SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD RIJEKA
94

92.

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o opskrbi toplinskom energijom

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe toplinskom energijom.

Posebnim pravilnikom kojeg donosi Skupština trgovačkog društva Energo d.o.o. Rijeka, uredit će se tehnička pitanja u svezi proizvodnje i isporuke toplinske energije.

Članak 2.

Trgovačko društvo ENERGO d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Društvo) proizvodi i isporučuje toplinsku energiju korisnicima na području Grada Rijeke.

Pod pojmom toplinske energije, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se energija za zagrijavanje stambenog i poslovnog prostora i pripremu tople vode koju Društvo putem toplifikacijskog sistema dovodi korisnicima.

Društvo je dužno trajno i nesmetano pružati usluge odnosno obavljati poslove koji su mu povjereni i zbog čijeg je obavljanja osnovano, te je u tu svrhu obvezno održavati u stanju funkcionalne sposobnosti objekte i uređaje koji omogućavaju obavljanje tih poslova.

Obveznik plaćanja cijene usluge iz članka 1. stavka 1. ove Odluke je vlasnik nekretnine ili korisnik kad je vlasnik tu obvezu prenio na korisnika pisanim ugovorom (u daljnjem tekstu: korisnik).

Članak 3.

Količina pružene usluge utvrđuje se:

a) kod opskrbe toplom vodom - glavnim vodomjerom u podstanici,

b) kod opskrbe toplinskom energijom - prema m2 grijane površine ili prema utrošenoj toplinskoj energiji koja se mjeri putem glavnog kalorimetra na ulazu u objekt ili na temelju instalirane snage i vremena zagrijavanja.

Članak 4.

Korisnici tople vode i toplinske energije raspodjeljuju troškove pruženih usluga svim korisnicima prema međusobnom sporazumu.

Ako ne dođe do sporazuma u smislu stavka 1. ovoga članka, korisnici plaćaju cijenu usluge opskrbe toplom vodom i toplinskom energijom sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Korisnik usluge opskrbe toplom vodom i toplinskom energijom plaća cijenu za pruženu uslugu temeljem ispostavljenog računa.

Članak 6.

Vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog prostora dužan je prije početka korištenja usluge opskrbe toplinskom energijom sklopiti s Društvom pisani ugovor (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 7.

U slučaju neizvršavanja obveze plaćanja usluge na način određen ugovorom iz članka 6. ove Odluke i ovom Odlukom, Društvo će obustaviti pružanje usluge.

Isključivanjem korisnika iz mreže zbog nepoštivanja obveze iz stavka 1. ovoga članka, ne prestaje obveza korisnika glede podmirenja stalnih troškova sukladno članku 28. ove Odluke, te podmirenja onih obveza koje su već nastale do trenutka isključenja korisnika iz mreže.

II. PROIZVODNJA I ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 8.

Korisnik toplinske energije je svaka fizička ili pravna osoba koja koristi prostor u objektu priključenom na toplifikacijski sistem.

Članak 9.

Društvo je dužno osigurati trajnu i nesmetanu opskrbu toplinskom energijom svojim korisnicima.

Ako Društvo nije iz tehničkih razloga u smislu članka 11. ove Odluke u stanju osigurati u svim prostorijama korisnika trajnu i nesmetanu opskrbu toplinskom energijom, dužno je posebnim ugovorom s korisnikom utvrditi uvjete isporuke energije i visinu cijene usluge.

Članak 10.

Objekte, uređaje i opremu toplifikacijskog sistema izgrađuje Društvo i drugi investitori.

Kada objekte iz stavka 1. ovoga članka izgrađuju drugi investitori dužni su ishoditi suglasnost Društva.

Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka izdaje Društvo prije izdavanja lokacijske dozvole (Energetska suglasnost).

Prije izdavanja građevne dozvole investitor je dužan pribaviti suglasnost Društva na projektnu dokumentaciju.

Izgrađene objekte, uređaje i opremu toplifikacijskog sistema, investitor iz stavka 1. ovoga članka može predati na gospodarenje Društvu sa svom dokumentacijom i uporabnom dozvolom objekta.

Društvo je dužno preuzeti na gospodarenje izgrađene objekte, uređaje i opremu toplifikacijskog sistema koji se smatraju komunalnim objektima.

Preuzimanje objekta, uređaja i opreme toplifikacijskog sistema iz stavka 6. ovoga članka obaviti će se pod uvjetom da ih vlasnik dovede u tehnički ispravno stanje.

Članak 11.

Postrojenja i uređaji toplifikacijskog sistema za čiju je ispravnost i funkcionalnost odgovorno Društvo jesu:

- kotlovnice s pripadajućim uređajima i objektima,

- vrelovodi i toplovodi s pripadajućim uređajima za prijenos toplinske energije do primopredajne toplinske stanice,

- glavni vodomjer i kalorimetar objekta.

Članak 12.

Uređaji i instalacije toplifikacijskog sistema za čiju je ispravnost i funkcionalnost odgovoran vlasnik odnosno korisnik objekta jesu:

- primopredajne toplinske stanice,

- vodomjeri i kalorimetri,

- uređaji i cjevovodi unutarnjih toplinskih instalacija u objektima,

- radijatori s pripadajućim zapornim elementima.

Vlasnik nekretnine koji se priključuje na postojeći toplifikacijski sistem dužan je svoje instalacije održavati ispravnima.

Članak 13.

Društvo je dužno isporučivati toplinsku energiju za zagrijavanje prostora u razdoblju od 01. studenoga tekuće godine do 31. ožujka iduće godine.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Društvo je dužno započeti sa zagrijavanjem prostora već od 15. listopada tekuće godine i nastaviti do 15. svibnja iduće godine ako je u tom razdoblju vanjska temperatura zraka mjerena u 21,00 sati po podacima Meteorološkog zavoda Rijeka dva dana uzastopce niža od 12o C. Ako je u istom razdoblju vanjska temperatura zraka mjerena u 21,00 sat dva dana uzastopce viša od 12o C, Društvo može prestati sa zagrijavanjem prostora.

Ako temperatura zraka iza 15. svibnja bude niža od 12o C, Društvo je dužno nastaviti sa zagrijavanjem prostora i tu uslugu od korisnika posebno naplatiti.

Produženo zagrijavanje prostora iza 15. svibnja neće se nastaviti ako vlasnik ili ovlašteni predstavnik suvlasnika obavijeste Društvo da ne žele sudjelovati u dodatnim troškovima zagrijavanja iza 15. svibnja tekuće godine.

Članak 14.

Radno vrijeme toplane je od 6,00 do 21,00 sat, osim 24. i 31. prosinca kada se radno vrijeme produžava do 23,00 sata.

Korisnik može s Društvom, a u skladu s tehničkim mogućnostima toplifikacijskog sistema, ugovoriti isporuku toplinske energije na način da grijanje prostora bude jednokratno ili dvokratno.

Jednokratno grijanje prostora može iznositi najmanje četiri sata dnevno, a dvokratno grijanje prostora može iznositi najmanje 8 sati dnevno (4 + 4).

Članak 15.

Za vrijeme rada toplane temperatura zagrijavanja prostora, neovisno o vanjskoj temperaturi zraka, mora iznositi 19o C s mogućnošću odstupanja +- 1o C, uz obvezu Društva i korisnika da vode računa da se toplinska energija racionalno troši.

Priprema tople vode obavlja se u primopredajnoj stanici, u kojoj mora biti postignuta izlazna temperatura od 55o C uz dopušteno odstupanje od +- 5o C.

Članak 16.

Korisnik ima mogućnost da količinu isporučene toplinske energije za zagrijavanje stambenog ili poslovnog prostora plaća:

- na temelju ukupno grijane površine stana ili poslovnog prostora,

- na temelju izmjerenih količina utrošene toplinske energije ako postoji ugrađen kalorimetar objekta,

- na temelju proračuna utrošene toplinske energije, a na osnovu instalirane snage i vremena zagrijavanja.

Količinu isporučene tople vode korisnik plaća na temelju količina izmjerenih putem glavnog vodomjera koji je smješten u podstanici objekta.

Ako kod korisnika nije u funkciji automatsko reguliranje temperature prostora ovisno o vanjskoj temperaturi ili ako je plomba na kalorimetru objekta oštećena, korisnik je dužan isporučenu toplinsku energiju plaćati na temelju proračuna utroška energije na osnovu instalirane snage i vremena zagrijavanja.

Članak 17.

Ako se količina isporučene toplinske energije za zagrijavanje prostora utvrđuje na temelju glavnog kalorimetra, isti mora biti umjeren i plombiran u skladu s odredbama Zakona o mjeriteljstvu i ugrađen uz suglasnost Društva.

Obračun registriranih količina toplinske energije i tople vode s podjelom na pojedine korisnike stambenog ili poslovnog prostora obavlja ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade te pravna ili fizička osoba koja obavlja raspodjelu troškova na pojedine korisnike (u daljnjem tekstu: ovlašteni predstavnik suvlasnika) temeljem međusobnog sporazuma korisnika iz članka 5. stavka 1. ove Odluke, i obračun dostavlja pravnoj osobi koja obavlja naplatu komunalnih usluga najkasnije do 25-tog dana u mjesecu.

U slučaju kvara mjernog instrumenta - glavnog kalorimetra, količina isporučene toplinske energije za zagrijavanje prostora utvrđuje se na temelju proračuna instalirane snage i vremena zagrijavanja za stambeni i poslovni prostor.

U slučaju kvara centralnog vodomjera, isporučena količina tople vode za sve korisnike određuje se na temelju prosječne potrošnje po članu domaćinstva u istom mjesecu prethodne godine.

Članak 18.

Ako se količina isporučene toplinske energije za zagrijavanje prostora utvrđuje na temelju proračuna instalirane snage za zagrijavanje prostora onda se navedeni proračun radi prema odredbama Pravilnika iz članka 1. stavka 2. ove Odluke.

Članak 19.

Raspodjelu troškova korištenja toplinske energije i tople vode obavlja ovlašteni predstavnik suvlasnika na osnovu očitanog glavnog kalorimetra odnosno glavnog vodomjera.

Članak 20.

Glavni vodomjer služi za utvrđivanje ukupno utrošene količine toplinske energije za pripremu tople vode.

Glavni vodomjer mora biti očitan najkasnije do 25-tog u mjesecu od strane radnika Društva, koji o očitanom stanju izvješćuje ovlaštenog predstavnika suvlasnika. U slučaju promjene cijene usluga, radnik Društva je dužan očitati glavni vodomjer na dan stupanja na snagu nove cijene.

Glavni vodomjer mora biti umjeravan sukladno odredbama Zakona o mjeriteljstvu svakih pet godina. Umjeravanje glavnog vodomjera obveza je Društva. U slučaju nemogućnosti umjeravanja glavnog vodomjera zbog kvara, troškove dobave i ugradbe novog vodomjera snose vlasnici stambenog ili poslovnog prostora.

Količinu utrošene hladne vode za pripremu tople vode te za punjenje unutarnje instalacije za zagrijavanje objekta, korisnici plaćaju isporučitelju hladne vode. Utrošenu toplinsku energiju za zagrijavanje vode korisnici plaćaju Društvu.

Članak 21.

Ako svi korisnici imaju ugrađene vlastite vodomjere, utrošak tople vode očitan na glavnom vodomjeru raspoređuje se po očitanim stanjima na vlastitim vodomjerima, a korisnici su dužni snositi i razliku nastalu od stanja očitanog na glavnom vodomjeru i zbroja stanja na vlastitim vodomjerima.

Razlika iz stavka 1. ovoga članka obračunava se proporcionalno očitanim stanjima na vlastitim vodomjerima.

Članak 22.

Ako svi korisnici u jednom objektu nemaju ugrađene vlastite vodomjere, raspored utroška tople vode obavlja se na osnovu očitane potrošnje tople vode na glavnom vodomjeru na način da korisnici koji imaju ugrađeni vlastiti vodomjer plaćaju toplu vodu prema očitanom stanju na vlastitom vodomjeru, a oni koji nemaju vlastiti vodomjer plaćaju do maksimalno 3 m3 vode po članu domaćinstva.

Ako i nakon raspodjele utrošene tople vode iz stavka 1. ovoga članka preostane još neraspoređene tople vode, ista se raspoređuje na sve korisnike unutar objekta srazmjerno potrošnji tople vode iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23.

U slučaju kvara centralnog vodomjera, Društvo je u obvezi zamijeniti vodomjer u roku od sedam dana od dana utvrđivanja neispravnosti.

Prilikom očitanja stanja na glavnom vodomjeru, radnik Društva je u obvezi voditi računa o ispravnosti vodomjera.

Članak 24.

Ako se količina isporučene toplinske energije za zagrijavanje prostora utvrđuje na temelju ukupno grijane površine stana ili poslovnog prostora, pod ukupnom površinom grijanog prostora podrazumijeva se ukupna stambena odnosno poslovna površina, bez obzira na raspored grijaćih tijela u prostorijama, isključujući prostore s otvorenim klimatskim uvjetima (lođe, skladišta, balkone i sl.).

Članak 25.

Ako se količina isporučene toplinske energije utvrđuje na temelju izmjerenih količina utrošene toplinske energije onda je:

- obveza korisnika:

1. dobaviti kalorimetar,

2. snositi troškove ugradnje, popravka i ponovnog ovjeravanja nakon isteka roka ovjere,

- obveza Društva:

1. ustanoviti karton kalorimetra, kontrolirati njegov rad, brinuti se o ponovnom ovjeravanju mjerila nakon proteka roka valjanosti ovjere mjerila,

2. redovno isporučivati toplinsku energiju.

Članak 26.

Korisnik se priključuje na toplifikacijski sistem s punom instaliranom snagom svoje interne toplinske instalacije, a koja je utvrđena projektom.

Korisnik može zatražiti isključenje iz toplifikacijskog sistema dijela ili cijele površine stambenog ili poslovnog prostora.

Društvo može udovoljiti zahtjevu korisnika u smislu stavka 2. ovoga članka ako za to postoje tehničke mogućnosti.

Članak 27.

Vlasnik, odnosno korisnik stambenog ili poslovnog prostora, kojeg koristi u objektu s ugrađenim centralnim grijanjem, ako nije s Društvom sklopio ugovor iz članka 6. ove Odluke, dužan je snositi troškove zagrijavanja prostora.

Članak 28.

U slučaju isključenja dijela ili cijele površine prostora u smislu članka 26. stavka 2. ove Odluke, obveza je korisnika da Društvu plaća stalne troškove u punom iznosu i dio promjenjivih troškova.

Stalni troškovi iznose 30ijene po m2 površine koju korisnik plaća kad se ne isključuje.

Promjenjivi troškovi iznose 70ijene po m2 površine koju korisnik plaća kad se ne isključuje.

Promjenjivi troškovi obračunavaju se prema slijedećoj tabeli na način da se ukupna površina prostora pomnoži s koeficijentom iz tabele.

Površina prostora

koji se zagrijava u % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Koeficijent max.

toplinskog

opterećenja 0,7 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,41 0,36 0,31 0,26 0,21

Korisnici stambenog i poslovnog prostora kod isključivanja cijelog objekta iz toplifikacijskog sistema nisu dužni plaćati ni stalne ni promjenjive troškove.

Korisnici kod kojih je isključenje dijela prostora iz toplifikacijskog sistema iz tehničkih razloga provedeno isključenjem vertikale i vršni stanovi, dužni su za taj dio prostora plaćati samo stalne troškove.

Članak 29.

Korisnici koji imaju ugrađene glavne kalorimetre plaćaju stalne i promjenjive troškove prema važećem cjeniku. Ako korisnici s ugrađenim glavnim kalorimetrom ne koriste toplinsku energiju zbog tehničkih razloga ili vlastitog zahtjeva, dužni su plaćati samo stalne troškove prema važećem cjeniku.

Količina isporučene toplinske energije kod neugrađenog kalorimetra ili u slučaju neispravnosti kalorimetra kod gospodarstva i ustanova utvrđuje se proračunom, sukladno članku 17. i 18. ove Odluke i naplaćuje prema važećem cjeniku.

Članak 30.

Obveze Društva u opskrbi toplinskom energijom su:

- da s korisnikom ugovorom definira način pružanja usluga grijanja prostorija i pripreme tople vode,

- da korisniku isporučuje potrebne količine toplinske energije utvrđene ovom Odlukom i ugovorom iz podstavka 1. ovoga članka,

- da nadzire rad priključnog vrelovoda i primopredajne stanice,

- da obavještava korisnika o predviđenim prekidima isporuke toplinske energije,

- da otkloni eventualne prekide isporuke toplinske energije u najkraćem roku,

- da ako dođe do velikih kvarova, bez odlaganja poduzme sve potrebne mjere da ne dođe do većih šteta,

- da odgovara korisniku za štetu koja bi nastala krivicom Društva koje isporučuje toplinsku energiju zbog naglog povećanja tlaka odnosno temperature,

- da izvrši redovni godišnji pregled i remont prije početka sezone grijanja,

- da održava sve objekte, uređaje i opremu toplifikacijskih sistema u stanju trajne funkcionalne sposobnosti.

Članak 31.

Obveze korisnika toplinske energije i vlasnika su:

- da obavještava Društvo o smetnjama pri isporuci toplinske energije,

- da bez suglasnosti Društva ne obavlja nikakve radove na sistemu centralnog grijanja i tople vode,

- da održava prostore i prilaze do prostora gdje se nalaze toplinski uređaji korisnika,

- da odgovara za štetu i posljedice koje nastanu zbog neodržavanja uređaja i instalacija toplifikacijskog sistema,

- da obavlja raspodjelu troškova tople vode i toplinske energije na pojedine korisnike,

- da omoguće priključivanje toplinske instalacije drugih korisnika na svoje toplinske uređaje ako dozvoljava opterećenje, što ocjenjuje Društvo koje izdaje odgovarajuću suglasnost,

- da uredno podmiruje dospjele obveze prema Društvu,

- da održava u funkcionalnom stanju vertikalne i horizontalne razvode s pripadajućim zapornim organima i ekspanzionim sistemima s posudom interne toplinske instalacije te da srednjoročne i godišnje planove održavanja usklađuje s Društvom,

- da do 01. listopada obavi planirane radove na održavanju i zamjeni instalacija,

- da održava primopredajnu stanicu i obavlja zamjenu opreme i instalacije koja je njegovo vlasništvo,

- da omogući Društvu nesmetan ulaz, nadzor, kontrolu održavanja i upravljanja primopredajnom stanicom.

III. CJENIK USLUGE

Članak 32.

Cjenik usluga mora sadržavati cijenu toplinske energije za zagrijavanje stambenog i poslovnog prostora te pripremu tople vode kada se toplinska energija naplaćuje:

- na temelju površine grijanog prostora,

- na temelju izmjerenih količina utrošene toplinske energije,

- na temelju proračuna instalirane snage za zagrijavanje prostora.

Članak 33.

Cijena isporučene toplinske energije utvrđene na temelju grijane površine stana ili poslovnog prostora naplaćuje se u 11 mjesečnih obroka sa zaključnom dvanaestom obračunskom ratom.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Društvo će na pisani zahtjev korisnika isporučenu toplinsku energiju naplaćivati u šest mjesečnih rata sa zaključnom sedmom obračunskom ratom.

IV. NADZOR

Članak 34.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 35.

Globom u iznosu od 1000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Društvo ako ne obavještava korisnike o predviđenim prekidima isporuke ( članak 30. stavak 1. podstavak 4. Odluke).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 36.

Globom u iznosu od 1000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako protupravno koristi uslugu opskrbe toplinskom energijom (članak 6. Odluke),

2. ako ne omogući Društvu nesmetan ulaz, nadzor, kontrolu održavanja i upravljanja primopredajnom stanicom (članak 31. stavak 1. podstavak 11. Odluke).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 37.

Dosadašnja Odluka o opskrbi plinom i toplinskom energijom (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/97) prestaje vrijediti silom zakona dana 24. rujna 2004. godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/91

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 30. rujna 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=102&mjesto=51000&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr