SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
OPĆINA RAVNA GORA

16.

Na temelju članka 78. i 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) te članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 4. listopada 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VIKEND NASELJA »KUPJAK«

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja vikend naselja »Kupjak« (u daljnjem tekstu: Plan).

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Prostorni plan uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 15/08 i 09/12).

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 15/08 i 09/12), u kartografskom prikazu broj 3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i uređenje, M 1:25000 i kartografskom prikazu 4.1. Građevinska područja naselja - 4/1. Planom je obuhvaćeno područje površine 5.60 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata je neizgrađeno, djelomično komunalno i prometno opremljeno te se Planom treba dovesti na razinu koja zadovoljava standarde urbanog stanovanja s rješenjem kompletne prometne i komunalne infrastrukture.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZRADE PLANA

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta izrade obuhvaćaju:

- detaljnu razradu uvjeta za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu

- utvrditi opće smjernice oblikovanja

- utvrditi smjernice za izgradnju prometne i komunalne infrastrukture i način priključenja na postojeću komunalnu infrastrukturu

- odrediti mjere zaštite okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Stručne podloge za izradu Plana naručivati će se po potrebi.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja za izradu Plana naručivati će se po potrebi.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 34/04 - ispravak i 163/04) grafički prikazi Plana će se izraditi na digitalnom topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA KOJA IZDAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA I DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve, očituju se o Koncepciji te daju svoja mišljenja u tijeku postupka izrade i usvajanja mišljenja, u tijeku postupka izrade i usvajanja plana su:

- Ministarstvo unutarnjih poslova PU Primorsko - goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci

- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Delnice

- Upravna tijela Županije

- Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

- Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze

- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

- Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

- Ured državne uprave u Primorsko - goranskoj županiji, Ispostava Delnice

- Primorsko-goranska županija, UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rijeka

- HRVATSKE CESTE d.o.o., Ispostava Rijeka

- Županijska uprava za ceste, Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko - istarskih slivova, Rijeka

- Hrvatske šume, UŠP Delnice

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje, Rijeka

- HEP, Distribucijsko područje Elektroprimorje Rijeka, Rijeka

- HEP, DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad

- KD Komunalac, Delnice

- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 15 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana definirati će se Ugovorom s izrađivačem Plana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 12.

Za vrijeme trajanja izrade i donošenja Plana ne propisuje se zabrana izdavanja akata.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Izrada Plana financira se sukladno članku 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/ 07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/5

Ur. broj: 2112/07-01-12-8

Ravna Gora, 4. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr