SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
GRAD CRES

16.

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana
uređenja naselja Cres građevinskih područja naselja
7 i površina izdvojenih namjena

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se odluka o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Cres građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07, ispravak 20/08 i 03/11) (u daljnjem tekstu: UPU Cres).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu II. izmjene i dopune UPU-a Cresa utvrđena je člankom 26. i člankom 81. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11 i 50/12).

(2) Nositelj izrade II. ciljane izmjene i dopune UPU-a Cres je Grad Cres.

(3) Obrazloženi i dokumentirani prijedlog za izradu II. ciljane izmjene i dopune UPU-a Cres je Gradu Cresu kao Nositelju izrade, podnijela Županijska lučka uprava Cres.

RAZLOG ZA IZMJENE I DOPUNE

Članak 2.

Razlog za izmjenu i dopunu UPU-a Cres je usklađenje planiranog korištenja luke Cres s uvjetima za financiranje realizacije zahvata rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres putem koncesije koju će za planirani zahvat izdati Županijska lučka uprava Cres.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Obuhvat II. izmjene i dopune UPU-a Cresa je ukupan prostor lučkog područja luke otvorene za javni promet Cres.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

(1) U okviru lučkog područja luke otvorene za javni promet Cres planiranog UPU-om Cres je moguće osigurati prostor za sve lučke djelatnosti, izgradnjom lučkih građevina kojima se zaštićuje akvatorij luke i osiguravaju deficitarni vezovi na danas neuređenom i nezaštićenom zapadnom dijelu luke.

(2) Izvršenim zahvatom rekonstrukcije i produženja glavnog mula luke Cres je omogućeno pristajanje većih putničkih brodova i poboljšana je zaštićenost dijela luke čime je samo djelomično realiziran planirani cjeloviti zahvat uređenja luke Cres. Za dodatne potrebne zahvate izrađen je Projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres, koji uključuje izgradnju zapadnog lukobrana, uređenje obale i gatova za privez u zapadnom dijelu luke.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

(1) UPU Cres planira unutar luke otvorene za javni promet Cres slijedeće zone i djelatnosti:

A- privez i odvez brodica,

B - privez i odvez ribarskih brodica,

C- privez i odvez putničkih brodica,

D - ostale lučke djelatnosti.

(2) Osnovni cilj izmjene i dopune UPU-a Cres je omogućiti realizaciju Projekta rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke na način da se planira fleksibilniji razmještaj djelatnosti unutar lučkog područja luke otvorene za javni promet Cres i njenog bazena - lučice Grabar.

(3) Izmjenom UPU-a potrebno je znači predvidjeti da se prostorni razmještaj djelatnosti planiranih u luci; lokacija i veličina prostora te broj vezova regulira internim dokumentima koje donosi tijelo koje upravlja lukom (Županijska lučka uprava Cres) uz suglasnost Lučke kapetanije.

(4) Elaborat Urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena (Sl.n. PGŽ 45/07, ispravak 20/08 i 03/11) potrebno je izmijeniti sukladno stavcima (1), (2) i (3) ovog članka u slijedećim dijelovima:

- u dijelu A. TEKSTUALNOM DIJELU, poglavlju I. OBRAZLOŽENJE, točka 3.4. PROMETNA MREŽA, podtočka 3.4.1. Pomorski promet,

- u dijelu A. TEKSTUALNOM DIJELU , u poglavlju II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE, Članak 84.

- u dijelu B. KARTOGRAFSKI PRIKAZI, u slijedećim kartografskim prikazima u mj. 1:2000;

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Prometna i ulična mreža

2.2. Elektroopskrbna mreža

2.3. Telekomunikacijska mreža

2.4. Plinoopskrbna mreža

2.5. Vodnogospodarski sustav i vodoopskrba i

2.5. Vodnogospodarski sustav, odvodnja i uređenje vodotoka i voda.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izmjena i dopuna UPU Cresa nije planirana izrada novih stručnih podloga nego će se koristiti podloge iz elaborata Urbanističkog plana uređenja naselja Cres. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/ 07, 20/08 i 03/11).

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna UPU Cresa iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka - Lučka ispostava Cres, Jadranska obala 1, Cres,

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo promet i veze, Ciottina 17b/i, 51000 Rijeka,

- JU Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2/II, Rijeka,

- Županijska lučka uprava Cres, Jadranska obala 1, 51557 cres.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna UPU Cresa:

- dostava zahtjeva za izradu plana - u roku 15 dana,

- izrada Prijedloga plana za javnu raspravu - u roku 15 dana od dostave zahtjeva za izradu plana,

- javni uvid u prijedlog plana - trajanje 8 dana,

- izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku 5 dana,

- izrada nacrta konačnog prijedloga - u roku 5 dana,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana,

- izrada konačnog prijedloga plana - u roku 5 dana,

- dostava suglasnosti župana, odnosno tijela koje on ovlasti - u roku 30 dana,

- donošenje Odluke o II. izmjeni i dopuni UPU-a Cresa u roku 10 dana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 9.

Tijekom izrade i donošenja izmjena i dopuna UPU Cresa nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja naselja Cres.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Izrada II. izmjene i dopune UPU-a Cres se sukladno člancima 59. i 81. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/ 12), financira sredstvima Županijske lučka uprava Cres koja će uz suglasnost Grada Cresa odabrati stručnog izrađivača II. izmjene i dopune UPU-a Cres.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Nadležno tijelo nositelja izrade izmjena i dopuna UPU Cresa obvezuje se da u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke:

- sukladno članku 82. Zakona, obavijesti javnost o izradi Izmjena i dopuna,

- sukladno članku 79. Zakona dostavi odluku urbanističkoj inspekciji,

- kao i tijelima i osobama iz članka 7. s pozivom na dostavu zahtjeva za izradu izmjena i dopuna UPU Cresa.

Klasa: 350-01/12-1/4

Ur. broj: 2213/02-01-12-3

Cres, 19. srpnja 2012.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr