SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD PONIKVE D.O.O

1.

Na temelju članka 20. stavka 2. i stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu - Pročišćeni tekst (»Narodne novine RH broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11) te članka 13. točka 2. Društvenog ugovora Ponikve d.o.o. Krk, skupština društva utvrdila je na svojoj redovnoj 22. sjednici od 6. lipnja 2012. godine

ODLUKU
O IZMJENAMA i DOPUNAMA ODLUKE O
NAČINU PLAĆANJA I VISINI CIJENE
KOMUNALNIH USLUGA
(»Službene novine PGŽ« broj 40/11)

Članak 1.

U Odluci o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine PGŽ« broj 40/11) odredba članka 10. mijenja se i glasi:

»Cijena litre ukupnog pripadajućeg volumena u kućanstvu utvrđuje se različito za II kategorije komunalnog standarda i to:

Kategorija

Cijena
kn/l

NASELJE

I

0,294

Krk, Omišalj, Njivice, Baška,
Punat, Vrbnik, Malinska,
Bogovići, Porat, Vantačići, Šilo,
Klimno, Soline, Čižići

II

0,273

Sva ostala naselja

Na cijenu iz stavka 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 2.

U Odluci odredba članka 15. mijenja se i glasi:

»Cijena ukupnog pripadajućeg volumena izražena u litrama (l) usluge gospodarenja otpadom za poslovne objekte razvrstane u V kategorija prema namjeni poslovnog objekta i II kategorije prema naselju utvrđuje se kako slijedi:


KATEGORIJA


Kategorija po
naselju - I


Kategorija po
naselju - II

I (sezonski)
I (stalni)

6,889 kn/l
5,515 kn/l

5,515 kn/l
4,415 kn/l

II

4,589 kn/l

3,673 kn/l

III

3,488 kn/l

2,790 kn/l

IV

1,112 kn/l

0,883 kn/l

V

0,425 kn/l

0,349 kn/l

Na cijenu iz stavka 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 3.

U Odluci odredba članak 18. mijenja se i glasi:

»Cijena jedne litre (l) ukupnog pripadajućeg volumena posude utvrđuje se različito za hotele, autokampove i odmarališta, kako sljedi:

VRSTA OBJEKTA

CIJENA/litra

Hoteli/depadanse i sl.

0,338 kn/l

Odmarališta i sl.

0,262 kn/l

Autokampovi I. katagorije

0,305 kn/l

Autokampovi II. kategorije

0,229 kn/l

Autokampovi III. kategorije

0,164 kn/l

Autokampovi u kućanstvu

0,109 kn/l

Autokampovima, koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, obračun komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada umanjuje se za 15%.

Isporučitelj komunalne usluge račun ispostavlja u travnju, svibnju, lipnju i rujnu u iznosu od 10% godišnje obveze, a u srpnju i kolovozu ispostavlja račun u iznosu od 30% od utvrđene godišnje obveze.

Na cijene iz stavka 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 4.

U Odluci odredba članak 21. mijenja se i glasi:

»Za marine na moru utvrđuje se cijena po litri (l) u iznosu od 0,600 kn.

Za suhe marine utvrđuje se cijena po litri (l) u iznosu od 0,305 kn.

Isporučitelj komunalne usluge korisnicima usluge ispostavlja mjesečno račune tokom cijele godine razmjerno utvrđenoj ukupnoj godišnjoj obvezi.

Na cijene iz stavka 2. i 3. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.«

Članak 5.

U Odluci odredba članak 22. mijenja se i glasi:

»Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom prema posebnoj narudžbi potrošača vrši se prema m3 usluge i važećoj cijeni m3.

Cijena m3 komunalne usluge iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 177,02 kn.

Na cijenu iz stavka 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.«

Članak 6.

U odluci odredba članka 23. mijenja se i glasi:

»Obračun komunalne usluge zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama za ovlaštene koncesionare vrši se prema toni deponiranih fekalija i važećoj cijeni tone.

Cijena tone komunalne usluge iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 27,25 kn.

Na cijenu iz stavka 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.«

Članak 7.

U Odluci odredba članak 24. mijenja se i glasi:

»Obračun komunalne usluge korištenja deponije, u slučaju kad potrošač sam vrši prijevoz otpada na deponiju po odobrenju isporučitelja, vrši se prema m3 zbrinutog otpada i važećoj cijeni m3.

Cijena m3 komunalne usluge iz st. 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 88,51 kn.

Na cijenu iz stavka 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.«

Članak 8.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama komunalnih usluga (»Službene novine PGŽ« broj 40/11) stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnoti jedinica lokalne samouprave odnosno nakon isteka zakonskog roka za očitovanje, a primjenjuje se počev od 1. srpnja 2012. godine.

Članak 9.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (broj 22-s/2-11 od 6. 6. 2012.) objavljuje se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« nakon stupanja na snagu.

Ova Odluka objavljuje se i na internetskim stranicama javnog isporučitelja komunalnih usluga.

Broj: 22-s/2-12

Krk, 6. lipnja 2012.

Predsjednik skupštine društva
Toni Juranić, v.r.

Na predmetnu odluku u zakonskom roku od 15 dana prethodnu suglasnost dale su jedinice lokalne samouprave koje zajedno imaju 87,69 % udjela (većinski paket) u temeljnom kapitalu društva:

1.GRAD KRK - KLASA: 307-02/12-01/1, Urbroj: 2142/ 01-02/1-12-2

2.OPĆINA BAŠKA - KLASA: 363-01/12-01/41, Urbroj: 2142-03-02/1-11-5

3.OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA - KLASA: 363-02/09-01/2, Urbroj: 2142/05-03/2-12-16

4.OPĆINA OMIŠALJ - KLASA: 325-03/12-01/1, Urbroj: 2142-06-12-01-4

5.OPĆINA PUNAT - KLASA: 307-01/12-01/1, Urbroj: 2142-02-02-4-02-12-4

6.OPĆINA VRBNIK - nije se očitovala u zakonskom roku i smatra se da je suglasnost dana (članak 21. stavak 3. ZKG)

OPĆINA DOBRINJ (12,31% udjela u temeljnom kapitalu društva) dala je negativnu suglasnost:

KLASA: 363-02/12-153/1, Urbroj: 2142-04-03-12-29

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr