SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
OPĆINA LOVRAN

19.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11), članka 35., stavak 3. i 4., Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/ 09, 153/09 i 90/10) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na svojoj 35. sjednici, održanoj dana 4. listopada 2012 godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
u općoj upotrebi

Članak 1.

Utvrđuje se da 1/9 dijela z.č. 2670., cesta od 510 m2, z.k.ul. 2127., K.o. Lovran, u naravi dio zemljišta od 57 m2 koji je položajno smješten s desne strane stambenog objekta sagrađenog na gr.č. 535., K.o. Lovran, gledano od mora prema stambenom objektu, ne predstavlja javno dobro u općoj upotrebi već dio stepeništa koji nije u funkciji s obzirom da se koriste stepenice koje prolaze s lijeve strane stambenog objekta sagrađenog na gr.č. 535., K.o. Lovran, gledano od mora prema stambenom objektu.

Članak 2.

Ukida se status javnog dobra na 1/9 dijela z.č. 2670., z.k.ul. 2127., K.o. Lovran, te se, temeljem ove Odluke, kao vlasnika tog dijela zemljišne čestice, imenuje Općina Lovran.

Članak 3.

Nalaže se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda Opatija da, temeljem ove Odluke, i parcelacionog elaborata o cijepanju z.č. 2670., K.o. Lovran, izvrši uknjižbu prava vlasništva Općine Lovran na novoformiranoj čestici koja će odgovarati 1/9 dijela z.č. 2670., K.o. Lovran, u naravi zemljištu od 57 m2.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/12-01/7

Ur. broj: 2156/02-01-12-3

Lovran, 4. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr