SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD OPATIJA
44

43.

Na temelju članka 11. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije (»Službene novine», broj 27/04) Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Opatije na sjednici održanoj dana 28. rujna 2004. godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije.

Pročišćeni tekst Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije obuhvaća:

1. Odluku o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije (Službene novine« broj 6/02),

2. Odluku o dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije (»Službene novine« broj 15/02)

3. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije (»Službene novine« broj 4/03)

4. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije (»Službene novine« broj 27/ 04),

u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 011-01/04-01/11

Ur. broj: 2156/01-01-04-1

Opatija, 28. rujna 2004.

Predsjednik Komisije za
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Dr. Axel Luttenberger, v.r.

O D L U K A
o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se način upravljanja poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Opatije, opći uvjeti za davanje poslovnog prostora u zakup, te način dodjele poslovnih prostora u zakup i zasnivanja zakupnih odnosa.

II. DONOŠENJE ODLUKA U SVEZI POSLOVNOG PROSTORA

Članak 2.

Poslovnim prostorom koji je u vlasništvu Grada Opatija upravlja Gradsko poglavarstvo Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Gradsko poglavarstvo).

Članak 3.

Odluke u svezi poslovnih prostora donosi Gradsko poglavarstvo, na prijedlog Komisije za poslovni prostor (u daljnjem tekstu: Komisija).

Komisija je savjetodavno i stručno tijelo, a sastoji se od predsjednika i šest članova koje imenuje Gradsko poglavarstvo na vrijeme od 4 godine.

Članak 4.

U obavljanju poslova iz članka 3. ove Odluke, Gradsko poglavarstvo:

1. odlučuje o davanju poslovnog prostora u zakup,

2. odlučuje o namjeni poslovnog prostora,

3. odlučuje o promjeni ili proširenju namjene poslovnog prostora,

4. odlučuje o zamjeni poslovnog prostora,

5. raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora,

6. određuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor koji se daje na natječaj,

7. provodi postupak po raspisanom natječaju,

8. odobrava adaptaciju poslovnog prostora,

9. odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava zakupnika i zakupodavca u poslovni prostor,

10. odlučuje o povratu uloženih sredstava zakupnika,

11. odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora,

12. odlučuje i o drugim pitanjima u svezi zakupa poslovnog prostora.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Gradsko poglavarstvo i Komisiju obavlja Upravni odjel za komunalni sustav.

III. NAČIN DODJELE I ZASNIVANJA ZAKUPA

Članak 6.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Članak 7.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na određeno vrijeme a najduže na rok do 10 godina.

Gradsko poglavarstvo određuje trajanje zakupa u odluci o raspisivanju natječaja.

Članak 8.

Natječaj za zakup poslovnog prostora objavljuje se u dnevnom tisku i sadrži:

1. lokaciju, namjenu i površinu poslovnog prostora,

2. početni iznos mjesečne zakupnine,

3. odredbu o obvezi uplate garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine, s naznakom da izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu).

Odredbe stavka 1. ove točke ne primjenjuju se ako natječaj za zakup poslovnog prostora raspisuje ustanova u vlasništvu Grada Opatije.

4. obvezu ponuđača da da izjavu da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatija garanciju poslovne banke na iznos 12 mjesečne zakupnine (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini 12 mjesečne zakup

nine, kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade. Garancija mora biti važeća za razdoblje od godine dana, a zakupac će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog istjeka, za svaku sljedeću godinu dok ugovor o zakupu traje).

Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama, s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50 0.000000e+000ća od vrijednosti 12 mjesečne zakupnine. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćene zakupnine kao i sve troškove naplate iste.

Umjesto garancije poslovne banke ili osiguranja putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva, ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa 12 mjesečne zakupnine unaprijed za svaku godinu dok ugovor o zakupu traje. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove naplate iste.

Odredbe stavka 1. i 2. ove točke ne primjenjuju se u slučaju raspisivanja natječaja za dodjelu u zakup poslovnog prostora za obavljanje jedne od djelatnosti utvrđenih grupom VI. članka 32. Odluke, kao niti u slučaju kada natječaj za dodjelu u zakup raspisuje ustanova u vlasništvu Grada Opatije.

5. obvezu ponuđača, ako natječaj za zakup poslovnog prostora raspisuje ustanova u vlasništvu Grada Opatije, da da izjavu da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati dokaz o uplati četiri mjesečne zakupnine unaprijed.

6. vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup,

7. rok za podnošenje pisanih ponuda,

8. obvezu dostave osnovnih podataka o ponuđaču (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe), te dokaz da ponuđač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje po stavku 1. članka 39. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« RH, br. 94/01, 122/02 i 17/04), imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status).

9. datum početka obavljanja djelatnosti u prostoru,

10. vrijeme u kojem se može pogledati poslovni prostor i izvršiti uvid u zapisnik s utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora,

11. datum, mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,

12. obvezu ponuđača da da izjavu kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

13. naznaku da se neće razmatrati ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, i

14. naznaku da se ponuda za natječaj podnosi na obrascu kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

Članak 9.

Prije raspisivanja javnog natječaja, Upravni odjel za komunalni sustav zapisnikom utvrđuje stanje i opremljenost prostora.

Zapisnikom iz stavka 1. utvrđuje se opća opremljenost prostora (stanje podova, zidova i stropova, vanjske i unutarnje stolarije, postojanje i stanje sanitarnog čvora, vodovodnih i elektro-instalacija), primjerenost postojećeg stanja uređenja prostora planiranim namjenama, kao i potreba ulaganja u preuređenje istog radi dobivanja tražene prenamjene.

Članak 10.

Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Opatije.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 11.

Javno otvaranje ponuda obavlja Komisije, najkasnije osam dana od protjeka roka za podnošenje ponuda.

Prije otvaranja ponuda utvrđuje se:

1. je li natječaj propisno objavljen,

2. broj prispjelih ponuda,

3. jesu li ponude predane u roku.

Članak 12.

Na javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju osnovni podaci o svim pristiglim ponudama (ponuđač, namjena, prilozi i visina ponuđene mjesečne zakupnine).

Članak 13.

Na temelju pristiglih ponuda, Komisija utvrđuje listu ponuđača koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Zakašnjele ili nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Članak 14.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko poglavarstvo sukladno Zakonu.

U slučaju da su dva i više ponuđača ponudila jednak najviši iznos mjesečne zakupnine, najpovoljnija ponuda odredit će se izvlačenjem.

Članak 15.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuđačima u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, koja se dostavlja svim ponuđačima, navodi se i iznos zakupnine koji je najpovoljniji ponuđač ponudio.

Članak 16.

Osobe iz članka 39. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 30/01) koje su sudjelovale i udovoljile uvjetima natječaja dužne su se u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije ponude izjasniti žele li koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude.

Smatra se da je izjašnjenje dano u roku ako je stiglo prije istjeka roka na adresu Grada Opatije. Kada je izjašnjenje upućeno poštom preporučeno ili telegrafskim putem, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje Gradu Opatiji.

Potpis izjave mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika.

Ukoliko se natjecatelji ne izjasne u roku iz stavka 1. ovog članka, smatra se da ne žele koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu.

Odredba stavka 1, 2. i 3. ovog članka primjenjuje se i na osobe iz članka 35. Zakona.

Članak 17.

Na osnovi odluke o izboru najpovoljnije ponude i izjašnjenja osoba iz članka 16. ove Odluke, Gradsko poglavar

stvo donosi odluku o tome s kojim natjecateljem će se zaključiti ugovor o zakupu.

Članak 18.

Garantni polog koji je uplatio ponuđač izabran za zaključenje ugovora postaje stalni polog koji služi kao sredstvo osiguranja plaćanja (na sredstva stalnog pologa obračunava se kamata po kamatnoj stopi Riječke banke na sredstva po viđenju), a ostalim ponuđačima se garantni polog, bez prava na kamatu, vraća najkasnije osam dana nakon donošenja odluke o izboru ponuđača s kojim će se zaključiti ugovor o zakupu.

Ukoliko ponuđač izabran za zaključenje ugovora odustane od zaključenja ugovora ili ako prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem, gubi pravo na povrat garantnog pologa.

Članak 19.

Natječaj za dodjelu poslovnog prostora u zakup ponavlja se u slučaju da se ne izvrši izbor ili ako izabrani ponuđač odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

U slučaju da se na prvi natječaj za dodjelu poslovnog prostora u zakup ne javi niti jedan ponuđač, natječaj se može ponoviti za iste djelatnosti s tim da Gradsko poglavarstvo može odlučiti da se iznos početne zakupnine utvrđen za poslovni prostor primjenom odredbi članka 28. do 33. ove Odluke umanji do 50%.

IV. UGOVOR O ZAKUPU

Članak 20.

Upravni odjel za komunalni sustav na temelju odluke iz članka 17. ove Odluke utvrđuje nacrt ugovora o zakupu i dostavlja ga na mišljenje nadležnom državnom odvjetništvu.

Članak 21.

Gradsko poglavarstvo zaključuje ugovor o zakupu poslovnog prostora po dobivanju mišljenja nadležnog državnog odvjetništva ili istjekom roka u kojem je to mišljenje trebalo biti dano, i nakon što su uz isti priloženi instrumenti osiguranja plaćanja po natječaju.

U ime Gradskog poglavarstva ugovor o zakupu potpisuje gradonačelnik ili osoba koju gradonačelnik ovlasti.

Članak 22.

Ugovor o zakupu mora sadržavati:

1. broj i datum odluke o izboru zakupnika,

2. ugovorne strane,

3. površinu i detaljan opis poslovnog prostora s elementima kvalitete i opremljenosti utvrđenih zapisnikom prilikom objavljivanja natječaja,

4. datum s kojim će zakupodavac predati zakupniku poslovni prostor u posjed,

5. rok do kojeg je zakupnik dužan početi obavljati djelatnosti,

6. djelatnost koju će zakupnik obavljati u poslovnom prostoru,

7. odredbe o obvezi održavanja poslovnog prostora,

8. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, visinu naknade za korištenje zajedničkih uređaja i prostorija, kao i rok i način njenog plaćanja,

9. odredbe o obvezi zakupnika da plaća komunalnu naknadu i druge poreze i naknade vezane uz korištenje poslovnog prostora,

10. odredbe o vremenu na koji je ugovor zaključen,

11. odredbe o bvezi zakupnika da u ugovorenom roku uredi poslovni prostor prema uvjetima iz natječaja,

12. odredbe o zabrani davanja poslovnog prostora u podzakup ili na korištenje nekim drugim pravnim poslom, osim u slučajevima predviđenim ovom odlukom,

13. iznos zakupnine, način i rok plaćanja, te instrumente osiguranja plaćanja i uvjete njihovog korištenja,

14. odredbu kojom se zakupnik obvezuje na pristanak povećanja zakupnine sukladno odredbi članka 37. ove Odluke,

15. odredbe o prestanku ugovora,

16. mjesto i datum zaključenja ugovora, te potpis ugovornih strana,

17. odredbu da se sastavnim dijelom ugovora smatra zapisnik o primopredaji prostora koji se potpisuje sa zakupnikom prilikom primopredaje poslovnog prostora,

18. odredbu da se ugovor o zakupu zaključuje kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

Članak 23.

Zakupnik je dužan ugovor o zakupu potpisati u roku od 8 dana od dana kada je pismeno pozvan na zaključennje ugovora.

Ukoliko zakupnik u roku iz stavka 1. ovog članka ne potpiše ugovor, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora.

Smatra se da je ponuđač odustao od zaključenja ugovora ukoliko do vremena za potpis ugovora ne pruži sredstva osiguranja na koja se obvezao svojom ponudom.

Zakupnik snosi troškove ovjere ugovora, ishođenja i ovjere instrumenata osiguranja, te upisa u zemljišne knjige.

V. NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA I ZAMJENA ZAKUPA

Članak 24.

Namjenu poslovnog prostora određuje Gradsko poglavarstvo, prije raspisivanja natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup, sukladno zapisniku iz članka 9. ove Odluke.

Gradsko poglavarstvo određuje namjenu poslovnog prostora u skladu s prostornom dokumentacijom, odnosno na način da osigura valorizaciju svakog pojedinog prostora, pojedine ulice ili grada kao cjeline, te da oni budu u funkciji obogaćivanja turističke ponude i zadovoljavanja potreba stanovništva.

Članak 25.

Gradsko poglavarstvo može odobriti postojećem zakupniku promjenu namjene poslovnog prostora, ukoliko ocijeni da bi nova namjena osigurala elemente iz. članka 24. stavka 2. ove Odluke.

Promjena namjene poslovnog prostora može se odobriti postojećem zakupniku pod sljedećim uvjetima:

1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,

2. da zakupnik prihvati povećanje zakupnine do visine zakupnine za novu djelatnost. Visina nove zakupnine ne može biti manja od zakupnine koja je ugovorena.

Članak 26.

Gradsko poglavarstvo može odobriti zamjenu zakupa poslovnog prostora na zahtjev zakupnika, ukoliko je to u funkciji odredbe članka 24. stavka 2. ove Odluke.

Gradsko poglavarstvo može umjesto odobrenja za zamjenu zakupa poslovnog prostora, zakupniku ponuditi drugi odgovarajući prostor.

Članak 27.

Gradsko poglavarstvo može postojećem zakupniku odobriti proširenje namjene u poslovnom prostoru, ukoliko je

to u funkciji odredbe članka 24. stavka 2. ove Odluke, pod uvjetom:

1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje 1 godinu prije podnošenja zahtjeva za proširenje djelatnosti,

2. da zakupnik prihvati povećanje zakupnine do visine zakupnine koja je utvrđena ovom Odlukom kao početna zakupnina za novu djelatnost uvećana za 30%. Visina nove zakupnine ne može biti manja od zakupnine koja je ugovorena.

VI. VISINA I NAMJENA ZAKUPNINE

Članak 28.

Početna zakupnina za poslovni prostor određuje se prema sljedećim kriterijima:

- kvadratnom metru korisne površine poslovnog prostora,

- položajnoj zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi, izraženoj u koeficijentima,

- vrsti djelatnosti koja će se obavljati u poslovno prostoru, izraženoj u koeficijentima.

Članak 29.

Korisnu površinu čini prostor koji se dobije mjerenjem između zidova prostorija poslovnog prostora.

U korisnu površinu ulaze i terase ukoliko nisu na javno prometnim površinama, za koje se visina zakupnine obračunava u visini od 500d cijene zatvorenog poslovnog prostora po m2, osim za terase restorana kod kojih se visina zakupnine obračunava u visini od 250d cijene zatvorenog poslovnog prostora..

Članak 30.

Visinu početne mjesečne zakupnine po metru kvadratnom poslovnog prostora čini umnožak broja bodova i vrijednosti boda koju utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Broj bodova čini umnožak površine poslovnog prostora, koeficijent položajne zone i koeficijent vrste djelatnosti.

Članak 31.

Ovisno o pogodnostima područja koja ima poslovni prostor, utvrđuju se sljedeće položajne zone i koeficijenti po zonama:

OPATIJA I. Ul. m. Tita od spoja s Ul. F. Peršića (kod istočnog izlaza od hotela »Ambasador«) do 25

uključivo hotele »Istra-marina« i GH »Adriatic«, kao i prostor između te ulice i mora (linije

prema moru čini s jedne strane stubište između Vile Ambasador i Hotela Ambasador i

Ulica F. Peršića do spoja s Ul. m. Tita i s druge strane stubište uz Vilu Istranku od

Ul. m. Tita do mora), Ulica V. Spinčića od križanja s M. Tita do uključivo zgradu HPT,

te Trg V. Gortana.

OPATIJA II. Nova cesta od spoja s ulicom Stubište Ivana Zavidića do križanja s Ul. M. Tita na Punta 21

Kolovi i područje ispod Nove ceste do mora odnosno do granice s zonom Opatija I. (liniju

prema moru čini ulica Stubište Ivana Zavidića do spoja sa ulicom Stubište Adeline del Mestre,

ulica Stubište Adeline del Mestre, okomica od spoja Stubišta.

OPATIJA III. Opatija - ostala područja iznad Nove ceste, počevši od križanja s ulicom Stubište Ivana Zavidića 18

i linijom okomito od križanja Nove ceste i Stubišta I. Zavidića do naselja Pobri pa do granice

sa naseljem Ičići.

VOLOSKO I. Obala F. Supila i A. Mohorovičića 14

VOLOSKO II. Područje ispod Ul. R. K. Jeretova do granice Volosko I, te ulica Ivana Matetića Ronjgova 9

TOŠINA Ostala područja naselja grada Opatija od granice s zonom Opatija II., Opatija III. i Volosko 8

II. do granice s Općinom Matulji i Gradom Rijeka

IČIĆI/IKA I. Liburnijska ulica u Ičićima i Primorska ulica u Iki 18

IČIĆI/IKA II. Ostala područja naselja Ičići i Ika izvan zone Ičići/Ika 15

OSTALI Dobreć, Mala Učka, Oprić, Pobri, Poljane, Vela Učka i Veprinac 8

Članak 32.

Ovisno o vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru utvrđuju se sljedeće grupe i koeficijenti:

GRUPE I: - caffe bar, objekti brze prehrane, buffet, pivnica, bistro, disko i noćni bar, slastičarnice, 3,5

pizzerie

- banke, mjenjačnice, osiguravajuća društva, turističke i putničke

agencije, igre na sreću

- proizvodnja i prodaja predmeta od zlata i filigran

- trgovina: butici, suveniri, antikvarijati

GRUPA II: - gostionice, krčme, konobe, pečenjarnice, buregdžinice, kavana 3,0

- kancelarijski prostori

GRUPA III: - restorani 2,5

- trgovina (osim trgovine iz grupa I. i grupe IV.), videoteke, skladišni prostori

GRUPA IV: - obrtničke i osobne usluge te proizvodne djelatnosti, osim onih iz grupe V. 2,0

- trgovina i proizvodnja prehramb. proizvoda, cvjećarnice, ljekarne

- djelatnost zdravstva, odgoja i obrazovanja, kulture, informiranja i druge društvene djelatnosti,

ako te ne obavljaju neprofitne ustanove

GRUPA V: - brijači, krojači, postolari, popravci kućanskih aparata i uređaja i kem. čistiona 1,5

- zdravljaci i drugi ugostiteljski objekti za prehranu

GRUPA VI: - kanc. prostori tijela državne uprave i lokalne samouprave, političkih stranaka, udruženja 1,0

građana, druge neprofitne organizacije i ustanove, kao i objekti primarne zdravstvene zaštite

- umjetnički ateljei.

Članak 33.

Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor koji se nalazi u dvorišnim zgradama, podrumskim prostorijama, tavanima, zatvorenim prolazima i vežama zgrada, može se umanjiti do 30%.

Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor u kojem se obavlja deficitarna djelatnost od interesa za grad Opatiju može se umanjiti do 50%.

Listu deficitarnih djelatnosti utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 34.

Početna mjesečna zakupnina za poslovne prostore u Ul. N. Tesle i u zgradi Kulturnog doma »Zora« utvrđuje se u iznosu od 88,00 kuna po m2 mjesečno.

Početna mjesečna zakupnina za garažu utvrđuje se u visini zakupnine za tu garažu koja je ugovorena prije raspisivanja natječaja, s time da ona ne može biti manja od 5,00 kuna po m2.

Za prostore iz stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se koeficijenti položajne zone i koeficijenti vrste djelatnosti utvrđeni člancima 31. i 32. kao ni mogućnost umanjenja početne zakupnine iz članka 33. ove Odluke.

Članak 35.

Sredstva zakupnine, sredstva su proračuna Grada Opatije.

Članak 36.

Zakupnik je dužan plaćati ugovorenu mjesečnu zakupninu, najkasnije do 20-og u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 37.

Ugovorena zakupnina usklađuje se s promjenama tečaja EUR-a, bez izmjene ugovora o zakupu, kada nastupe promjene tečaja za više od 50 odnosu na tečaj koji je bio u vrijeme zaključenja ugovora.

Odnos kune prema EUR-u utvrđuje se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.

Promjena visine zakupnine obračunava se i fakturira zakupniku od prvog dana idućeg mjeseca od mjeseca u kojem je došlo do promjene odnosa tečaja.

Gradsko poglavarstvo utvrđuje činjenice iz stavka 1. ovog članka.

VII. PRAVA I OBVEZE ZAKUPNIKA

Članak 38.

Zakupnik je dužan poslovni prostor koristiti samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Zakupnik smije privremeno prestati s obavljanjem djelatnosti u poslovnom prostoru u slučaju godišnjeg odmora i uređenja prostora koje je prethodno odobrio zakupodavac.

Ugovor o zakupu raskinut će se ako zakupnik podmiruje zakupninu, a prestane s obavljanjem djelatnosti, osim u slučaju stavka 2. ovog članka.

Članak 39.

Zakupnik je dužan snositi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora, kao i o svom trošku izvršiti popravak kvarova koje je sam uzrokovao.

Članak 40.

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u visini koja se utvrđuje međuvlasničkim ugovorom između vlasnika posebnih dijelova zgrada, odnosno u visini koju odredi Gradsko poglavarstvo za zgrade koje su u vlasništvu Grada u cijelosti.

Članak 41.

Zakupnik smije samo uz pisanu suglasnost zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena i vanjski izgled poslovnog prostora, s time da se međusobni odnosi uređuju posebnim ugovorom.

Ugovorom iz stavka 1. posebno će se regulirati:

- rok amortizacije izvršenih radova koji ne može biti duži od roka na koji je ugovor zaključen,

- pravo zakupnika na povrat izvršenih a neamortiziranih ulaganja, ukoliko Gradsko poglavarstvo otkaže ugovor o zakupu prije istjeka ugovorenog roka za amortizaciju izvršenih radova,

- da zakupnik nema pravo na povrat uloženih a neamortiziranih sredstava u slučaju da samoinicijativno otkaže ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Iznimno od odredbe stavka drugog ovog članka, zakupnik ima pravo na povrat sredstava uloženih u nužne radove ako je preuzeo poslovni prostor koji nije prikladan za obavljanje ugovorene djelatnosti, kroz umanjenje najviše do 50% mjesečne zakupnine, uz uvjet da su vrsta i opseg nužnih radova i vrijeme izvođenja radova prethodno utvrđeni ugovorom, te da je zapisnikom o izvršenim radovima konstatirano da su radovi stvarno i izvedeni u ugovorenom opsegu, uz obveznu dostavu izvornih računa i dokaza o plaćanju istih.

Vrijednost nužnih radova ne smije biti veća od visine 50%-tne zakupnine za razdoblje za koje je zaključen ugovor o zakupu.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka, zakupnik će se osloboditi obveze plaćanja zakupnine za vrijeme ugovoreno za izvođenje radova.

Članak 42.

Zakupnik ne može poslovni prostor ili njegov dio dati u podzakup ili na korištenje nekim drugim poslovnim, fizičkim i pravnim osobama.

Gradsko poglavarstvo može odobriti davanje dijela ili cjelokupnog poslovnog prostora u podzakup u sljedećim slučajevima, odnosno osobama:

1. dio prostora u poslovnim prostorima u kojima je predviđeno obavljanje zdravstvene i obrazovne djelatnosti,

2. dio prostora u poslovnom prostoru većem od 100 m2 namijenjenom za uredsku djelatnost,

3. pravnoj osobi u kojoj zakupnik - pravna ili fizička osoba ima poslovni udio u visini od najmanje 50% temeljenog uloga u društvu s ograničenom odgovornošću odnosno najmanje 500loga u temeljnom kapitalu u dioničkom društvu, ali ne prije istjeka roka od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o zakupu,

4. pravnoj osobi koju je osnovao dosadašnji zakupnik nad kojim je otvoren stečajni postupak pod uvjetom da:

- preuzme sve zaposlenike zakupnika,

- da podmiri Gradu Opatija sva dospjela potraživanja nastala nakon otvaranja stečajnog postupka do stupanja u prava i obveze zakupnika,

- nastavi obavljati ugovorenu djelatnost,

- dostavi dokaz o registraciji trgovačkog društva (rješenje nadležnog trgovačkog suda).

5. pravnoj osobi po odabiru dosadašnjeg zakupnika nad kojim je otvoren stečajni postupak pod uvjetom da:

- preuzme sve zaposlenike zakupnika,

- podmiri Gradu Opatiji sva dospjela potraživanja nastala nakon otvaranja stečajnog postupka do stupanja u prava i obveze zakupnika,

- nastavi obavljati ugovorenu djelatnost.

6. supružniku, djeci (usvojenicima ili pastorcima zakupnika) te zaposlenicima koji su najmanje 5 godina bili zaposleni kod zakupnika, ako sa zakupnikom obavljaju zajednički obrt.

Članak 43.

Poglavarstvo može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama:

1. bračnom drugu, izvanbračnom drugu, djeci, unucima, usvojenicima i pastorcima zakupnika - ako zakupnik umre, pod uvjetom da nastave obrt za ugovorenu djelatnost,

2. pravnoj osobi koja nastane promjenom pravnog položaja dosadašnjeg zakupnika pod uvjetom da dostavi dokaz o pravnom sljedništvu (rješenje nadležnog trgovačkog suda).

3. pravnoj osobi koju je osnovao dosadašnji zakupnik nad kojim je otvoren stečajni postupak pod uvjetom da:

- preuzme sve zaposlenike zakupnika,

- podmiri Gradu Opatija sva dospjela potraživanja nastala nakon otvaranja stečajnog postupka do stupanja u prava i obveze zakupnika,

- nastavi obavljati ugovorenu djelatnost,

- dostavi dokaz o registraciji trgovačkog društva (rješenje nadležnog trgovačkog suda).

Članak 44.

Uz uvjete utvrđene člancima 42. i 43. ove Odluke, zakupnik odnosno podzakupnik moraju ispuniti i sljedeće uvjete:

- u pogledu obavljanja djelatnosti - uvjete prema zakonskim propisima,

- podmiriti dužnu zakupninu, kamate i ostale troškove za poslovni prostor.

Članak 45.

U slučaju prestanka zajedničkog obrta, ukoliko osoba koja je bila u zakupu poslovnog prostora nema interesa da obavlja djelatnost, osoba koja je s njom bila nositelj zajedničkog obrta stječe pravo na zakup tog prostora pod uvjetom da je zajednički obrt trajao najmanje 3 godine.

VIII. PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU

Članak 46.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje istjekom ugovorenog roka, kao i u slučajevima i po postupku propisanim Zakonom i ugovorom o zakupu.

Članak 47.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu u slučajevima propisanim Zakonom i ukoliko zakupnik ne poštuje odredbe ove odluke.

Članak 48.

Ugovor o zakupu prestaje smrću odnosno promjenom pravnog položaja zakupnika, osim u slučaju iz članka 43. ove odluke.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Postojećim zakupcima koji imaju zaključene ugovore o zakupu za poslovne prostore u zonama Volosko I, Volosko II, Tošina i Ostali umanjit će se zakupnina na razinu početne zakupnine koja proizlazi iz koeficijenata djelatnosti određenih člankom 31., 32. i 29. ove Odluke i to od 1. travnja 2002. godine, pod uvjetom da zakupninu i ostale obveze iz zakupnog odnosa dospjele do 31. ožujka 2002. godine podmire najkasnije do 31. svibnja 2002. godine.

Umanjenje zakupnine iz stavka 12. ovog članka izvršit će se zaključenjem aneksa ugovora o zakupu, uz primjenu odredbe članka 22. stavka 1. točke 13. ove odluke.

Članak 50.

Zakupci koji na dan 20. studenoga tekuće godine podmire zakupninu i komunalnu naknadu (i eventualne kamate po toj osnovi za razdoblje siječanj - studeni tekuće godine), oslobađaju se obveze plaćanja 50% zakupnine za mjesec prosinac tekuće godine.

Članak 51.

Stupanjem na snagu Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 6/02) prestaje vrijediti Odluka o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr