SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD CRIKVENICA

55.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/ 09. i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje i 129/05., 109/07., 125/ 08., 36/09. i 150/11) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 34/09.-ispr.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 22. listopada 2012. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č.br. 8508/2 površine 23,9 čhv (86 m2) koja je nastala cijepanjem k.č.br. 8508 iz Popisa I, upisana kao poljski put - javno dobro, k.o. Crikvenica, površine 79 čhv po Prijedlogu parcelacije - broj elaborata 20-003/12 izrađenom od strane private geodetske radnje »GEO- VINODOL« d.o.o. iz Crikvenice, ne predstavlja u naravi javno dobro - put već dio betoniranog prilaza kući i dio vrta, a kako je to prikazano na kopiji katastarskog plana od 10. siječnja 2012. god. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro, te će nakon stupanja na snagu ove Odluke zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici kao vlasnika na nekretnini upisati Grad Crikvenicu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/12-01/08

Ur. broj: 2107/01-06/04-12-9

Crikvenica, 22. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr