SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
OPĆINA KLANA

18.

Temeljem članka 35. Stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) te članka 32. Statuta Općine Klana »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 28. lipnja 2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, osniva se Jedinstveni upravni odjel Općine Klana.

Članak. 2.

Jedinstveni upravni odjel je smješten u zgradi sjedišta Općine.

Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Klana, Jedinstveni upravni odjel.

Članak 3.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Jedinstveni upravni odjel rabi pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Klana, Jedinstveni upravni odjel.

Zaglavlje akta upravnog tijela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Klana, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta.

II. DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti, kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, primarne zdravstvene zaštite, zaštite potrošača, udruga građana

- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infra

strukture, izrada programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, uređenje naselja i unapređenje kvalitete stanovanja, pripreme zemljišta za izgradnju, upravljanje komunalnom imovinom, stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine

- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostorno planskih dokumenata, predlaganje programa zaštite i unapređenja prirodnog okoliša

- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora

- poslove razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu

- vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada i izvršavanja proračuna, izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija

- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave roba i usluga, informiranje sukladno zakonskim propisima

- obavljanje pravnih, savjetodavnih i administrativnih- stručnih poslova u vezi s djelokrugom rada Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela

- protupožarne i civilne zaštite

- poslovi unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima i nalozima Općinskog načelnika

III. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 5.

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana obavljaju se kroz unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjeke.

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi radnih mjesta s opisom osnovnih poslova i stručnim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika koji te poslove obavljaju, te druga pitanja od značaja za rad upravnog tijela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem ustroju Općine Klana na prijedlog pročelnika, donosi Načelnik Općine Klana.

Članak 6.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Klana rukovodi pročelnik.

Pročelnik organizira obavljanje poslova u odjelu, daje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika te obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela bira i imenuje Načelnik Općine Klana na temelju provedenog javnog natječaja.

Članak 7.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izvršava opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća, predlaže mjere i radnje za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavlja druge poslove koji su temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. Protiv akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom drugostupanjskom tijelu.

Članak 10.

Obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga može se organizirati zajednički sa drugim jedinicama lokalne samouprave, osobito onima koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu.

U slučaju zajedničkog organiziranja obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom i njihovim statutima i općim aktima.

IV. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad je odgovoran načelniku Općine Klana za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova.

V. SREDSTVA ZA RAD

Članak 12.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Klana ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/07).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/21

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 28. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr