SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
OPĆINA PUNAT

25.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), a u svezi s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) Općinski načelnik Općine Punat donosi

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za 2012. godinu utvrđuje se broj osoba koji se planira primiti na stručno osposobljavanje, njihova stručna sprema i struka, radna mjesta i poslovi za koje će se osposobljavati ovisno o stupnju obrazovanja, kao i potreban broj izvršitelja.

Članak 2.

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat u 2012. godini, planira se primiti sljedeći broj polaznika po strukama i vrsti obrazovanja, kako slijedi:

1. u Ured načelnika - 1 polaznik

- 1 magistar struke ili stručni specijalist društvenog smjera koji će se osposobljavati za poslove višeg rukovoditelja - predstojnika Ureda.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 132-01/12-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-2-12-1

Punat, 12. srpnja 2012.

Općinski načelnik
Mladen Juranić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=790&mjesto=51521&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr