zaposlenje, odnosno ako ima prilike makar privremenim, sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti druge prihode, (primjerice prihod od udjela u kapitalu, računi i slično).

III. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 13. ove Odluke (osim prava pod točkama 1., 4., 7., 8., 9. i 15. i 17. istog članka), ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i to:

a)socijalni uvjet,

b)uvjet prihoda,

c)poseban uvjet.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se i Ostali uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.

1.Socijalni uvjet

Članak 9.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje.

2.Uvjet prihoda

Članak 10.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Pod prihodom u smislu stavka 1. ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, imovine, prihoda od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:

-pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

-novčana naknada za tjelesno oštećenje,

-doplatak za pomoć i njegu po odredbama Zakona i propisima iz mirovinskog osiguranja,

-ortopedski dodatak po odredbama Zakona,

-osobna invalidnina po odredbama Zakona,

-doplatak za djecu,

-stipendije za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 26. godine života,

-iznos s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

3.Poseban uvjet

Članak 11.

Poseban uvjet ispunjavaju:

1.dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za ostvarivanje prava u potpunosti,

2.dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za djelomično ostvarivanje prava sukladno stupnju oštećenja organizma, odnosno postotku invalidnosti,

3.hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata sukladno stupnju oštećenja organizma odnosno postotku invalidnosti.

4.Ostali uvjet

Članak 12.

Ostali uvjet ispunjavaju:

-roditelji ili usvojitelji za novorođeno ili usvojeno dijete,

-roditelji ili usvojitelji za besplatnu prehranu dojenčadi do navršenih 12 mjeseci života djeteta, (uz uvjet posjedovanja nalaza i mišljenja nadležnog specijaliste o postojanju medicinskih indikacija za majku i / ili dijete),

-djeca sa teškoćama u razvoju, koja pohađaju dječji vrtić, (uz uvjet posjedovanja nalaza i mišljenja Prvostupanjskog tijela vještačenja),

-redovni učenici polaznici srednjih škola i studenti koji se školuju izvan mjesta prebivališta, za troškove prijevoza,

-učenici polaznici škola po posebnom programu koji se školuju izvan mjesta prebivališta, za troškove prijevoza,

-djeca od navršene prve godine života do četvrtog razreda osnovne škole, za darivanje poklon paketom povodom Sv. Nikole,

-roditelji-skrbnici za troškove prijevoza u Domove socijalne skrbi, izvan mjesta prebivališta,

-umirovljenici, za ostvarenje prava na prigodnu novčanu pomoć,

-umirovljenici bez organiziranog smještaja i skrbi,

-samci ili obitelji, korisnici prava na pomoć za uzdržavanje nadležnog Centra, za grijanje na drva, sukladno čl. 53. Zakona,

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 13.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1.Pravo na pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete,

2.Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi,

3.Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću,

4.Pravo na besplatan boravak djeteta sa teškoćama u razvoju u vrtiću,

5.Pravo učenika na pomoć u punoj ili djelomičnoj participaciji troškova školske marende,

6.Pravo na besplatne udžbenike,

7.Pravo na pomoć za troškove prijevoza redovnih učenika i studenata,

8.Pravo na pomoć za troškove prijevoza djece u škole po posebnom programu,

9.Pravo na pomoć za troškove prijevoza roditelju-skrbniku u Domove socijalne skrbi,

10. Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći,

11. Pravo na pomoć za sufinanciranje smještaja i
prehrane učenika u učeničkim domovima,

12. Pravo na smještaj u Dom socijalne skrbi,

13. Pravo na pomoć za umirovljenike i starije osobe,

14. Pravo na pomoć za pogrebne troškove,

15. Pravo umirovljenika na prigodnu novčanu pomoć,

16. Pravo na poklon paket povodom Sv. Nikole,

17. Pravo na podmirenje troškova stanovanja.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

1.1. Pravo na pomoć za novorođeno ili usvojeno dijete

Članak 14.

Pravo na pomoć za novorođeno dijete do navršene prve godine života ili za usvojeno dijete bilo koje dobi, jednokratno može ostvariti Korisnik koji ispunjava ostali uvjet iz ove Odluke i to za:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Ovo se pravo ostvaruje uplatom financijskih sredstava iz proračuna Grada Raba, na račun Korisnika podnositelja zahtjeva, sukladno financijskim sredstvima planiranim za tekuću proračunsku godinu.

2.1. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Članak 15.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi do dvanaest (12) mjeseci starosti može ostvariti Korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a)socijalni uvjet,

b)uvjet prihoda,

c)poseban uvjet- korisnik iz članka 11. točka 1. i 2.,

d)ostali uvjet.

Ovo se pravo ostvaruje putem specijalističke pedijatrijske ordinacije sa sjedištem na području Grada Raba, a troškovi se temeljem ugovora, sačinjenog za svaku proračunsku godinu, podmiruju iz proračuna Grada Raba, sukladno financijskim sredstvima planiranim za tekuću proračunsku godinu.

3.1. Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i dječjem vrtiću

Članak 16.

Pravo na besplatni, cjelodnevni ili poludnevni boravak, u jaslicama i vrtiću ostvaruju djeca čija su oba roditelja zaposlena i djeca zaposlenog samohranog roditelja, ako Korisnik ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a)socijalni uvjet,

b)uvjet prihoda.

Pravo na popust cjelodevnog ili poludnevnog boravka u jaslicma i vrtiću ostvaruju djeca čija su oba roditelja zaposlena i djeca zaposlenog samohranog roditelja, ako Korisnik ispunjava poseban uvjet-korisnik iz članka 11. točka 1. i 2. Odluke.

Pravo na popust ostvaruje samohrani roditelj ili obitelj za drugo ili ostalo po redu dijete koje istovremeno boravi u jaslicama i vrtiću sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Pahuljica« od roditelja-korisnika usluga.

Ovo se pravo ostvaruje putem Dječjeg vrtića »Pahuljica«, sa sjedištem na području Grada Raba, a troškovi se temeljem ugovora, sačinjenog za svaku pedagošku godinu, podmiruju iz proračuna Grada Raba, sukladno financijskim sredstvima planiranim za tekuću proračunsku godinu.

4.1. Pravo na besplatan boravak djeteta sa teškoćama u razvoju u vrtiću

Članak 17.

Pravo na besplatni boravak ostvaruju djeca sa teškoćama u razvoju, ako Korisnik ispunjava:

d)ostali uvjet

Ovo se pravo ostvaruje putem Dječjeg vrtića »Pahuljica« sa sjedištem na području Grada Raba podmiruju iz proračuna Grada Raba, dok se to pravo ne ostvari putem nadležnog Ministarstva ili dok se, sukladno Zakonu, ostvaruje putem nadležnog Centra. Vrtić je dužan, za svakog Korisnika iz ove kategorije, pribaviti Odluku o sufinanciranju javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju nadležnog Ministarstva za svaku pedagošku godinu, kao i mišljenje tijela vještačenja o potrebi individualnog rada, sukladno financijskim sredstvima planiranim za tekuću proračunsku godinu.

5.1. Pravo učenika na pomoć u punoj ili djelomičnoj participaciji troškova školske marende

Članak 18.

Pravo na pomoć u punoj ili djelomičnoj participaciji troškova školske marende, učenika polaznika osnovne škole i učenika polaznika produženog boravka u osnovnoj školi na području Grada Raba, ostvaruje Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a)socijalni uvjet,

b)uvjet prihoda,

c)poseban uvjet- korisnik iz članka 11. točka 1. i 2.

Ovo se pravo ostvaruje putem osnovne škole Ivana Rabljanina Rab, a troškovi se podmiruju iz proračuna Grada Raba, temeljem Ugovora sačinjenog za svaku nastavnu godinu, sukladno financijskim sredstvima planiranim za tekuću proračunsku godinu.

6.1. Pravo na besplatne udžbenike

Članak 19.

Pravo na osnovne besplatne udžbenike osigurava se učenicima osnovne škole na području Grada Raba, ako Korisnik ispunjava socijalni uvjet.

Ovo se pravo ostvaruje putem Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab.Troškovi se, temeljem ispostavljenog računa i izvješća o Korisnicima prava, podmiruju iz proračuna Grada Raba, sukladno financijskim sredstvima planiranim za tekuću proračunsku godinu, uplatom na račun Korisnika.

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruje se uz uvjet da se isto pravo ne može ostvariti putem nadležnog Centra, sukladno Zakonu.

7.1. Pravo na pomoć za troškove prijevoza redovnih učenika i studenata

Članak 20.

Pravo na pomoć za troškove prijevoza iznad osigurane subvencije sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99 ) imaju redovni učenici srednje škole i studenti (do 26. godine života), sa područja Grada Raba koji se školuju izvan mjesta prebivališta.

Naknada prijevoza za redovne učenike srednjeg obrazovanja i studenata utvrđuje se na temelju niže navedenih elemenata:

a)cijena vozne karte za relaciju na kojoj redovni učenik ili student putuje, uzimajući u obzir prvu stanicu na kopnu, kao polaznu odnosno povratnu,

b)broj dana korištenja prijevoza u tijeku mjeseca,

c)važeći komercijalni popust,

d)postotak od utvrđene cijene koju snosi Grad Rab,

e)postotak od utvrđene cijene koju snosi učenik.

Grad se obvezuje za Korisnike iz stavka 1. ovog članka, sukladno utvrđenoj naknadi iz stavka 2. ovog članka, participirati odgovarajući iznos.

Ovo se pravo ostvaruje za Korisnike koji udovoljavaju ostalim uvjetima, a troškovi se podmiruju iz proračuna Grada, putem ispostavljenog mjesečnog računa prijevoznika, temeljem ugovora sačinjenog za svaku nastavnu godinu između Grada i prijevoznika.

8.1. Pravo na pomoć za troškove prijevoza djece u škole po posebnom programu

Članak 21.

Pravo na pomoć za troškove prijevoza djece u škole po posebnom programu imaju Korisnici koji udovoljavaju ostalom uvjetu iz Odluke. Za ostvarenje prava na pomoć za troškove prijevoza djece, potrebno je dostaviti potvrdu škole o upisu djeteta u tekuću školsku godinu.

Pravo na pomoć iz ovog članka ostvaruje se po ostvarenom pravu, maksimalno jednom mjesečno, u visini od tri (3) povratne karte, koja je utvrđena ugovorom između Grada i prijevoznika iz članka 20. ove Odluke.

Korisnik (roditelj,skrbnik), dostavlja službenu potvrdu škole o posjeti djetetu u mjesecima kada se nastava redovito odvija, a troškovi se iz proračuna Grada isplaćuju Korisniku na njegov račun.

9.1. Pravo na pomoć za troškove prijevoza roditelju - skrbniku u Domove socijalne skrbi

Članak 22.

Pravo na pomoć za troškove prijevoza u Domove socijalne skrbi, izvan područja Grada, ima roditelj-skrbnik za posjet djetetu-štićeniku trajno smještenom u Domu socijalne skrbi temeljem rješenja nadležnog Centra.

Pravo na pomoć može ostvariti Korisnik koji udovoljava ostalom uvjetu ove Odluke, jednom mjesečno u visini povratne karte javnim prijevozom, uz predočenje službene potvrde Doma socijalne skrbi o posjeti djetetu -štićeniku, a troškovi se iz proračuna Grada isplaćuju Korisniku na njegov račun.
Revizija korisnika vrši se početkom proračunske godine.

10.1. Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći

Članak 23.

Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći ima Korisnik koji ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a)socijalni uvjet,

b)uvjet prihoda,

c)poseban uvjet.

U jednoj proračunskoj godini jednokratna se pomoć može ostvariti najviše dva puta i to:

 

-prvi put u iznosu od 2.000,00 kuna,

-drugi put u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

U jednoj proračunskoj godini financijski iznos za dodjelu jednokratne novčane pomoći određen je planiranim financijskim sredstvima za tekuću proračunsku godinu.

Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći, po prethodnoj odluci Socijalnog vijeća Grada, donosi gradonačelnik Grada.

Socijalno vijeće,temeljem Statuta Grada, imenuje Gradsko vijeće Grada Raba.

11.1. Pravo na pomoć za sufinanciranje smještaja učenika u učeničkim domovima

Članak 24.

Pravo na pomoć za sufinanciranje smještaja učenika u učeničkim domovima ostvaruje Korisnik koji se školuje za zanimanja za koja nije organizirano školovanje na području Grada Raba, ako ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a)socijalni uvjet,

b)poseban uvjet-dijete iz članka 11., stavak 1. i 2., uz uvjet da to pravo ne može ostvariti putem nadležnog Centra, sukladno Zakonu.

Za ostvarenje prava iz ovog članka potrebno je početkom svake školske godine dostaviti potvrdu škole koju dijete pohađa kao i potvrdu doma učenika u kojem je dijete smješteno, te potvrdu o nekorištenju prava putem nadležnog Centra.

Pravo na pomoć iz ovog članka ostvaruje se u visini mjesečne opskrbnine doma učenika na način, da se ista, po ispostavi računa doma, mjesečno uplaćuje na žiro račun doma.

12.1. Pravo na smještaj u Dom socijalne skrbi

Članak 25.

Grad može participirati plaćanje troškova smještaja, u dijelu ili cijelosti, u Domu socijalne skrbi za socijalno ugroženu osobu, ukoliko ta osoba nema dovoljno prihoda za plaćanje troškova smještaja,uz uvjet da to pravo ne ostvaruje putem nadležnog Centra.

U slučaju participacije Grada, navedene u prethodnom stavku, Korisnik će za uzvrat Gradu dozvoliti uknjižbu na nekretninama koje su u njegovom vlasništvu.

O međusobnim pravima i obvezama Grada i Korisnika sklopit će se Ugovor.

13.1. Pravo na pomoć za umirovljenike i starije osobe

Članak 26.

Grad može osigurati dodatnu pomoć za Korisnike (umirovljenike i starije osobe), sa prebivalištem na području Grada Raba, u organiziranom programu dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe, te za pomoć u vlastitom domu, ako im tu pomoć ne može pružiti obitelj ili njihova rodbina, samostalno ili uz pomoć nadležnog Centra, uz ispunjavanje jednog od sljedećih uvjeta:

a)socijalni uvjet,

b)uvjet prihoda.

Pravo ne mogu ostvariti Korisnici sa sklopljenim ugovorom o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Odluku o visini pomoći, za organizirane programe iz prethodnog stavka, donosi gradonačelnik sukladno planiranim financijskim sredstvima za svaku proračunsku godinu.

O međusobnim pravima i obvezama Grada i Korisnika sklopit će se Ugovor.

14.1. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

Članak 27.

Pravo na podmirenje pogrebnih troškova (osnovna oprema i troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnike niti osobu koja je to dužna obaviti.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a)socijalni uvjet,

b)poseban uvjet.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem nadležnog Centra, ili ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti od pogrebnih troškova, kao i ako je za života sklopio neki od obvezno pravnih ugovora (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju).

15.1. Pravo umirovljenika na prigodnu novčanu pomoć

Članak 28.

Pravo umirovljenika na prigodnu novčanu pomoć imaju umirovljenici sa prebivalištem ili boravištem na području Grada Raba, koji nisu u mogućnost svojim radom, prihodom od imovine, obveznika uzdržavanja ili na drugi način zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe. Pravo ostvaruju putem rješenja nadležnog Odsjeka, podacima dobivenim od nadležnog Centra, uplatom na račun iz proračuna Grada.

Novčani iznos prigodne novčane pomoći ovisan je o broju Korisnika i financijskim sredstvima planiranim proračunom Grada za tekuću proračunsku godinu. Odluku o visini prigodne novčane pomoći za svaku proračunsku godinu donosi gradonačelnik.

16.1. Pravo na poklon paket povodom Sv. Nikole

Članak 29.

Pravo na poklon paket, povodom Sv. Nikole, imaju djeca sa prebivalištem ili boravištem na području Grada Raba, od navršene prve godine života do djece polaznika četvrtog razreda osnovne škole, po redovnom ili posebnom programu školovanja.

Pravo se ostvaruje putem rješenja Odsjeka za društvene djelatnosti i Odsjeka za proračun i financije, podacima dobivenim od specijalističke pedijatrijske ordinacije, dječjeg vrtića »PAHULJICA« Rab, osnovne škole Ivana Rabljanina Rab, nadledžnog tijela Ureda državne uprave, za djecu koja se školuju po posebnom programu, te od ostalih dostupnih izvora podataka o Korisnicoma.

Novčani iznos poklon paketa ovisan je o broju Korisnika i financijskim sredstvima planiranim proračunom Grada za tekuću proračunsku godinu. Odluku o ostvarenju prava, temeljem rješenja nadležnih Odsjeka Grada, donosi gradonačelnik.

17.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 30.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose na plaćanje:

17.1.1. troškova najamnine,

17.1.2. troškova komunalne naknade,

17.1.3. troškova utroška vode i kanalizacije,

17.1.4. odvoza kućnog smeća.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji do financijskog iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema članku 33. Zakona.

17.1.1. Pravo na podmirenje troškova najamnine

Članak 31.

Pravo na podmirenje troškova najamnine kao dijela troškova stanovanja može ostvariti:

1.Korisnik stana-najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

2.Korisnik stana-najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe,

3.Korisnik stana-najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

Članak 32.

Najmoprimac iz članka 31. točke 1. i 2. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a)socijalni uvjet,

b)uvjet prihoda,

c)poseban uvjet.

Najmoprimac iz članka 31. točke 1. i 2. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

-stanuje u stanu koji ima veći standard od jedne sobe po članu obiteljskog kućanstva, (stan ili kuća korisne površine veće od 35 m2 za jednu osobu, a za osobe sa invaliditetom 20% veće korisne površine), izuzev umirovljenika korisnika starosne mirovine, pod uvjetom da stanuje u tom stanu najmanje 10 godina neprekidno,

-ako stan ili dio stana daje u podnajam,

-ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

Članak 33.

Pomoć za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine odnosno slobodno ugovorene podnajamnine, do iznosa od 50%, a maksimalno do 1.000,00 kn, nadoknađuje se najmoprimcu iz članka 30. točke 1. i 2. ove Odluke plaćanjem izravno na njegov račun. Međusobna prava i obveze između najmoprimca i Grada reguliraju se Ugovorom.

Članak 34.

Najmoprimac iz članka 31. točke 3. ove Odluke može ostvariti pravo na pomoć za pomirenje troškova najamnine, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a)socijalni uvjet,

b)uvjet prihoda,

c)poseban uvjet.

Najmoprimac iz ovog članka nema pravo na pomoć za troškove najamnine, ako:

-ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik),

-stan ili dio stana daje u podnajam,

-on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomično),

Visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine iz članka 31. točke 3. ove Odluke utvrđuje gradonačelnik Grada, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima planiranim proračunom za tekuću proračunsku godinu.

Pomoć iz ovog članka isplaćuje se, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

17.1.2. Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Članak 35.

Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti Korisnik koji ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a)socijalni uvjet,

b)uvjet prihoda,

c)poseban uvjet.

Ovo se pravo može koristiti pod uvjetom da se stan ili kuća ne daju u najam, da se ne koriste za iznajmljivanje turistima ili drugim pravnim ili fizičkim osobama, te da se ne koriste za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti.

17.1.3. Pravo na oslobađanje od plaćanja utroška vode i troška kanalizacije u domaćinstvu

Članak 36.

Pravo na oslobađanje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije u domaćinstvu kao dijela troškova stanovanja može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a)socijalni uvjet,

b)uvjet prihoda,

c)poseban uvjet.

Pravo na uslugu korištenja vode i troškova kanalizacije bez naplate ima domaćinstvo u količini od 4 m3 vode po jednom članu domaćinstva mjesečno, kao i svih naknada za održavanje sustava (NOS).

17.1.4. Pravo na oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća

Članak 37.

Pravo na oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća kao dijela troškova stanovanja može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a)socijalni uvjet

b)uvjet prihoda,

c)poseban uvjet.

Ovo se pravo može koristiti pod uvjetom da se stan ili kuća ne daju u najam, iznajmljuju turistima ili drugim pravnim ili fizičkim osobama ili da se ne koriste za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti.

V.NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 38.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja, putem nadležnog Centra, a i po službenoj dužnosti.

Članak 39.

1.Zahtjev za ostvarenje prava pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 se podnosi Odsjeku za društvene djelatnosti, a zahtjev za ostvarenjem prava pod rednim brojem 17 Odsjeku za komunalne poslove, na način kako je to utvrđeno ovom Odlukom.

2.Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti nadležnom Odsjeku odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

3.Nadležni Odsjek može odlučiti da se ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva-korisnika putem nadležnog Centra, ili na drugi odgovarajući način, propisan Zakonom.

4.Ukoliko je za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom propisano da o istom odlučuje gradonačelnik ne vodi se upravni postupak.

5.Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 40.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, u pravilu do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će Korisnik započeti s ostvarivanjem prava, osim u slučajevima iz članaka 14., 15. i 27. ove Odluke.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 41.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem nadležni Odsjek, sukladno članku 39. ove Odluke, ako ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

O žalbi protiv rješenja, u roku od 15 dana po primitku rješenja nadležnog Odsjeka, odlučuje gradonačelnik Grada.

Članak 42.

U tijeku ostvarivanja prava Korisnik je dužan jednom godišnje dostaviti, odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno, dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava, ako ovom Odlukom za ostvarenje pojedinih prava nije određen kraći rok.U tijeku ostvarivanja prava Korisnik je dužan prijaviti svaku promjenu od koje zavisi ostvarivanje prava i to u roku od osam (8) dana od dana kada je promjena nastala.

Ukoliko se promjene okolnosti na temelju kojih Korisnik ostvaruje određeno pravo nadležni Odsjek donijeti će novo rješenje.

Članak 43.

Nadležni Odsjek će na mjestu gdje se primaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 44.

Nadležni Odsjek ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 45.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik, znao ili je morao znati.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 46.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01, 12/03, 22/04, 4/05 i 11/10).

Članak 47.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 023-06/12-01/05

Urbroj: 2169-01-02-01-12-03

Rab, 22. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

Odluka o socijalnoj skrbi na području Gr  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=804&mjesto=51280&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr