SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD CRIKVENICA

53.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 35/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 22. listopada 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2012. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste ijavnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Prihod za provođenje ovog Programa je komunalni doprinos, koji je Zakonom namijenjen za građenje objekata i uređaja za: javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ostali prihodi koji prate rashode za provođenje ovog programa mogu biti: Proračun Grada Crikvenice, naknade za koncesiju, sredstva izvanproračunskih fondova i drugi prihodi.

II. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU

Članak 3.

Program gradnje za objekte i uređaje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu sa nazivom objekta i procjenom troškova:

Nerazvrstane ceste i druge javne površine - ukupni iznos od 19.437.231,46 kuna za slijedeće namjene:

-projektiranje prometnica i izrada studija 350.000,00 kuna,

-sufinanciranjeizgradnje prometnica - D8-D8

(županijska cesta ŽC 5090 u Dramlju) 950.000,00 kuna,

-uređenje Trga S. Radića u Crikvenici 15.367.231,46 kuna,

-uređenje prometnica 435.000,00 kuna,

(semaforizacija raskrižja Vinodolske i Kotorske
ulice, te hidraulički stupići u funkciji sezonske
regulacije i dr.)

-uređenje šetnice Dubračina 400.000,00 kuna,

-kapitalna ulaganja - male komunalne
akcije 430.000,00 kuna,

(ulaganje u kompleks MO Crikvenica Zapad, proširenje

JR u MO Dramalj, MO Selce, MO Crikvenica centar i

MO Crikvenica Istok, te ulaganje u projektnu dokumentaciju

za MO Dramalj i MO Selce)

-uređenje šetnice Kačjak - Perhati 700.000,00 kuna.

-oborinska kanalizacija Milovana Muževića 805.000,00 kuna

Javna rasvjeta- ukupni iznos od 500.000,00 kuna za slijedeću namjenu:

- javna rasvjeta Crikvenica 500.000,00 kuna,

Članak 4.

Ukupna sredstva za realizaciju programa iz čl. 3. utvrđuju se u iznosu od 19.537.231,46 kuna. Izvori financiranja za dio Programa iz čl. 3. su komunalni doprinos planiran I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Crikvenice za 2012. god. u iznosu od 15.000.000,00 kuna,preneseni namjenski prihod iz 2011. god. u iznosu od 4.537.231,46 kuna, te ostali prihodiGrada Crikvenice u iznosu od 400.000,00 kuna.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Programa, prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 53/11.

Klasa: 363-01/12-01/354

Ur. broj: 2107/01-07/01-12-2

Crikvenica, 22. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr