SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

54.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« 26/09, 32/09) i u svezi s čl. 48. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 I 150/11), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 19. rujna 2012. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o stjecanju prava vlasništva na k.č. br. 2101/3 k.o.
Mali Lošinj - grad

Članak 1.

Grad Mali Lošinj (OIB: 72167903884) stjeći će u vlasništvo nekretninu pod oznakom k.č. br. 2101/3, zk. ul. 939 k.o. Mali Lošinj - grad, od vlasnika Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Krešimirova 52/A (OIB: 20043484292), a nekretnina u naravi predstavlja zemljište katastarske površine 655 m2 na lokaciji Rukavac u Malom Lošinju.

Utvrđuje se prometna vrijednost predmetne nekretnine u iznosu od 528,00 kn/m2, ukupno za 655 m2 iznos od 345.840,00 kn.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i Ugovora o prijenosu prava vlasništva sklopljenog između Grada Malog Lošinja i Doma zdravlja Primorsko- goranske županije, Rijeka, Krešimirova 52/A izvršiti brisanje upisa prava vlasništva Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Rijeka, Krešimirova 52/A na nekretnini iz čl. 1., te izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Malog Lošinja.

Gradonačelnik Grada Malog Lošinja Gari Cappelli, ing. ovlašten je sklopiti Ugovor o prijenosu prava vlasništva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-01/12-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-12-8

Mali Lošinj, 19. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr