SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
GRAD KRALJEVICA

31.

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 21/12), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici 4. listopada 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Kraljevica (u daljnjem tekstu: Grad) te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom provodi nadležni upravni odjel Grada (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada ako je zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih fizičkih i pravnih osoba.

Članak 4.

Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz članka 11. ove Odluke povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga, na osnovu ugovora.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen visinom sredstava u proračunu Grada, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Grad Zakonom obvezan.

II. KORISNICI

Članak 5.

Pojam Korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Grada Kraljevice.

Strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada osiguravaju se prava iz socijalne skrbi utvrđena u članku 11. stavku 1. podtočkama 1.1., 1.2. i 1.3. ove Odluke.

Članak 7.

Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, prava po ovoj Odluci (osim prava na pomoć za novorođeno dijete) ne može ostvariti samac ili član obitelji koji:

- može sam sebe uzdržavati,

- ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima,

- ne želi ostvariti pomoć na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

- ima u vlasništvu registrirano osobno vozilo,

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba,

- je u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva prodao, darovao ili se odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine ili druge imovine, a time je mogao ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba u vrijeme podnošenja zahtjeva,

- ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra za socijalnu skrb, odnosno može osigurati pomoć po drugoj osnovi sukladno Zakonu,

- koristi stan ili kuću koji ima veću površinu od 35m2 korisne površine za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veću (42 m2), uvećane za 10 m2 za svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2, za prava utvrđena u članku 11. stavku 1. podtočkama 1.1., 1.2. i 1.3. ove Odluke.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 11. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i to:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se i dodatni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.

a) Socijalni uvjet

Članak 9.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ostvaruje jedno od prava i to:

- pravo na pomoć za uzdržavanje

- pravo na doplatak za pomoć i njegu

- pravo na osobnu invalidninu

pod uvjetom da je ta prava utvrdilo nadležno tijelo za socijalnu skrb.

b) Uvjet prihoda

Članak 10.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom i to:

- samac do 1.800,00 kuna

- dvočlana obitelj do 2.500,00 kuna

- tročlana obitelj do 3.200,00 kuna

- četveročlana obitelj do 3.900,00 kuna

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava se za 700,00 kuna.

Pod prihodom u smislu stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja Korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, naknade za vrijeme nezaposlenosti, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u nadležnom tijelu za socijalnu skrb,

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- ortopedski dodatak,

- naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika,

- sredstva za uzdržavanje za dijete ostvarena na temelju propisa o obiteljskim odnosima,

- doplatak za djecu,

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda obitelji iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 11.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1.Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i to

1.1.Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

1.2.Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

1.3.Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga

2.Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

3.Pravo na pomoć u prehrani za dojenčad

4.Pravo na potporu za novorođenu djecu

5.Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću »Orepčići«

6.Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika Osnovne škole Kraljevica

7.Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola

8.Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza

9.Stipendije nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima

10.Pravo na pomoć u prehrani

11.Pomoć djeci s teškoćama u razvoju

12.Ostali oblici socijalne pomoći

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu stavka 1. ovoga članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

1.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

Članak 12.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine može se odobriti pod uvjetom da Korisnik prava stan ili kuću koristi za vlastite potrebe.

Korisnik iz stavka 1. ovog članka nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

- stan ili dio stana daje u podnajam,

- on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cjelosti ili djelomice koristi za druge namjene,

- ako je ugovor o najmu Korisnik sklopio sa srodnikom u pravoj liniji te

- ako ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik i dostavljen nadležnoj poreznoj upravi).

Članak 13.

Visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova najamnine utvrđuje Gradonačelnik posebnom odlukom na temelju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Odluka Gradonačelnika).

1.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 14.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije odobrava se na temelju broja članova kućanstva u visini određenoj Odlukom gradonačelnika.

1.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga

Članak 15.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga obuhvaća troškove usluga:

- vode i odvodnje otpadnih voda

- odvoza komunalnog otpada

- komunalne naknade.

Korisnik iz stavka 1. ovog članka nema pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga ako stan ili dio stana daje u podnajam ili se stan koristi za druge namjene.

Članak 16.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode i odvodnje otpadnih voda odobrava se na temelju broja članova kućanstva u visini određenoj Odlukom gradonačelnika.

Članak 17.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza komunalnog otpada odobrava se u visini određenoj Odlukom gradonačelnika.

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade, koja se plaća za korištenje stambenog prostora ostvaruje se donošenjem rješenja o oslobađanju od plaćanja.

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Članak 19.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti Korisnik koji je tijekom godine zbog nepredviđenih i iznenadnih situacija (tragični događaj, smrt u obitelji, teška bolest i sl.) došao u izuzetno teške materijalne i socijalne prilike.

Odluku o dodjeli i visini jednokratne novčane pomoći donosi gradonačelnik.

3. Pravo na pomoć u prehrani za dojenčad

Članak 20.

Pravo na pomoć u prehrani za dojenčad ostvaruju djeca do 12 mjeseci života prema preporuci odabranog liječnika pedijatra, u visini određenoj Odlukom gradonačelnika.

4. Pravo na potporu za novorođenu djecu na području Grada

Članak 21.

Pravo na potporu za novorođeno dijete primaju roditelji sa stalnim prebivalištem na području Grada Kraljevice, čije je dijete rođeno tijekom tekuće godine.

Članak 22.

Odluku o visini potpore za novorođenu djecu na području Grada donosi gradonačelnik.

Pravo na potporu za novorođeno dijete može se ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću »Orepčići«

Članak 23.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću »Orepčići« (jaslice, cjelodnevni i poludnevni program) može ostvariti dijete ako Korisnik ispunjava uvjete iz članka 8. ove Odluke ili uvjet korištenja doplatka za djecu, te djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.

Članak 24.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u Dječjem vrtiću »Orepčići« odobrava se u visini određenoj Odlukom gradonačelnika.

6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika Osnovne škole Kraljevica

Članak 25.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika Osnovne škole Kraljevica odobrava se u visini određenoj Odlukom gradonačelnika.

7. Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola

Članak 26.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika mogu ostvariti učenici osnovnih i srednjih škola.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se u visini određenoj Odlukom gradonačelnika.

8. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza

Članak 27.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza može ostvariti redoviti učenik srednje škole i redoviti student.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se u visini određenoj Odlukom gradonačelnika.

Članak 28.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na linijama na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, ostvaruju slijedeće osobe:

- koje su navršile 65 godina, a koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, odnosno čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna,

- koje ispunjavaju uvjet tjelesnog oštećenja (osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, dijalizirani i transplatirani bubrežni bolesnici, gluhe i slijepe osobe te druge osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% i više),

- koje ispunjavaju posebni uvjet (djeca, udovice ili roditelji poginulog, umrlog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, ratni i civilni invalidi rata (Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata),

- dobrovoljni darivatelji krvi (muškarac sa 50 ili više darivanja i žena sa 25 ili više darivanja).

Pravo iz stavka 1. alineje 2., 3., 4. ovog članka nema Korisnik koji je u radnom odnosu.

Članak 29.

Pravo iz članka 27. u pravilu vrijedi od dana ostvarivanja prava do 30. lipnja, a za korisnike iz članka 28. od dana ostvarivanja prava do konca kalendarske godine.

9. Stipendije nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima

Članak 30.

Pravo na stipendiju imaju učenici i studenti koji ispunjavaju uvjete sukladno članku 8. ove Odluke i Odluci o stipendiranju učenika i studenata.

Odlukom gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija, utvrdit će se broj stipendija koje će Grad dodjeliti po socijalnom kriteriju, a u slučaju većeg broja prijavljenih učenika, odnosno studenata koji zadovoljavaju propisane uvjete, od broja stipendija koje se dodjeljuju, utvrdit će se rang lista prema uspješnosti kandidata.

10. Pravo na pomoć u prehrani

Članak 31.

Pravo na pomoć u prehrani ostvaruje se kupnjom prehrambenih artikala ili organiziranjem toplog obroka.

Visina novčane pomoći za kupnju prehrambenih artikala utvrđuje se Odlukom gradonačelnika.

Pravo na ostvarivanje pomoći redovitim korištenjem toplog obroka ostvaruje se putem preporuke gradske organizacije Crvenog križa.

Pravo iz stavka 3. ovog članka pruža pravna ili fizička osoba na temelju ugovora kojeg sklapa s Gradom.

11. Pomoć djeci s teškoćama u razvoju

Članak 32.

Pomoć djeci s teškoćama u razvoju može se ostvariti u okviru sredstava koja su definirana u Proračunu Grada kroz razne načine (sufinanciranje prijevoza, nabava opreme, liječnička njega, specifični program za pomoć djeci s teškoćama u razvoju).

Prava iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se temeljem posebnih Odluka gradonačelnika.

12. Ostali oblici socijalne pomoći

Članak 33.

Ostali oblici socijalne pomoći su:

- sredstva za programe humanitarnih udruga i ustanova

- sredstva za prigodnu dodjelu poklon paketa ugroženim obiteljima.

Sredstva za socijalne pomoći iz stavka 1. osigurana su i utvrđena Proračunom, a određuju se temeljem posebnih Odluka gradonačelnika.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 34.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, roditelja, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja te putem nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Članak 35.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Upravni odjel može odlučiti da Korisnik započinje s ostvarivanjem prava za mjesec u kojem je podnio zahtjev.

Članak 36.

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi Upravni odjel.

O žalbi protiv rješenja kojima se odlučuje o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom, odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 37.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Prema potrebi, Upravni odjel može radi preispitivanja osnovanosti prava povremeno preispitati činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava.

Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Upravni odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 38.

U tijeku ostvarivanja prava Korisnik je dužan, u pravilu, svaka tri mjeseca, a najmanje jednom godišnje, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Članak 39.

Upravni odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 40.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 41.

Upravni odjel će na oglasnoj ploči i mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava na prikladan način istaknuti popis odnosno pregled isprava potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Danom početka primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi KLASA: 500-01/03-01/1, UR.BROJ: 2170/08-02-03-03 od 10. listopada 2003. godine, Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi KLASA: 500- 01/05-01/3, UR.BROJ: 2170/08-02-05-01 od 5. listopada 2005. godine i Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi KLASA: 500-01/09-01/2, UR.BROJ: 2170/08-01-09- 01 od 13. kolovoza 2009. godine.

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/12-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-12-2

Kraljevica, 4. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr