SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 27. Petak, 13. srpnja 2012.
OPĆINA KLANA

17.

Temeljem članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), te članka 32. Statuta Općine Klana »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 28. lipnja 2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 33/10) KLASA: 021-01/10-01/34, URBROJ: 2170-06-10-01-01 od 09. kolovoza 2010. godine i Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračuna plaće službenicima i (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/11) KLASA: 021-01/11-01/40, UR.BROJ: 2170-06-11-01-01 od 9. kolovoza 2011. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/22

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 28. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr