SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

50.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ«, broj: 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 19. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju gradskih stanova i stambenih
prostora u najam

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, kriteriji i tijela za davanje stanova, koji su u vlasništvu Grada Mali Lošinj u najam, najamnina te prava i obveze ugovornih strana.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke primjenjuju je i na davanje u najam postojećeg stambenog prostora koji se, sukladno odredbama o Zakonu stanova, ne može smatrati stanom.

Pod stambenim prostorom, u smislu prethodnog stavka, podrazumijeva se skup prostorija, namijenjenih za stanovanje koje nemaju prijeko potrebne stambene prostorije, ne čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i nemaju poseban ulaz.

II. Uvjeti i kriteriji za davanje stanova u najam

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području Grada Mali Lošinj ako:

- on ima prebivalište na području Grada Malog Lošinja duže od 3 godine do dana podnošenja zahtjeva,

- on i članovi obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu vozila u većoj vrijednosti od 15.000,00 EUR (cca 100.000,00 kn) nabavne vrijednosti umanjene za amortizaciju u vrijeme podnošenja zahtjeva i to 20% umanjenja po godini, osim ako im vozilo ne služi u svrhu profesionalnog obavljanja djelatnosti,

- on i članovi obiteljskog domaćinstva kao vlasnici ili suvlasnici obrta ili pravnih osoba nemaju u vlasništvu evidentiranu imovinu, odnosno vozila ili plovila u većoj vrijednosti od 15.000,00 EUR (cca 100.000,00 kn), i nekretnine bilo koje vrijednosti (stan, kuća, zemljište), osim ako im vozilo ili plovilo ne služi u svrhu profesionalnog obavljanja djelatnosti,

- on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju građevinsko zemljište u vlasništvu,

- on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju odgovarajući stan u najmu ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu, na području Republike Hrvatske,

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste stan u vlasništvu Grada Mali Lošinj bez valjane pravne osnove,

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu otkupili stan sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti prodali trećoj osobi,

- on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu u proteklih 10 godina otuđili, odnosno prodali, darovali stan, obiteljsku kuću, odnosno ostali bez vlasništva stana ili obiteljske kuće, što se odnosi na postupke koji su okončani pravomoćnom odlukom suda ili drugog nadležnog tijela kojom odlukom su isti ostali bez vlasništva imovine u proteklih 10 godina.

Uvjete iz stavka 1. ovog članka trebaju zadovoljiti kumulativno, svi punoljetni članovi domaćinstva za koje se traži davanje stanova u najam.

Članom obiteljskog domaćinstva u smislu stavka 1. ovog članka smatra se bračni drug, te osoba koja s njim stanuje: srodnici po krvi u prvoj liniji, pastorčad i usvojenici, usvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja s njim živi u izvanbračnoj zajednici, ako se ta zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom.

Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnom postupku.

Članak 4.

Stan iz članka 1. ove Odluke daje se u najam podnositelju zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom Listom prvenstva za davanje stanova u najam. (U daljnjem tekstu: Lista prvenstva).

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi slijedećih uvjeta i kriterija:

1.dužine prebivališta podnositelja zahtjeva na području Grada Mali Lošinj

2.stručne spreme

3.činjenica sudjelovanja u Domovinskom ratu

4.status samohranog roditelja

5.broja članova obiteljskog domaćinstva

6.stupnju invaliditeta

7.materijalnih i ukupnih obiteljskih prilika u domaćinstvu

8.stambeni status

Članak 5.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu neprekidnog prebivanja na području Grada Malog Lošinja pripadaju 2 boda. Prebivalište se dokazuje prijavom prebivališta MUP-a, odnosno u iznimnim slučajevima i drugim dokumentima po pozivu nadležnog odjela.

Članak 6

Podnositelju zahtjeva koji je završio sveučilišni studij, i to preddiplomski i diplomski, odnosno poslijediplomski studij (raniji izraz visoka stručna sprema) pripada 20 bodova.

Podnositelju zahtjeva koji je završio sveučilišni studij, i to preddiplomski studij ili koji je završio stručni i specijalistički diplomski stručni studij (raniji izraz viša stručna sprema) pripada 15 bodova).

Podnositelju zahtjeva s srednjom stručnom spremom pripada 5 bodova.

Bodovi za školsku spremu bračnog druga ili osobe sa kojom podnositelj zahtjeva živi u izvanbračnoj zajednici, pribrajaju se bodovima podnositelja zahtjeva.

Članak 7.

Dužina sudjelovanja u Domovinskom ratu vrednuje se na način da podnositelju zahtjeva ili bračnom drugu koji dokaže sudjelovanje

- u vremenskom trajanju do 1 godine pripada joj 10 bodova

- u vremenskom trajanju duže od 1 godine pripada joj 20 bodova.

Članak 8.

Samohranom roditelju- podnositelju zahtjeva pripada 5 bodova.

Samohrani roditelj u smislu stavka 1. ovog članka smatra se roditelj je roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete.

Status samohranog roditelja se dokazuje dokumentom koji je izdalo nadležno državno tijelo (Uvjerenje Centra za socijalnu skrb, Rješenje o dječjem doplatku i sl.) i u kojem je činjenica samohranog roditelja evidentirana.

Članak 9.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva, podnositelj zahtjeva dobiva slijedeći broj bodova:

1.samac - 5 bodova,

2.svaki daljnji punoljetni član obiteljskog domaćinstva - 5 bodova

3.svaki daljnji maloljetni član obiteljskog domaćinstva - 10 bodova

Članak 10.

Prema stupnju invaliditeta podnositelja zahtjeva, odnosno člana njegovog obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada:

1. Invalidima s preko 50% invaliditeta i invalidima rada koji su potpuno i trajno nesposobni za rad, a kojima je postotak invalidnosti utvrđen Rješenjem nadležne invalidske komisije - 15 bodova.

2. Invalidima do 50% invaliditeta, kojima je postotak invalidnosti utvrđen Rješenjem nadležne invalidske komisije - 10 bodova.

3. Djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju, te invalidnoj djeci do 18 godina, koja imaju uvjerenje Centra za socijalnu skrb ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uz dokumentaciju povijesti bolesti - 20 bodova.

4. Ukoliko je invalidnost iz točke 1. i 2. ovog članka nastala u Domovinskom ratu i osoba ima status Hrvatskog ratnog vojnog invalida dodaje joj se još 10 bodova.

Članak 11.

Prema imovinskom stanju podnositelja zahtjeva i ukupnim prilikama njegovog obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada:

1. ako prima stalnu novčanu pomoć od nadležnog tijela za socijalnu skrb - 20 bodova.

Članak 12.

Prema stambenom statusu podnositelja zahtjeva, podnositelju zahtjeva pripada:

- ukoliko stanuje u stanu ili kući kod svojih roditelja ili rodbine koji nemaju isto prebivalište - 0 bodova,

- ukoliko stanuje u kući kod svojih roditelja ili rodbine koji imaju isto prebivalište u posebnoj stambenoj cjelini - 5 bodova,

- ukoliko stanuje u stanu kod roditelja ili rodbine koji imaju isto prebivalište u jednoj, odnosno istoj stambenoj cjelini - 15 bodova,

- ukoliko je podstanar kod treće osobe duže od 2 godine do podnošenja zahtjeva - 30 bodova.

Podstanarstvo se dokazuje ovjerenim ugovorima i prijavom na MUP-u te ostalim dokumentima prema zahtjevu Odjela.

Članak 13.

Bodovi dobiveni po kriterijima iz članka 5. do članka 12. ove Odluke zbrajaju se te se na osnovi njih utvrđuje redoslijed na Listi prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju prava ima onaj podnositelj koji ima više bodova po osnovi članka 11., ove Odluke. Ako i dalje ostvaruju isti broj bodova, prednost ima podnositelj koji ima više bodova po osnovi članka 9. ove Odluke.

Članak 14.

U slučaju kad podnositelj zahtjeva, koji ima pravo na stan, ne primi stan koji odgovara potrebama njegovog obiteljskog domaćinstva, npr. Zbog premale kvadrature ili treba uložiti sredstva u uređenje koje podnositelj nema, zadržava utvrđeno mjesto na Listi prvenstva, a stan se nudi slijedećem podnositelju zahtjeva na Listi prvenstva.

O činjenicama zbog kojih podnositelj zahtjeva ne želi primiti dodijeljeni mu stan, Upravni odjel će sastaviti Zapisnik, koji sadrži podnositeljevu izjavu o neprihvaćanju istog.

Članak 15.

Postojeći stambeni prostori koji nisu podobni za stanovanje bez znatnijih popravaka ili izdvajanja u posebne stambene cjeline davati će se u najam po redoslijedu utvrđenom po Listi prvenstva.

Ukoliko bi pojedina osoba temeljem plasmana na listi imala prednost za dodjelu stambenog prostora iz prethodnog stavka,a li ga ne bi prihvatila isti će se dati u najam osobi koja ima slabije mjesto na Listi i prihvaća uzeti u najam takav prostor i osposobiti ga da bude podoban za stanovanje.

III. Postupak za davanje stanova u najam

Članak 16.

Odluku o davanju stana u najam donosi Gradonačelnik, na prijedlog nadležnog Upravnog odjela.

Članak 17.

Postupak za utvrđivanje Liste prvenstva pokreće Gradonačelnik, na prijedlog nadležnog Upravnog odjela, objavom javnog poziva u dnevnom tisku za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam.

Poziv iz prethodnog stavka obavezno sadrži:

- uvjete za sudjelovanje u postupku,

- kriterije za utvrđivanje reda prvenstva,

- isprave i dokaze koji se prilažu uz zahtjev,

- naznaku roka i mjesta podnošenja zahtjeva.

Članak 18.

Zahtjev za davanje stanova u najam podnosi se Nadležnom upravnom odjelu. Podnositelj zahtjeva ispunjava upitnik, kojem se prilažu potrebni dokumenti i dokazi, na osnu čega se boduje zahtjev, a sve na temelju kriterija iz ove Odluke.

Na osnovi objavljenog bodovanja svakog pojedinog zahtjeva, utvrđuje se redoslijed podnositelja zahtjeva.

Redoslijed podnositelja zahtjeva utvrđuje Povjerenstvo od tri člana koje imenuje Gradonačelnik.

Članak 19.

Podnositelj zahtjeva mora zahtjevu za davanje stana u najam priložiti:

1. Presliku domovnice ili osobne karte kojom se potvrđuje državljanstvo RH,

2. Uvjerenje PU o prebivalištu podnositelja i svih članova obiteljskog domaćinstva (u slučaju kada se evidencija PU ne slaže s pravim podacima, moguće je uzeti u obzir i ostale dokumente kojima se može dokazati dužina neprekidnog prebivališta na području Grada Malog Lošinja),

3. Rodni list, vjenčani list za sve članove obiteljskog domaćinstva,

4. Ovjerenu izjavu da ne postoji prepreka za stjecanje prava na stan iz članka 3. ove Odluke, kao i izjavu o svom stambenom statusu,

5. Uvjerenje ili riješenje o utvrđenoj invalidnosti,

6. Uvjerenje ili rješenje nadležnog tijela kojim je podnositelju zahtjeva priznat vojni invaliditet,

7. Rješenje nadležnog tijela o primanju stalne novčane pomoći,

8. Potvrdu Ministarstva obrane o statusu hrvatskog branitelja,

9. Isprave koje dokazuju status samohranog roditelja,

10. Dokaz o podstanarskom statusu, odnosno statusu stanovanja,

11. Ostale dokaze na zahtjev Odjela,

Zahtjev bez potrebnih dokumenata neće se uzeti u razmatranje.

Članak 20.

Prijedlog Liste prvenstva utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva. Tehničku pripremu izrađuje nadležni Upravni odjel.

Podnositelji zahtjeva mogu dati pismene primjedbe na prijedlog Liste u roku od 15 dana od njenog isticanja na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja.

Nakon razmatranja primjedbi podnositelja zahtjeva Gradonačelnik će na prijedlog Povjerenstva, u roku od 30 dana utvrditi i objaviti Listu reda prvenstva za davanje stanova u najam na oglasnoj ploči Grada Mali Lošinj, a koja stupa na snagu 8 dana od objavljivanja.

Na temelju konačne Liste i raspoloživih stanova i stambenih prostora Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli stana.

Članak 21.

Lista prvenstva sadrži:

1.redni broj,

2.prezime i ime podnositelja zahtjeva,

3.broj članova obiteljskog domaćinstva,

4.broj bodova po pojedinim osnovama i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,

5.ukupan broj bodova svakog podnositelja zahtjeva,

6.potpis Gradonačelnika,

7.mjesto i datum utvrđivanja Liste prvenstva.

Članak 22.

Lista prvenstva se utvrđuje na rok od 3 godine.

Osobe koje u tijeku trajanja Liste prestanu ispunjavati uvjete iz članka 3. ove Odluke, brišu se.

Osobe koje su podnijele neistinite podatke i dokaze o ispunjavanju uvjeta za utvrđivanje Liste prvenstva, brišu se.

Ukoliko za vrijeme važenja Liste dođe do promjene činjenica temeljem kojih se ostvario redoslijed na Listi, bodovi i poredak na Listi se ne mijenjaju.

Članak 23.

Prije sklapanja ugovora o najmu stana obavlja se provjera da li podnositelj zahtjeva odnosno članovi njegovog obiteljskog domaćinstva i dalje udovoljavaju uvjetima u smislu članka 3. ove Odluke.

Ukoliko se utvrdi da ne udovoljavaju uvjetima u smislu prethodnog stavka brišu se s Liste.

Podnositelj zahtjeva koji odbije sklopiti ugovor o najmu stana gubi pravo na sklapanje ugovora o najmu za vrijeme važenja Liste.

Članak 24.

Izuzetno, izvan Liste prvenstva, temeljem Gradonačelnikovog diskrecionog prava, Gradonačelnik može dati stan u najam u slijedećim slučajevima:

1. teškim socijalnim slučajevima, prema mišljenju nadležnog tijela za socijalnu skrb, ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke,

2. neophodnim stručnim kadrovima za potrebe funkcioniranja javnih službi i institucija na području Grada,

3. građanima kojima je dosadašnje stanovanje ugroženo posljedicama elementarne nepogode, odnosno nenamjerno izazvanim slučajevima požara i sl. na području Grada,

4. najmoprimcima, radi oslobađanja stanova koje koriste, a koji su od važnog interesa za Grad,

5. posebno opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradskog vijeća,

6. zaštićenim najmoprimcima kojima je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela naloženo iseljenje iz stana kojeg koriste (postupci povrata imovine).

IV. Ugovor o najmu stana

Članak 25.

Na temelju ove Odluke zaključuje se ugovor o najmu stana.

U ime Grada (u daljnjem tekstu: najmodavca) Ugovor zaključuje Gradonačelnik s podnositeljem zahtjeva, (u daljnjem tekstu: najmoprimcem) sve u roku od 10 dana od primitka Odluke.

Članak 26.

Ugovor o najmu stana zaključuje se na određeno, maksimalno do 10 godina.

Po isteku roka na koji je ugovor sklopljen, isti se može produžiti za isto razdoblje, ukoliko najmoprimac udovoljava uvjetima iz članka 3. ove Odluke.

Članak 27.

Pravo na useljenje najmoprimac stječe nakon zaključenja ugovora o najmu stana.

Najmopimac je dužan useliti u stan u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno u roku utvrđenim ugovorom.

Članak 28.

Najmoprimac je dužan najmodavcu vratiti stan prazan od osoba i stvari u slučaju kada on ili njegov bračni, vanbračni drug stekne u najam drugi stan, odnosno kada steknu u posjed ili vlasništvo stan, obiteljsku kuću ili stambeni prostor na području RH.

Rok za predaju stana iznosi 30 dana od dana stjecanja nekretnina, odnosno ostvarenja uvjeta iz prethodnog stavka.

Članak 29.

Osim u slučajevima utvrđenim Zakonom o najmu stanova i ovom Odlukom najmodavac može otkazati ugovor o najmu stan i u slijedećim slučajevima:

1. najmoprimac i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva ne započnu koristiti stan u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o najmu stana, bez odobrenja najmodavca,

2. najmoprimac i članovi njegovog domaćinstva ne koriste stan duže od 100 dana neprekidno, osim u opravdanom slučaju, npr. bolesti,

3. najmoprimac ne plati najmodavcu tri mjesečne najamnine i, ili ostale troškove u vezi sa stanovanjem,

4. ako se tijekom trajanja ugovora o najmu utvrdi da je najmoprimac dao lažne podatke na temelju kojih je bio rangiran na Listi,

5. ako najmoprimac ne održava stan i njegove pripadke sukladno odredbama ugovora o najmu stana.

Opravdanost nekorištenja iz alineje 2. prethodnog stavka utvrđuje Gradonačelnik, na temelju prijedloga nadležnog Upravnog odjela.

Članak 30.

Za korištenje stana najmoprimac je dužan plaćati slobodno ugovorenu najamninu i druge troškove vezane za korištenje stana, zajedničkih prostorija i uređaja zgrade.

Članak 31.

Visinu najamnine utvrđuje Gradonačelnik na temelju prijedloga nadležnog Upravnog odjela.

Članak 32.

Najmoprimac je dužan plaćati najamninu od dana utvrđenog ugovorom o najmu stana ili zapisnikom o preuzimanju.

Najamnina se plaća do 15. tog u mjesecu za tekući mjesec. Najmoprimac koji ne plati najamninu u roku iz stavka 2. ovog članka plaća i zatezne kamate.

Članak 33.

U smislu članka 16. ove Odluke Gradonačelnik može na temelju prijedloga nadležnog Upravnog odjela, utvrditi slijedeće načina povrata sredstava koje je najmoprimac uložio u svrhu uređenja stana:

a) utvrditi će se mjesečni iznos umanjenja najamnine kroz razdoblje za koje je zaključen ugovor o najmu stana,

b) utvrditi će se ovisno o materijalnim mogućnostima Grada Malog Lošinja, jednokratna ili višekratna isplata utvrđenog iznosa, na koji se ne obračunava kamata,

c) kombinacija točke a) i b).

O visini i povratu ulaganja zaključuje se aneks ugovora.

Članak 34.

Najmoprimac ne može dati stan ili dio stana u podnajam.

Suglasnost u smislu prethodnog stavka može se dati samo ako podnajam ostvaruje osoba sa Liste.

Najmoprimci mogu stanove koje koriste po osnovi ugovora o najmu stana zamijeniti uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Najmoprimci su u roku od 15 dana od dobivene suglasnosti dužni zaključiti ugovore o zamjeni stanove na rok koji ne može biti duži od isteka vremena na koji je bio zaključen ugovor o najmu stana.

V. Završne odredbe

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o davanju gradskih stanova i stambenih prostora u najam (»Službene novine PGŽ« broj 13/05, 07/06).

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 371-01/12-01/10

Ur. broj: 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 19. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr