SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 38. Ponedjeljak, 1. listopada 2012.
URED DRŽAVNE UPRAVE URED DRŽAVNE UPRAVE PGŽ

1.

Na temelju članka 80. stavak 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07,125/08, 36/09 i 150/11) po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji donosi

ODLUKU

1. Obustavlja se od primjene Odluka Općinskog vijeća Općine Klana, Klasa: 021-01/12-01/36, Urbroj: 2170-06-12- 01-01 od 12. rujna 2012. godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e

Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 12. rujna 2012. godine, donijelo je Odluku, Klasa: 021-01/12- 01/36, Urbroj: 2170-06-12-01-01, koju je općinski načelnik Općine Klana dostavio Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji dana 20. rujna 2012. godine, sukladno članku 79. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Člankom 1. navedene Odluke utvrđeno je: »Iz Prostornog plana Općine Klana i Prostornog plana Primorsko- goranske županije trajno se briše lokacija »Tresni breg« na području k.o. Breza te lokacija Brgučići na području k. o. Klana na kojima je predviđeno eksploatacijsko polje za eksploataciju tehničko-građevnog kamena.«

Člankom 2. citirane Odluke propisano da Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

U postupku nadzora nad zakonitošću općeg akta utvrđeno je kako je citirana Odluka u suprotnosti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) te Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 33/09).

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja, odnosno stavljanja izvan snage izrađuju se i donose prema postupku, koji je propisan za njegovu izradu i donošenje, ako Zakonom nije određeno drukčije.

Međutim, sporna Odluka je donesena protivno nizu odredaba (od 78. do 101.) citiranog Zakona kojima je propisan postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja. To podrazumijeva primjerice donošenje odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna, javni uvid u prijedlog izmjena, pribavljanje mišljenja nadležnih tijela, suglasnosti i drugo, što u konkretnom slučaju nije učinjeno.

Nadalje, odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne može se mijenjati dokument prostornog uređenja jedinice područne (regionalne) samouprave, stoga Općinsko vijeće Općine Klana ne može svojom odlukom mijenjati Prostorni plan uređenja Primorsko-goranske županije.

Odredbom članka 2. Odluke je utvrđeno da stupa na snagu danom donošenja te da će naknadno biti objavljena u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«. Ovo je u izričitoj suprotnosti sa odredbom članka 73. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuje kako opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave. Budući zakonodavac ne predviđa mogućnost stupanja na snagu općeg akta danom donošenja ovaj Ured nalazi kako je i ova odredba nezakonita.

Na kraju se ističe kako postupak donošenja Odluke nije u skladu niti s odredbama Statuta Općine Klana budući je člankom 51. Statuta između ostalog određeno da općinski načelnik razmatra i utvrđuje konačan prijedlog prostornog plana. Naime, odredbom članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 44/09) ovlašteni predlagatelji akata koje donosi vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski načelnik i radna tijela vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

Odredbom članka 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji utvrđeno je da prijedlog za izradu prostornog plana lokalne razine kao i za njegove izmjene i dopune može dati svatko, a o obrazloženim i dokumentiranim prijedlozima odlučuje gradsko, odnosno općinsko vijeće na prijedlog gradonačelnika, odnosno načelnika najmanje jedanput u godini dana.

Međutim, iz izvatka zapisnika sa izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Klana od 12. rujna 2012. godine i priloga proizlazi da je sporna Odluka donesena na prijedlog vijećnika. Naprotiv, općinski načelnik Općine Klana je upozorio predsjednika Općinskog vijeća pisanim putem o navedenim nezakonitostima u postupku predlaganja, odnosno donošenja općeg akta te njegovog sadržaja, kao i vijećnike na sjednici održanoj 12. rujna 2012. godine.

Slijedom navedenog, ocijenjeno je kako Odluka Općinskog vijeća Općine Klana, Klasa: 021-01/12-01/36, Urbroj: 2170-06-12-01-01 od 12. rujna 2012. godine, kojom se iz Prostornog plana Općine Klana i Prostornog plana Primorsko-goranske županije brišu određene lokacije, u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji kao sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ova Odluka će se bez odgode dostaviti predsjedniku Općinskog vijeća Općine Klana i načelniku Općine Klana, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt, odnosno Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, tj. Ministarstvu uprave.

Klasa: 041-02/12-01/04

Ur. broj: 2170-02-02-12-2

Rijeka, 1. listopada 2012.

Po ovlaštenju
Vlade Republike Hrvatske
Predstojnica
Vera Pajalić, dipl. iur.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr