SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

94.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavak 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica (»Službene novine PGŽ« broj 20/12), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak u Dramlju (»Narodne novine« broj 67/12), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo Jadran d.d. u stečaju, Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica, OIB 56994999963 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

 

Koncesija se daje u svrhu gospodarsko korištenje uređene javne plaže Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica, bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaska na plažu, koja uključuje:

. iznajmljivanje 240 ležaljki i 120 suncobrana

. iznajmljivanje 5 pedalina

. ambulantna prodaja (2 komada).

Za sredstva koja prema svojoj namjeni izlaze iz koncesioniranog područja (pedaline) potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje pri Vijeću za koncesijska odobrenja u Gradu Crikvenici.

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra na području Grada Crikvenice, i to k.č. 8370, k.č. 8371, k.č. 8390, k.č. 8391 u cijelosti i djelomično k.č. 5556/9 i k.č. 5556/10, sve upisano u k.o. Sv. Jakov.

Plaža Kačjak ukupne je površine 11.588 m2, od čega 3.443 m2 kopnenog i 8.145 m2 morskog dijela.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od Gea d.o.o., Dramalj, 27. veljače 2012. godine. Grafički prikaz se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina počevši 1. siječnja 2013. godine, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju koja se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 85.000,00 kuna (slovima: osamdesetipettisuća kuna),

- promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 5% od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove Odluke

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Najpovoljnijem ponuditelju.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog pisanog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Najpovoljniji ponuditelj može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je, prije potpisivanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, predati Davatelju koncesije 2 (dvije) bjanko zadužnice na iznos od 100.000,00 kuna po pojedinoj zadužnici. Bjanko zadužnice moraju biti solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Prije sklapanja Ugovora o koncesiji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan predati Izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa statusom pomorskog dobra u odnosu na važeća dokumenta prostornog uređenja za predmetno područje, Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari, i Izjavu o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti posjetitelja plaže i njihovih stvari.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru dostaviti Davatelju koncesije garanciju banke za dobro izvršenje obveza glede investicija koje iznose 1.308.000,00 kuna, prema planu investicija iz Studije gospodarske opravdanosti Najpovoljnijeg ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, odnosno na iznos od 91.560,00 kuna s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv, u protivnom će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru smatrati ništetnim.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u srpnju 2012. godine (sastavni dio Ponude).

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj da strogo poštuje rokove i iznose ukupnih ulaganja od 1.308.000,00 kuna koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti.

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj na suradnju s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području te sprječavanja onečišćenja obale i mora, a sve u skladu s kriterijima koje propisuje »Plava zastava«.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje kampa i plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, a plaža se ne smije ograditi, niti naplaćivati ulaznice, s time da je opća uporaba pomorskog dobra ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru Najpovoljniji ponuditelj ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Najpovoljnijeg ponuditelja da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja u rokovima i iznosima predviđenima u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 2. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u roku od 10 (deset) dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana Primorsko-goranske županije.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE:

Dana 15. ožujka 2012. godine zaprimljeno je Pismo inicijative trgovačkog društva Jadran d.d. u stečaju u kojem je iskazana namjera dobivanja koncesije na plaži Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica.

Trgovačko društvo Jadran d.d. u stečaju, u Pismu inicijative iskazala je namjeru za dobivanje koncesije na razdoblje od 10 godina, s datumom početka koncesije 1. siječnja 2013. godine.

U prethodnom postupku, a na temelju članka 2. točka 5. i članka 7. stavak 4. Zakona, provjerena je usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom te status granice pomorskog dobra i upis čestica zemljišnim knjigama.

Pomorsko dobro za područje plaže Kačjak u Dramlju određeno je Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo (»Narodne novine« broj 94/01).

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na Uvjerenju o podacima iz dokumenata prostornog uređenja (KLASA: 350-05/12-01/55 i URBROJ: 2170/1-03-02/1-12-2 od 7. ožujka 2012. godine), Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica iz kojeg je vidljivo da prostor ima sportsko - rekreacijsku namjenu, i da se radi o području uređene plaže.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 30. sjednici održanoj 30. svibnja 2012. donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/12), temeljem koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije (»Narodne novine« broj 67/12).

Dana 25. srpnja 2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Slogin kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest.

U propisanom roku pristigla su dvije (2) ponude s kompletnom dokumentacijom i to ponuditelja:

- trgovačkog društva Jadran d.d. u stečaju, dana 19. srpnja 2012. godine u 14,38 sati,

- obrt More, dana 20. srpnja 2012. godine u 12,09 sati.

Prema Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11) u slučaju dva ili više ponuditelja najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. navedene Uredbe prema propisanim kriterijima i formulama za izračun.

Usporedni prikaz ponuda te izračun ponuda putem koeficijenata daje se u narednoj tablici:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Kompletan materijal proslijeđen je Stručnom povjerenstvu za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji na daljnju obradu, a sve u skladu s točkom 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica.

Na temelju članka 12. stavak 5. točke 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je dana 21. kolovoza 2012. godine pregledalo i ocijenilo pristigle ponude. Nakon analize članovi Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji utvrdili su Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju i predložili su Davatelju koncesije trgovačko društvo Jadran d.d. u stečaju kao najpovoljnijeg ponuditelja jer je usporednim prikazom ponuda, te izračunom putem koeficijenata ponuda trgovačkog društva Jadran d.d. u stečaju, bolja u odnosu na ponudu obrta More.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana konačnosti ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/12-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-16

Rijeka, 13. rujna 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudite  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr