SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD RIJEKA
94

86.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/ 03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način određivanja visine i plaćanja komunalnog doprinosa na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to:

- javnih površina,

- nerazvrstanih cesta,

- groblja i

- javne rasvjete.

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Grada.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovoga članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Članak 3.

Pod građenjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u smislu ove Odluke, razumijeva se građenje novih te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 1. ove Odluke.

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor (u daljnjem tekstu: Obveznik).

U slučaju da je građevna čestica iz stavka 1. ovoga članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više investitora, suvlasnici kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ako se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

III. NAČIN OBRAČUNA, VISINA I NAČIN PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom građevine koja se gradi na građevnoj čestici, izražen u m3 (prostornom metru), a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 (metru kvadratnom) tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je propisom kojeg donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Članak 6.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica, ovisno o namjeni građevine i obujmu građevine.

Članak 7.

Koeficijent zone (Z) za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po zonama, ovisno o namjeni građevine, utvrđuje se kako slijedi:

NAMJENA

ZONA

trgovačka i ugostiteljska

uredska i uslužna

proizvodna i industrijska

stambena

javna

atraktivna
i I.

1,00

1,00

1,00

1,00

0,95

II.

0,95

0,95

0,95

0,90

0,90

III.

0,95

0,80

0,70

0,80

0,85

IV.

0,95

0,70

0,50

0,55

0,80

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za obujam koji pripada garažno - parkirnom prostoru u sklopu građevine za koje se utvrđuje visina komunalnog doprinosa koeficijent zone umanjuje se za 50%. Umanjenje koeficijenta primjenjuje se i u slučaju gradnje, dogradnje i/ili nadogradnje garažno-parkirnog prostora.

Za određivanje granica zona iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se granice zona utvrđene Odlukom o građevinskom zemljištu (''Službene novine'' Primorsko-goranske županije broj 3/01, 1a/02 i 10/04).

Članak 8.

Koeficijent obujma (O) za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po obujmu građevine, ovisno o namjeni građevine, utvrđuje se kako slijedi:

NAMJENA

OBUJAM
m3

trgovačka i ugostiteljska

uredska i uslužna

proizvodna i industrijska

stambena

javna

0 - 1.250

1,00

0,90

1,00

0,30

0,20

1.251 - 5.000

1,00

0,90

0,80

0,70

0,20

5.001 - 20.000

0,70

0,70

0,40

0,60

0,10

420.000

0,70

0,60

0,30

0,30

0,10

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na pismeni zahtjev Obveznika, Poglavarstvo Grada može utvrditi i drugačiji koeficijent namjene za građevine čiji je ukupni obujam veći od 20.000 m3.

U slučaju gradnje višenamjenske građevine, obujam se izračunava za svaku namjenu posebno.

Članak 9.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa obračunava se umnoškom koeficijenata iz članka 7. i 8. ove Odluke i iznosa u visini od 100rosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj.

Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj objavljuje nadležno ministarstvo.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovoga članka i obujma građevine.

Članak 10.

U jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa iz članka 9. stavka 1. ove Odluke sadržana je jedinična vrijednost po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se graditi.

Jedinična vrijednost iz stavka 1. ovoga članka određuje se množenjem jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz članka 9. stavka 1. ove Odluke s koeficijentima izgradnje (I), kako slijedi:

ZONA

javne
površine

nerazvrstane ceste

groblja

javna
rasvjeta

atraktivna
i I.

0,60

0,20

0,10

0,10

II.

0,30

0,50

0,10

0,10

III.

0,20

0,60

0,10

0,10

IV.

0,05

0,77

0,10

0,08

Članak 11.

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

- HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma i članovi obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, određeni u suglasju sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01, 122/02, 17/ 04, 48/04), kada grade odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja,

- pravne ili fizičke osobe, kada grade odgovarajuće stanove putem Ministarstva u čijem je djelokrugu graditeljstvo i obnova,

- HRVI iz Domovinskog rata, kada grade, dograđuju i/ili nadograđuju poslovni prostor ukupnog obujma do 1.800 m3, za samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti.

Odgovarajućim stanom iz stavka 1. ovoga članka, smatra se stan u smislu članka 11. Uredbe o dodjeli stambenih kredita članovima obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (»Narodne novine« broj 97/02).

Obveznik iz stavka 1. ovoga članka, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 11. ove Odluke, osiguravaju se u Proračunu Grada - Odjelu gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 13.

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulog hrvatskog branitelja koji grade stan veći od odgovarajućeg stana, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stana kojeg grade i odgovarajućeg stana.

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulog hrvatskog branitelja koji imaju u vlasništvu stan koji nije odgovarajući, a grade odgovarajući stan ili stan veći od odgovarajućeg, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma odgovarajućeg stana i stana kojeg grade, uvećan za obujam stana u vlasništvu.

Članak 14.

Odjel će donijeti rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa ako podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava uvjete iz članka 11. stavka 1. ove Odluke.

Članak 15.

Grad će Obvezniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa, bez obračunatih kamata, u sljedećim slučajevima:

- ako je rješenjem nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

- ako akt na temelju kojeg se može graditi nije postao konačan, a obveznik je odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi.

Uz pisani zahtjev, Obveznik je dužan dostaviti potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Obvezniku kojem je istekla važnost akta na temelju kojeg se može graditi jer nije započeo s gradnjom, Grad može na osnovu pismenog zahtjeva Obveznika izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa, u slučaju kada to Poglavarstvo Grada ocijeni opravdanim.

Ako je Obveznik započeo s gradnjom građevine, nema pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa.

Članak 16.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Odjel.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se po službenoj dužnosti na temelju dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili na zahtjev stranke.

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

Odjel Obvezniku izdaje potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu.

Članak 17.

Komunalni doprinos plaća se odjednom.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Odjel će odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa na temelju pisanog zahtjeva Obveznika.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa može se odobriti najviše na 24 mjesečna obroka i uz valutnu klauzulu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR na dan nastanka obveze.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, na zahtjev Obveznika, Poglavarstvo Grada može odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa i na veći broj mjesečnih obroka.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa utvrđuje se ovisno o visini komunalnog doprinosa i namjeni građevine, kako slijedi:

Broj obroka kod višenamjenske građevine odredit će se prema namjeni dijela građevine s najvećim obujmom.

Članak 18.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje (hipoteka, jamstvo, novčano osiguranje i dr.) radi naplate cjelokupne tražbine Grada s osnova komunalnog doprinosa.

U slučaju kada Obveznik ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

Članak 19.

Obveznik može na temelju suglasnosti Poglavarstva Grada sam izgraditi odnosno snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, o čemu Grad i Obveznik sklapaju ugovor.

Članak 20.

Obveznik je obvezan Gradu prijaviti svaku promjenu razlike obujma građevine koja se iskaže po završenoj gradnji.

Na temelju prijave iz stavka 1. ovoga članka, Odjel će izdati novo rješenje o visini komunalnog doprinosa.

Članak 21.

Grad Rijeka ima pravo izvršiti očevid izvedenog stanja građevine.

Ako se očevidom utvrdi razlika obujma građevine, koja nije prijavljena sukladno članku 20. ove Odluke, Odjel će izdati novo rješenje o visini komunalnog doprinosa.

IV. NADZOR

Članak 22.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Odjel - Direkcija za komunalno redarstvo.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne postupi sukladno članku 20. stavku 1. ove Odluke.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 24.

Dosadašnja Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/00 i 33/01) prestaje vrijediti silom zakona dana 24. rujna 2004. godine.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ''Službenim novinama'' Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/92

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 30. rujna 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=102&mjesto=51000&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr