SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD VRBOVSKO

28.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98 i 50/12), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09, 31/09 i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj dana 20. rujna 2012. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o grobljima na području Grada Vrbovskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se:

- uvjeti upravljanja grobljima,

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba,

- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,

- održavanje groblja i uklanjanje otpada,

- načini i uvjeti korištenja groblja i obavljanje pogrebnih poslova.

Članak 2.

Na području Grada Vrbovskog postoji 20 groblja, a ukop se obavlja na 19 groblja.

Staro groblje u Lukovdolu temeljem odluke o stavljanju izvan upotrebe groblja u mjestu Lukovdol (»Službene novine PGŽ« broj 29/86) od 31. srpnja 1986. godine nije u upotrebi i u njemu se ne obavljaju ukopi.

Ukop se obavlja u sljedećim grobljima:

- MO Vrbovsko: groblja »Krš« i »Lovnik«;

- MO Moravice: groblja Dokmanovići, Radoševići, groblja u Ulici Ilije Petrovića i Goranskoj ulici;

- MO Severin na Kupi: groblja Severin na Kupi, Damalj, Zdihovo i Liplje;

- MO Lukovdol: novo groblje;

- MO Gomirje: groblja Gomirje, Brezova Poljana i Kamensko;

- MO Ljubošina: groblja Ljubošina i Trnova Poljana;

- MO Plemenitaš: groblja Plemenitaš;

- MO Veliki Jadrč-Osojnik: groblja Veliki Jadrč i Osojnik.

Groblja na području Grada Vrbovskog su komunalni objekti u vlasništvu Grada Vrbovskog.

Članak 3.

Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine.

Pratećim građevinama u smislu Zakona o grobljima, odnosno ove Odluke smatraju se krematorij, mrtvačnica,

dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i sl.

Prateće građevine se grade unutar ograđenog prostora zemljišta koje čini groblje, odnosno izvan toga prostora ako je to planirano prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Grobna mjesta su, u smislu ove Odluke, grobovi, grobnice, grobovi i grobnice za urne, namijenjeni za ukop umrlih osoba, odnosno urni.

Korisnikom grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se osobe kojima je grobno mjesto dano na korištenje rješenjem.

Osoba koja je do dana stupanja na snagu ove Odluke imala sklopljen ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, račun ili neki drugi pravno valjani akt, smatra se korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru ili drugom aktu.

Članak 5.

Na grobljima iz članka 2. ove Odluke ukapaju se, u pravilu, umrli koji su imali prebivalište na području Grada Vrbovskog.

Na grobljima na području Grada Vrbovskog mogu se ukapati i ostali pokojnici koji nisu imali prebivalište na području Grada Vrbovskog, ukoliko su korisnici grobnog mjesta prema članku 4. ove Odluke, odnosno korisnici su obiteljskih grobnica te ako im osoba upisana kao korisnik obiteljske grobnice to dozvoljava.

Iznimno, a pod uvjetima određenim ovom Odlukom, grobno mjesto se dodjeljuje na korištenje i svim drugim pokojnicima ako su tako odredili za života ili ako tako odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovom ukopu.

Članom obitelji pokojnika iz prethodnog stavka smatraju se: supružnik, vanbračni supružnik, roditelji, skrbnici, djeca, uključujući i usvojenu djecu te njihovi supružnici i djeca, braća i sestre i njihovi supružnici i djeca.

Umrlog se može ukopati i izvan groblja sukladno odredbama važećeg Zakona o grobljima.

Članak 6.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog donosi odluke:

- o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,

- o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan upotrebe kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta,

- premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan upotrebe,

- o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu s Prostornim planom.

II. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA

Članak 7.

Grobljima iz članka 2. ove Odluke upravljaju:

1. Komunalac d.o.o. Vrbovsko, Željeznička 1A - grobljima »Krš« i »Lovnik« na području MO Vrbovsko,

2. Vlastiti pogon Grada Vrbovskog - svim ostalim grobljima navedenim u članku 2. ove Odluke.

Navedeni pod točkama 1. i 2. stavka 1. ovog članka (u daljnjem tekstu: Uprava groblja) obavljaju poslove upravljanja grobljima sukladno Zakonu o grobljima, odnosno ovoj Odluci.

Članak 8.

Uprava groblja obavlja sljedeće aktivnosti:

- utvrđuje raspored grobnih mjesta,

- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje,

- vrši naplatu godišnje grobne naknade,

- predlaže godišnji program održavanja groblja,

- vodi brigu o uređenju, održavanju i rekonstrukciji groblja (promjena površine, razmještaj putova i slično) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima,

- vodi brigu o održavanju pratećih građevina i komunalne infrastrukture,

- vodi grobnu evidenciju,

- vodi obračun te predlaže gradonačelniku cjenik, odnosno visinu naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta i godišnju visinu naknade za korištenje grobnih mjesta,

- obavlja ostale poslove po nalogu gradonačelnika.

Uprava groblja obvezna je upravljati grobljima pažnjom dobrog gospodara na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje na groblju počivaju te sukladno programu uređenja i održavanju groblja.

Članak 9.

Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju slobodna grobna mjesta sukladno potrebama, a ako to nije moguće zbog nedostatka prostora na groblju, pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije, odnosno proširenja postojećeg ili izgradnje novog groblja.

Članak 10.

Uprava groblja dužna je podnijeti Plan rada i ulaganja u groblja za iduću godinu do 31. listopada i financijsko izvješće za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja Gradonačelniku, odnosno Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine.

Članak 11.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba, te registar umrlih osoba, za svako groblje posebno, s podacima o grobnicama i grobnicama urni, grobovima i grobovima za urne, korisnicima grobova i grobnica za urne te uzroku smrti, kao i voditi i donositi ostale akte predviđene pozitivnim zakonskim propisima.

Sastavni dio grobnog očevidnika je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Drugi primjerak grobnog očevidnika i registra umrlih osoba vodi računalnom tehnikom te se pohranjuje na CD-ima u najmanje 2 primjerka.

Grobni očevidnik, registar umrlih osoba i položajni plan grobnih mjesta i grobnica moraju se pohraniti i trajno čuvati.

Članak 12.

Uprava groblja dužna je u roku od 90 dana od primjene ove Odluke uskladiti svoje poslovanje s odredbama ove Odluke.

Uprava groblja dužna je u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju i isti izložiti na vidljivom mjestu na grobljima, te položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 13.

Za ukop umrlih osoba na grobljima iz članka 2. ove Odluke predviđena su grobna mjesta (zemljište) koja se uređuju kao grobovi i grobovi za urne, grobnice i grobnice za urne, te grobovi za privremeni ukop.

Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski za ukop dvaju ili više pokojnika.

Unutar jednog grobnog mjesta, koje se uređuje kao grob, smije se ukopati samo jedan pokojnik.

Iznimno se u jedan grob može ukopati još jednog pokojnika uz suglasnost korisnika grobnog mjesta ili njegovog nasljednika, ukoliko je grob produbljen na način da se osigura najmanje 0,80 m zemlje iznad gornjeg lijesa.

Osobe koje su sagradile grobnicu ili je stekle na drugi način, imaju pravo u nju izvršiti ukop onoliko osoba za koliko je predviđeno projektom.

Na grobljima se mora osigurati prostor i izgraditi zajednička grobnica za smještaj posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta.

Članak 14.

Grobna mjesta dodjeljuje Uprava groblja koja upravlja pojedinim grobljem određena prema članku 7. ove Odluke.

Svakom pojedinačnom korisniku grobnog mjesta može se dodijeliti na korištenje samo jedno grobno mjesto.

Iznimno od prethodnog stavka, grobno mjesto dodijelit će se osobi koja već ima pravo ukopa u grobno mjesto, ukoliko je to grobno mjesto popunjeno.

Grobno mjesto se dodjeljuje prema planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja, a obzirom na raspoloživa mjesta te na način da se nastoji udovoljiti želji korisnika.

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta obvezno mora sadržavati: plan groblja, plan rasporeda grobnih mjesta s naznačenim oznakama, brojevima i njihovim površinama i sličnim podacima.

Članak 15.

Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta i grobnica, a dodjeljuje se na zahtjev osobe koja prijavljuje, odnosno naručuje ukop.

Osoba koja prijavljuje, odnosno naručuje ukop, dužna je u prijavi naznačiti tko će biti budući korisnik grobnog mjesta.

Grobno mjesto u pravilu se ne može dodijeliti na korištenje prije nastale potrebe za ukopom.

Iznimno, prije nastale potrebe za ukopom, može se dodijeliti na korištenje grobno mjesto ukoliko Uprava groblja to dozvoli iz opravdanih razloga.

Članak 16.

Uprava groblja može dodijeliti na korištenje nova grobna mjesta, to jest mjesta na kojima nisu obavljani ukopi, grobna mjesta za koja je utvrdila da su korisnici napustili i grobna mjesta koja su korisnici vratili, odnosno ustupili Upravi groblja.

Članak 17.

Položaj grobnica, grobova i nadgrobnih spomenika i ploča radi izgradnje određuje Uprava groblja, u skladu s prihvaćenim projektima uređenja groblja.

Članak 18.

Groblja moraju imati zajedničku grobnicu, poseban prostor na prikladnom mjestu u groblju gdje se pokapaju kosti na određeno vrijeme, do preseljenja na drugo grobno mjesto ili gdje se grobovi prekapaju.

Za ukop u zajedničku grobnicu ne plaća se naknada.

Zainteresirana osoba može tražiti da se kosti pokojnika ne pokapaju u zajedničku grobnicu, već u posebni grob.

Članak 19.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz jednokratnu naknadu, te o tome donosi rješenje.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrbovskog.

Članak 20.

Ukop u popunjeni grob može se odobriti nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa, a ukop u popunjenu grobnicu i grobnu nišu može se odobriti nakon proteka trideset godina od zadnjeg ukopa, uz zadovoljavanje svih za to potrebnih sanitarnih uvjeta.

U grobnicu za urne može se položiti urna bez obzira kada je položena prethodna urna, do popunjavanja grobnice.

Grob se smatra popunjenim kada dimenzije grobnog mjesta i sanitarni uvjeti ne dozvoljavaju daljnji ukop.

O popunjenosti, odnosno nepopunjenosti grobnog mjesta dužna je brinuti Uprava groblja.

Članak 21.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Uprava groblja dužna je odluku i spisak napuštenih grobova objaviti na web stranici Grada Vrbovskog, oglasnoj ploči Uprave groblja, te na oglasnoj ploči groblja na koje se spisak odnosi. Objava može trajati najduže 6 mjeseci.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovog članka smatra da je napušteno, može raspolagati izgrađenom opremom uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i slično) nakon što plati dužni iznos grobne naknade s zakonskim zateznim kamatama, najkasnije u roku od 90 dana od dobivanja obavijesti od strane Uprave groblja. U protivnom, smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izrađenu za tu namjenu.

Članak 22.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.

Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama, o čemu je dužan pisani putem obavijestiti Upravu groblja.

Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop može se obaviti samo uz suglasnost korisnika grobnog mjesta.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta pravo korištenja istog stječu njegovi nasljednici.

Nasljednik iz prethodnog stavka dužan je Upravi groblja dokazati da je naslijedio pravo korištenja grobnog mjesta dostavom pravomoćnog akta o nasljeđivanju, te zatražiti prijenos prava korištenja grobnog mjesta u grobnom očevidniku.

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama sukladno uvjetima određenim u ovoj Odluci.

Ugovor o ustupanju grobnog mjesta, zbog potrebe upisa novog korisnika u grobni očevidnik, mora se dostaviti Upravi groblja najkasnije u roku 30 dana od sklapanja ugovora.

U slučaju da je ugovorom iz prethodnog stavka ovog članka korisniku prodano ili na drugi način preneseno vlasništvo opreme, odnosno uređaja izgrađenih na grobnom mjestu, a koji se smatraju nekretninom, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor priložiti dokaz o uplaćenom porezu na promet nekretnina. U protivnom, Uprava groblja neće postupiti po zahtjevu korisnika.

Članak 23.

Uprava groblja odredit će opće polje, ili prema ukazanoj potrebi, samo opće grobove, u koje će se ukapati umrle osobe koje su imale prebivalište na području Grada Vrbovskog, a koje nisu bile korisnici grobnog mjesta u smislu ove Odluke, niti su bile upisane u grobni očevidnik kao osobe koje imaju pravo ukopa u grobno mjesto te nemaju obitelj ili srodnike koji bi bili dužni osigurati mjesto za ukop pokojnika.

Umrle osobe iz prethodnog stavka pokopat će se u opći grob te grobno mjesto prikladno označiti o trošku Grada Vrbovskog.

Eventualni nasljednici osoba iz stavka 1. ovog članka ne stječu pravo korištenja grobnog mjesta u koje su ove osobe ukopane.

Članak 24.

Popunjeno grobno mjesto na općem polju (ili općem grobu) može se prekopati nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u isto, a ostaci preminulih osoba premjestit će se u zajedničku kosturnicu o trošku Grada Vrbovskog.

Prije prekopa Uprava groblja je dužna sva obilježja i druge predmete ukloniti s grobnih mjesta.

Prekop grobnih mjesta na općem polju i iskop umrlih odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) obavlja Uprava groblja u skladu s pozitivnim propisima.

Popunjenim grobnim mjestom na općem polju smatra se ono u koje je ukopana jedna osoba.

Članak 25.

Nepoznate osobe ukapaju se u grobno mjesto na općem polju koje odredi Uprava groblja, a na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pritom dostupne podatke (dob, spol, datum smrti).

Trošak pokopa nepoznate osobe snosi Grad Vrbovsko.

IV. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 26.

Korisnik kojem se dodjeljuje na korištenje grobno mjesto na neodređeno vrijeme dužan je platiti jednokratnu naknadu za grobno mjesto sukladno rješenju iz članka 19. ove Odluke.

Visinu grobne naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika, a u okviru mjerila određenih posebnom Odlukom Gradonačelnika vodeći računa o pripadajućoj površini zemljišta koja obuhvaća grobno mjesto te troškovima opremanja groblja odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom i sadržajima.

Članak 27.

Sredstva naknade za korištenje grobnih mjesta iz prethodnog članka ove Odluke plaćaju se u rokovima i prema uvjetima koje utvrdi Uprava groblja, jednokratno u roku od 30 dana od dana primitka računa.

Sredstva naknade za korištenje grobnih mjesta iz prethodnog članka ove Odluke, prihod su Uprave groblja, a koriste se za namjene propisane ovom Odlukom.

Članak 28.

Za održavanje groblja (uređenje i održavanje putova i staza, uređenje i održavanje mrtvačnica i drugih objekata vezanih uz pogrebne usluge, uređenje i održavanje vanjskih ogradnih zidova ili živica groblja, sadnju i održavanje zelenila i sl.) svi korisnici grobnih mjesta dužni su plaćati i godišnju grobnu naknadu.

Visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, a u okviru mjerila određenih posebnom Odlukom koju donosi Gradonačelnik.

Sredstva naknade za korištenje grobnih mjesta iz prethodnog članka ove Odluke, prihod su Uprave groblja, a koriste se za namjene propisane ovom Odlukom.

Članak 29.

Plaćanje godišnje naknade iz članka 28. stavak 1. dospijeva 31. listopada u godini za tekuću godinu.

Naknada se plaća jednokratno u roku od 30 dana od dana primitka računa.

Iznimno, na zahtjev korisnika grobnog mjesta, Uprava groblja može odobriti plaćanje godišnje grobne naknade unaprijed, za najviše 5 godina te o tome s korisnikom zaključiti poseban sporazum.

Članak 30.

Korisnicima grobnih mjesta koji nisu platili godišnju grobnu naknadu u propisanim rokovima, Uprava groblja dužna je dostaviti uplatnice i opomene s dostavnicom, a protiv korisnika koji i nakon toga nisu izvršili plaćanje, poduzeti zakonom propisane mjere.

Uprava groblja dužna je evidentirati svaku izvršenu uplatu.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 31.

Godišnji Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Program održavanja komunalne infrastrukture donosi Gradsko vijeće sukladno posebnom zakonu, te se u navedenim programima posebno planiraju programi redovnog i investicijskog održavanja groblja kojima upravlja Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog, a Komunalac d.o.o. Vrbovsko donosi poseban Plan gradnje i održavanja groblja za groblja kojima upravlja.

Članak 32.

Poslovi uklanjanja otpada s groblja obavljaju se preko gradskog komunalnog trgovačkog društva, a isto je dužna organizirati i osigurati Uprava groblja.

Ostale poslove oko održavanja groblja vrši Uprava groblja.

Članak 33.

Pod redovnim održavanjem groblja u smislu ove Odluke podrazumijeva se:

1. održavanje mrtvačnica, spremišta, ograda i sanitarnog čvora,

2. orezivanje stabala i niskog raslinja (ukrasnog grmlja) te šišanje i uređivanje živica,

3. dosađivanje novih nasada visokog i niskog raslinja i živica te uzgoj i održavanje zelenila,

4. čišćenje groblja, staza, putova, prostora ispred mrtvačnica, parkirališta i okoliša groblja od otpada i snijega,

5. održavanje staza, putova, prostora ispred mrtvačnica i parkirališta,

6. održavanje glavnog križa na grobljima,

7. košenje travnatih i zakorovljenih površina, čišćenje i odvoz,

8. održavanje električnih instalacija, vodovodne i kanalizacijske mreže te drugih uređaja,

9. održavanje i čišćenje dvorane za izlaganje na odru i ostalih prostorija mrtvačnice,

10. skupljanje i odlaganje otpada,

11. po potrebi zaštita od požara,

12. ostali radovi na održavanju i uređenju groblja i objekata groblja.

Redovno održavanje iz stavka 1. ovog članka financira se iz sredstava godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta i ostalih sredstava Proračuna Grada Vrbovskog namijenjenih za tu svrhu.

Članak 34.

Pod otpadom u smislu ove Odluke smatraju se svi materijali koji su na bilo koji način naneseni, odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja, kao i ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima, koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Članak 35.

Uprava groblja poslove iz članka 33. ove Odluke obavlja kontinuirano, na način da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti, u funkcionalnom smislu ispravni, i na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Uprava groblja dužna je na prikladnom mjestu unutar groblja osigurati prostor s odgovarajućim spremnicima za odlaganje otpada i taj prostor održavati čistim i urednim.

Članak 36.

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama i nišama koje uzrokuju treće osobe.

Ukoliko se prilikom ukopa u obiteljski grob mora pomaknuti oprema ili uređaj tog groba ili okolnih grobova ili grobnica, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba na čiji se zahtjev obavlja ukop.

Članak 37.

Osim brige o redovnom održavanju groblja i nadzorom nad obavljanjem tih poslova, Uprava groblja dužna je brinuti i o investicijskom održavanju, te o proširenju groblja.

Pod investicijskim održavanjem groblja podrazumijeva se pribavljanje potrebne dokumentacije, izgradnja komunalne i ostale infrastrukture na proširenim dijelovima groblja (putovi, staze, hidrantska mreža, rasvjeta, hortikulturno uređenje, ograde, objekti i slično).

Eventualno proširenje, odnosno rekonstrukcija groblja, temelji se na programu uređenja utvrđenom za vremensko razdoblje od najmanje 30 godina.

Program iz prethodnog stavka donosi Gradsko vijeće na prijedlog Uprave groblja i isti obvezno sadrži podatke o predviđenom povećanju broja stanovnika i postotku smrtnosti.

Članak 38.

Program investicijskog održavanja sastavni je dio godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno Plana gradnje i održavanja groblja.

Sredstva za investicijsko održavanje osiguravaju se iz sredstava naknade za dodijeljeno grobno mjesto, sredstava od prodaje grobnih okvira (ukoliko se rade i kao takvi prodaju), sredstava godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta, naknade za postavljanje spomenika i grobnica te prema potrebi ostalih sredstava Proračuna Grada Vrbovskog.

Članak 39.

O uređenju i održavanju grobnih mjesta (grobova i grobnica) dužni su brinuti se korisnici o svom trošku.

Korisnici grobnih mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način, održavati na istima red i čistoću na način da ne oštećuju ili na bilo koji drugi način smetaju druga grobna mjesta, a otpad odlagati na za to određeno mjesto.

Korisnici grobnih mjesta mogu uređenje i održavanje grobnih mjesta povjeriti fizičkim ili pravnim osobama registriranim za obavljanje tih poslova.

Uprava groblja dužna je nadzirati uređenje i odražavanje grobnih mjesta od strane korisnika.

Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i čistoću grobnog mjesta, Uprava groblja dužna ga je pismeno opomenuti, a u slučaju da ne postupi ni po opomeni, Uprava groblja organizirat će čišćenje na trošak korisnika.

Članak 40.

Svaki grob, odnosno grobnica, mora biti označen prikladnim nadgrobnim znakom i natpisom.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika, a ako se pojave takvi natpisi iste će uklonit Uprava groblja na teret korisnika grobnog mjesta.

Članak 41.

Materijal od kojeg se izrađuju nadgrobni spomenici mora biti trajan (kamen, beton i slično), a sami spomenici po obliku i načinu izvedbe moraju biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima, o čemu je mjerodavno mišljenje Uprave groblja.

O obliku i načinu uređenja grobnog mjesta (nadgrobnog spomenika) odlučuje korisnik grobnog mjesta, pridržavajući se plana uređenja groblja i rasporeda korištenja grobnih mjesta, te ove Odluke.

Za izgradnju nadgrobnog okvira, kao i za podizanje spomenika te građevinske radove na uređenju nogostupne površine i okoliša oko grobnog mjesta korisnik je dužan ishoditi odobrenje koje izdaje Uprava groblja. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja, korisnik je dužan dostaviti idejnu skicu nadgrobnog okvira-spomenika s vidljivim dimenzijama i podatke o izvođaču radova.

Ako nadgrobni okvir-spomenik bude izgrađen protivno izdanom odobrenju ili izgrađen bez odobrenja, a odobrenje nije moguće naknado ishoditi, korisnik grobnog mjesta dužan je izgrađeni dio uskladiti s odobrenjem, a ako to nije moguće, nadgrobni okvir-spomenik ukloniti najkasnije u roku 60 dana od primljenog rješenja za uklanjanje. U

protivnom će to provesti Uprava groblja na teret korisnika grobnog mjesta.

Članak 42.

Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenima već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.

Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba ne mogu se smatrati napuštenim, već se o njima brine i održava ih Uprava groblja.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog može utvrditi osobe od značaja za Grad Vrbovsko čija se grobna mjesta ne mogu smatrati napuštenima, već se o njima brine i održava ih Uprava groblja.

Članak 43.

Fizičke i pravne osobe koje namjeravaju izvoditi bilo kakve radove na groblju, osim ako to čine po nalogu Uprave groblja, dužne su Upravi groblja prijaviti namjeru izvođenja radova te za iste ishoditi odgovarajuće odobrenje.

Nakon ishođenja odobrenja, osobe iz prethodnog stavka mogu radove na groblju obavljati pod sljedećim uvjetima:

1. radove izvoditi na način da se u najvećoj mogućoj mjeri očuva mir na groblju,

2. radove izvoditi u radne dane, a samo iznimno, uz suglasnost Uprave groblja i u neradne dane,

3. građevni materijal (kamen, pijesak, cement i slično) može se odlagati samo na označenim mjestima koje odredi i označi Uprava groblja,

4. alati i oruđa za izvođenje radova mogu se zadržati na groblju samo kraće vrijeme, u pravilu dok se izvode radovi i na način da se time ne ometaju ostali korisnici,

5. građevni materijal može se prevoziti samo putovima i stazama koje odredi Uprava groblja,

6. gradilište i ostale dijelove groblja koji se koriste za izvođenje radova treba odmah po završetku radova očistiti, a po potrebi i oprati, to jest dovesti u prvobitno stanje.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su se pridržavati odredbi Pravila ponašanja na groblju koje donosi Uprava groblja. Pravila moraju biti izložena na oglasnom panou na vidljivom mjestu na groblju.

Uprava groblja zabranit će rad onom izvoditelj radova koji započne s radom bez prethodne prijave i ishođenja odgovarajućeg odobrenja, te onom koji se ne pridržava uvjeta iz stavka 2. ovog članka.

Eventualnu štetu na groblju koju pri izvođenju radova učini izvođač, dužan je otkloniti korisnik grobnog mjesta na kojem su se radovi izvodili. U protivnom će to učiniti Uprava groblja na teret korisnika grobnog mjesta.

VI. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA GROBLJA I OBAVLJANJA POGREBNIH POSLOVA

Članak 44.

Pod pogrebnim poslovima podrazumijeva se organiziranje i obavljanje ukopa pokojnika.

Ukop pokojnika u pravilu se obavlja u roku od 24 do 48 sati od nastupa smrti, osim iznimno ako je to u skladu s posebnim propisom ili objektivnim okolnostima može i nakon isteka navedenog roka.

Poslovima organiziranja i obavljanja ukopa smatraju se poslovi smještaja pokojnika u mrtvačnicu, priprema grobnog mjesta (iskop grobne jame, odnosno otvaranje grobnice), organiziranje pogreba, preuzimanje i prijevoz pokojnika, ukop pokojnika i zatrpavanje grobne jame, odnosno zatvaranje grobnice te uređenje grobnog mjesta nakon pokopa.

Pogrebne poslove na cijelom području Grada Vrbovskog vrši gradsko komunalno trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Vrbovsko, osim iznimno prema lokalnim običajima (nošenje pokojnika i sl.).

Iznimno, preuzimanje i prijevoz pokojnika do mrtvačnica na području Grada Vrbovskog može izvršiti i drugi ovlašteni prijevoznik po izboru pokojnikove obitelji, odnosno osoba koje su skrbe o njegovom ukopu.

Cijena korištenja svih mrtvačnica na području Grada Vrbovskog se plaća Upravi groblja i utvrđuje se u paušalnom iznosu od 400,00 kuna, osim za Mrtvačnicu na groblju Krš u Vrbovskom za koju se cijena određuje prema Cjeniku pogrebnih usluga određenom na način propisan člankom 50. ove Odluke.

Članak 45.

Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna osoba koja je uz predočenje i predaje dozvole za ukop, a po potrebi i drugih isprava te preuzimanjem obveze podmirenja troškova pogrebnih poslova (ukopa) i zaostalih grobnih naknada, zatražila obavljanje ukopa.

Članak 46.

Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti obavljanje ukopa ispunjavanjem posebnog obrasca - prijave ukopa, u kojem mora naznačiti sljedeće podatke:

- osobne podatke o podnositelju prijave - naručitelju ukopa,

- osobne podatke o pokojniku,

- o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop,

- o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj godišnjoj grobnoj naknadi, te nasljednicima ukoliko je korisnik grobnog mjesta bio pokojnik.

Ukoliko pokojnik ili naručitelj ukopa nisu korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev naručitelja za dodjelu grobnog mjesta.

Članak 47.

Nakon prijema prijave Uprava groblja dužna je provjeriti podatke navedene u prijavi, te ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani zakonom i ovom Odlukom, odobrava ukop na određenom grobnom mjestu.

Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog mjesta, Uprava groblja izdaje rješenje o korištenju novog grobnog mjesta i uručuje ga naručitelju.

Članak 48.

Uprava groblja nema pravo uskratiti ukop na određenom grobnom mjestu, ukoliko u postupku odobravanja ukopa utvrdi da pokojnik kao bivši korisnik grobnog mjesta ili naručitelj kao korisnik grobnog mjesta, nisu podmirili godišnje grobne naknade.

Radi plaćanja zaostalih godišnjih grobnih naknada Uprava groblja i korisnik grobnog mjesta mogu zaključiti izvansudsku nagodbu, koja se mora ovjeriti kod javnog bilježnika.

Članak 49.

U slučaju da nitko ne preuzme obvezu plaćanja zaostalih grobnih naknada, odnosno na sebe ne prenese pravo korištenja grobnog mjesta kao nasljednik pokojnika ili se ne obveže na podmirenje pogrebnih troškova, ukop pokojnika izvršit će se na općem grobnom polju na kojem se grobna mjesta dodjeljuju na korištenje na način propisan ovom Odlukom (članak 23. Odluke).

Članak 50.

Troškove pogrebnih poslova naplaćuje Komunalac d.o.o. Vrbovsko prema Cjeniku pogrebnih usluga za groblja na području Grada Vrbovskog na koji je prethodnu suglasnost dao Gradonačelnik Grada Vrbovskog.

Cjenik pogrebnih poslova Komunalac d.o.o. Vrbovsko je dužan dostaviti na suglasnost Gradonačelniku Grada Vrbovskog u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke, a za svaku daljnju izmjenu istog potrebna je suglasnost Gradonačelnika koja se za tekuću godinu daje do 31. ožujka tekuće godine.

Cjenik pogrebnih usluga mora biti istaknut na oglasnim pločama groblja kao i na vidnom mjestu u poslovnoj prostoriji Komunalca d.o.o. Vrbovsko.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 51.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se ne pridržava odredbi propisanih ovom Odlukom (neovlašteno vrši ukop bez ili suprotno od rješenja uprave groblja, izvodi radove na groblju bez odobrenja uprave groblja, neovlašteno obavlja pogrebne poslove, ne obavlja pogrebne poslove sukladno ovoj Odluci i dr.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kuna.

Članak 52.

Novčano kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja:

1. se ne brine o održavanju grobnog mjesta prema članku 39. Odluke,

2. grobno mjesto označava suprotno članku 40. Odluke,

3. ne prijavi Upravi groblja obavljanje bilo kakvih radova na groblju, odnosno ne postupi u skladu sa člankom 41. Odluke.

Članak 53.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja se pri obavljanju radova na groblju ne pridržava odredbi članka 43. Odluke.

Članak 54.

Za prekršaje iz članka 52. i 53. ove Odluke komunalni redar je ovlašten naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 55.

Prekršaji propisani ovom Odlukom u ime Grada Vrbovskog pokreću se na osnovi zahtjeva ovlaštenih osoba.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Uprava groblja je dužna uskladiti svoj rad sukladno ovoj Odluci u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o održavanju groblja i obavljanju pogrebnih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 24/97, 11/00 i 28/00).

Članak 58.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-05/12-01-21

Ur. broj: 2193-01/01/12-01

Vrbovsko, 20. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=799&mjesto=51326&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr