SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 40. Petak, 12. listopada 2012.
GRAD CRES

24.

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 116/06, 60/08 i 87/09) i članka 29 Statuta Grada Cres (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 7. svibnja 2012. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Grada Cresa za 2011. godinu

1. Uvod

2. Uspostava novog sustava tijekom 2011. godine

3. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada tijekom

2011. godine

3.1. Prikupljanje otpada

3.2. Odvoz otpada

3.3. Zbrinjavanje otpada

4. Količine proizvedenog komunalnog otpada

5. Divlja odlagališta

1.Uvod

Prema Zakonu o otpadu gradovi i općine su obvezne donijeti svoje planove gospodarenja otpadom. Svrha planova gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom, a regulira se zasebno kao cjelina u pojedinim jedinicama lokalne samouprave ili u više lokalnih jedinica koje mogu imati zajednički Plan gospodarenja otpadom. Prema članku 4. Zakona o otpadu donose se planovi gospodarenja komunalnim otpadom, a njihovo izvršavanje se provjerava godišnje. Sukladno navedenim zakonskim odredbama, u prosincu 2010. godine završen je Plan gospodarenja otpadom Grada Cresa (u nastavku PGO) za razdoblje do 2015. godine. PGO je objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 53/10).

Grad Cres je dužan uskladiti svoje aktivnosti prema donesenom Planu gospodarenja otpadom Primorsko - goranske županije. Sustav gospodarenja otpadom županije te time i Grada Cresa obuhvaća:

. izgradnju središnje građevine za skladištenje, obradu i odlaganje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada (CZGO Marišćina)

. izgradnju pretovarnih stanica

. izgradnju mreža reciklažnih dvorišta i organiziranje eko otoka

. uspostavu sustava za odvojeno skupljanje, sortiranje, predobradu i obradu otpada:

. unapređenje postojećeg načina odvojenog skupljanja otpada

. organiziranje prijevoza odvojeno sakupljenog otpada (sustav prijevoza otpada)

Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom postojeća odlagališta u županiji moraju se sanirati i zatvoriti.

Obzirom na gore izrečeno, analiziraju se mjere u nadležnosti Grada Cresa i njihova primjena. Potrebne mjere za poduzimanje kao i ocjena uspješnosti njihove primjene analizirane su u daljnjem tekstu.

2. Uspostava novog sustava tijekom 2011. godine

Uspostavom novog sustava postojeća odlagališta u županiji se moraju zatvoriti i sanirati.

Za otok Cres je Prostornim planom Grada Cresa određeno reciklažno dvorište i sanacija postojećeg odlagališta Pržići.

Na lokaciji odlagališta Pržići tijekom sanacije predviđena je izgradnja reciklažnog dvorišta i transfer stanice.

Do sada su na sanaciji odlagališta Pržići od 2007. g. napravljeni sljedeći koraci:

- Sklopljen je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada »Pržići«.

- Izveden je priključak za električnu energiju, nabavljen je specijalni bager Caterpillar 953C za potrebe odlagališta.

- Izrađena je cjelokupna projektna dokumentacije sanacije odlagališta( idejni, glavni i izvedbeni projekti) te je ishođena lokacijska dozvola i podnešen zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole.

Tijekom 2011. godine intezivno se radilo na sređivanju imovinsko vlasničkih odnosa zahvata deponija- otkup zemljišta od privatnih osoba i provedba kupoprodajnih ugovora u zemljišnim knjigama, pokrenuti svi postupaci izvlaštenja i pripremne radnje na sklapanju ugovora o pravu građenja za državno zemljište. Utrošeno je 160.510,46 kuna za pripremne radove (geodetske podloge i otkup zemljišta) na sanaciji deponija Pržići.

2011. godine u sklopu projekta otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina pokrenut je postupak izrade idejnog projekta transfer stanice na deponiju Pržić i pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole.

3. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada tijekom 2011. godine

Na području Grada Cresa provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Komunalni otpad se zbrinjava odlaganjem na službeno odlagalište Pržići. Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada provodi komunalno društvo Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj, koje upravlja i odlagalištem Pržići.

Na odlagalište Pržići se odlaže komunalni otpad iz kućanstava, komunalni i otpad sličan komunalnom iz gospodarskih i komercijalnih subjekata i uslužne djelatnosti (trgovine, gospodarske tvrtke i zanatske radionice, škole, zdravstvene ustanove, uredi, turistički i ugostiteljski objekti i dr.), otpad s javnih površina (ulice, parkovi, šetališta) te glomazni otpad.

U Gradu Cresu se od 2005.g. provodi izdvojeno sakupljanje korisnog otpada i to: PET, staklo, karton, papir, aluminijske doze, metalni otpad, te posebnih kategorija otpada i to: gume, akumulatori i baterije.

3.1. Prikupljanje otpada

Način sakupljanja komunalnog otpada je sljedeći:

- 2 % domaćinstava iznosi otpad u kantama (posudama) volumena 240 i 360 lit.,

- 93 % domaćinstava iznosi otpad u kontejnerima volumena 1.100 lit. te

- 3 % domaćinstava iznosi otpad u kontejnerima volumena 5 i 7 m3.

Sakupljeni otpad se po točno određenom rasporedu odvozi na zbrinjavanje vozilima za prijevoz otpada.

3.2. Odvoz otpada

Prikupljanje i odvoz otpada u Gradu Cresu provodi komunalno društvo Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj. koje raspolaže s vlastitim voznim parkom. Vozni park sastoji se od:

- dva kamiona smećara, dva autopodizača za kontejnere od 5 i 7 m3 i četiri teretna vozila te jedna čistilica za pometanje ulica.

Sakupljanje i odvoz otpada u Gradu Cresu se obavlja po točno određenom rasporedu, koji se razlikuje za zimski i ljetni period. U zimskom periodu 5 puta tjedno. U ljetnom periodu (lipanj-rujan) otpad se odvozi svakodnevno s glavnih prometnica u svim naseljima te iz hotela i autokampova.

3.3. Zbrinjavanje otpada

Komunalni otpad s područja Grada Cresa odlaže se na odlagalištu komunalnog otpada Pržići. Postojeće odlagalište otpada »Pržići« veličine je cca 1,4 ha (površina na koju se odlaže otpad). Proširenjem na susjedne parcele predviđena je ukupna površina odlagališta od 6,7 ha. Smješteno je na terenu koji je prirodno strm i kamenit budući da leži na vapnenačkoj stijenskoj masi, djelomično obrasloj niskim autohtonim raslinjem.

Lokacija odlagališta udaljena je 3 km od grada Cresa u smjeru sjever - sjeveroistok.Lokacija odlagališta sanirat će se sukladno Strategiji gospodarenja otpadom (»Narodne novine« broj 130/05) i Planu gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 17/07), nakon čega će se uklopiti u novi sustav gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županije, na kojoj se predviđa izgradnja reciklažnog dvorišta, a neposreno uz granicu odlagališta izgradnja transfer stanice.

4. Količine proizvedenog otpada na odlagalištu Pržići u 2011. godini

Na odlagalištu Pržići se zbrinjava komunalni otpad iz kućanstava i gospodarskih subjekata te otpad od održavanja javnih površina.

Otpad koji se odlaže na odlagalištu se ne važe, već se evidencija količina provodi na temelju postojećih podataka o voznom parku, načinu sakupljanja otpada (rasporedu odvoza) i posudama za prikupljanje otpada. O količini odnosno volumenu odloženog otpada vodi se dnevna, mjesečna i godišnja evidencija.

Evidencija količina otpada provodi se za komunalni (kućni) otpad, miješani otpad (industrijski i kućni otpad), otpad s javnih površina i glomazni otpad.

Tablica 1. Evidencija godišnjih količina otpada, odloženih na odlagalište Pržići u 2011. g.

A / OTPAD KOJI SE ODLOŽIO NA ODLAGALIŠTU NEOPASNOG OTPADA PRŽIĆ

- KB - 200201 - BIORAZGRADIVI OTPAD (1.251,00 m3) 200,66 Tona

- KB - 200301 - MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (15.521,00 m3) 4.279,45 Tona

- KB - 200303 - OSTACI OD ČIŠĆENJA ULICA (135,00 m3) 21,60 Tona

- KB - 200307 - GLOMAZNI OTPAD ( RAZNOLIKI ) (1.429,00 m3) 229,14 TonaUKUPNA KOLIČINA ODLOŽENOG OTPADA

NA ODLAGALIŠTU NEOPASNOG OTPADA PRŽIĆ

U CRESU U 2011. GODINI IZNOSI: (18.336,00 m3) 4.730,85 TonaB / OSTALE PROCIJENJENE KOLIČINE OTPADA KOJE SU ZBRINUTE NA

ODLAGALIŠTU NEOPASNOG OTPADA PRŽIĆ

- KB - 200201 - BIORAZGRADIVI OTPAD (zbrinuto spaljivanjem 6.881,00 m3) 1.101,00 Tona

(1 m3 = 0,160 Tona)

- KB - 170904 - MIJEŠANI GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA

OBJEKATA (1 m3 = 1.318,00 Tona) (5.424,00 m3) 7.150,00 Tona


Ukupni volumen komunalnog (kućnog) i miješanog otpada iz gospodarskih, uslužnih i turističkih djelatnosti te otpada s javnih površina u Gradu Cresu u 2011. g. 18.336 m3

Pretpostavljena minimalna gustoća komunalnog otpada u rastresitom stanju iznosi 160 kg/m3, dok u zbijenom stanju u vozilima iznosi 400 kg/m3;

Ukupna količina komunalnog otpada koja je nastala u Gradu Cresu u 2011.g iznosi 4.730,85 t.

Količine proizvedenog otpada variraju tijekom godina i tijekom godine. Evidentno je ukupno godišnje povećanje proizvedenog komunalnog otpada, dok se tijekom godine poglavito u ljetnom periodu (svibanj - rujan) količina višestruko povećava. Navedeno je rezultat turističke djelatnosti

na otoku. Navedeni podaci su preuzeti od tvrtke Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj.

Ambalažni otpad sakupljao se tijekom 2011. godini u namjenskim vrećama Fonda ZOEU. Otpadno staklo iz sustava povratne naknade sakupljeno tijekom godine se privremeno skladišti u prikolici ovlaštenog koncesionara u komunalnoj skladištu Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj.

Sekundarne sirovine iz sustava povratne ambalaže preuzima ovlašteni koncesionar, Metis d.d.

Na deponiju se vrši selekcija (ručno i strojno) komunalnog otpada na strugotine koje sadrže željezo, stare automobilske gume, odbačenu električnu opremu koja sadrži opasne komponente, odbačenu električnu opremu koja ne sadrži opasne komponenete, željezo i čelik.

Sekundarne sirovine iz sustava tako selektiranog otpada preuzima ovlašteni koncesionar, Metis d.d.

U tablici 2 je prikaz količina selektivno sakupljenog otpada u Gradu Cresu u 2011. g..Podaci su dobiveni od tvrtke Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj.

Tablica 2. Količine selektivno sakupljenog otpada za period od 2011. g.

C / OTPAD KOJI SE OTPREMIO SA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA ZA RIJEKU

- KB - 120101 - STRUGOTINE I OTPILJCI KOJI SADRŽE ŽELJEZO 11,70 Tona

- KB - 150102 - AMBALAŽA OD PLASTIKE 18,35 Tona

- KB - 150104 - AMBALAŽA OD METALA - AL + FE DOZE 2,44 Tone

- KB - 150107 - AMBALAŽA OD STAKLA - STAKLENE BOCE 41,93 Tona

- KB - 160103 - STARE AUTOMOBILSKE I KAMIONSKE GUME 0,00 Tona

- KB - 160213 - ODBAČENA ELEKTRIČNA OPREMA KOJA SADRŽI

OPASNE KOMPONENTE 0,00 Tona

- KB - 170405 - ŽELJEZO I ČELIK 5,66 Tona

- KB - 200136 - ODBAČENA ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA

KOJA NE SADRŽI OPASNE KOMPONENTE 3,86 TonaUKUPNA KOLIČINA ODVEZENOG OTPADA SA ODLAGALIŠTA

NEOPASNOG OTPADA PRŽIĆ U RIJEKU U 2011. godini IZNOSI: 83,94 Tona


Ukupna količina selektivno izdvojenog otpada prikupljena u 2011. g. u Gradu Cresu iznosi ukupno 83,94t

6. Divlja odlagališta

Komunalni redar Upravnog odjela za proračun i financije stambeno komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Cresa provodi kontrolu i prati pojave divljih odlagališta i okoliša onečišćenog otpadom na području Grada Cresa te vrši nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada, u svrhu sprječavanja nastajanja novih.

Od divljih odlagališta na području Grada Cresa koja su i nakon sanacije ostala aktivna su dvije lokacije:

- lokacija »Jelovica«, stotinjak metara od križanja Hrasta-Martinšćica i

- lokacija »Batajni«, stotinjak metara od križanja za Valun.

Lokacija Jelovica je nekadašnja deponija mjesnog odbora Martinšćica i okolice.

Deponija se sanira svake godine sredstvima Grada Cresa u smislu poravnavanja terena. Posljednjih mjeseci intenzivno je deponiranje otpadnog građevinskog materijala i materijala od iskopa te u manjoj mjeri djelom otpada od renoviranja starijih objekata. Stanje se redovito tjedno prati.

Lokacija Batajni je manjim djelom aktivna.Uglavnom se deponira otpadni građevinski materijal. Pošto uskoro kreće izgradnja nastavka ceste D 100 od Batajne prema Cresu ta će deponija biti ponovo aktivna za potrebe rekonstrukcije ceste pa smo mišljenja da je ne treba ni sanirati već će se nakon zatrpavanja poravnati mehanizacijom izvođača radova na cesti i tako uštediti sredstva.

Na obje navedene lokacije nema otpadnih korisnih materijala ili sirovina. Eventualne olupine vozila koje se pojave uklanjaju skupljači sekundarnih sirovina, odnosno odvoze se na komunalnu deponiju i kasnije preuzima »Metis« iz Rijeke, drvo koje se može koristiti za ogrjev prikuplja lokalno stanovništvo, a drugih vrednijih sirovina u pravilu nema.

Pokušano je i fizičko ograđivanje lokacija što nije dalo željene rezultate. Tijekom 2011. godine nisu se izvodili radovi sanacije.

ZAKLJUČAK

Grad Cres ispunio je svoju zakonsku obvezu i donio Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi iz Plana ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava Grada, koji su uslijed nastale gospodarske krize, koja se odrazila i na financije jedinica lokalne samouprave, usporile rješavanje predviđenih mjera.

U narednom razdoblju, obzirom da je izvjesno da će se tijekom ove godine ishoditi građevinska dozvola za sanaciju deponija i lokacijska dovola za izgradnju transfer stanice, očekuje se intenziviranje aktivnosti oko rješavanja sanacije postojećeg odlagališta »Pržići«, a usporedo sa sanacijom i izgradnja reciklažnog dvorišta i organiziranje eko otoka i sabirnih mjesta za odvojeno sakupljanje korisnih komponenti iz komunalnog otpada iz kućanstava sve kako bi se do kraja proveo program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispoštovale zakonske odredbe.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za 2011. godinu objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-04/11-1/11

Ur. broj:2213/02-01-12-5

Cres, 7. svibnja 2012..

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr