SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD KASTAV
40

40.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 30. rujna 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

- obveznici plaćanja komunalnog doprinosa,

- uvjeti i načini utvrđivanja komunalnog doprinosa,

- područja zona u gradu ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. javnu rasvjetu,

4. groblja i krematorije.

Plaćanjem komunalnog doprinosa obveznik plaćanja komunalnog doprinosa sudjeljuje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji donosi Gradsko vijeće Grada Kastva za svaku kalendarsku godinu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje nadzemnih i podzemnih instalacija, te radova na sanaciji tog zemljišta.

Članak 3.

Pod građenjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se građenje novih te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastukture iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina odnosno investitor.

U slučaju da je građevna čestica iz prethodnog stavka ovog članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više investitora, obveznici plaćaju komunalni doprinos srazmjerno učešću u vlasništvu, ukoliko se pisanim sporazumom ne dogovore drukčije.

Članak 5.

Komunalni doprinos se plaća po m3 građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kada se građevina uklanja zbog gradnje nove ili se postojeća građevina nadograđuje ili dograđuje, komunalni doprinos se plaća na razliku u obujmu u odnosu na raniju, postojeću građevinu.

Iznimno za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni doprinos obračunava se po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevina u toj zoni.

Članak 6.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je na temelju posebnog propisa koji propisuje ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Članak 7.

Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/ m3):

 

Od toga po vrsti objekta i uređaja

 

Zona

Ulice

Iznos
komunal.
doprinosa

Javne
površine

Nerazvrstane
ceste

Javna
rasvjeta

Groblja

I. zona

Brestovice, Brozovo, Ćikovići NN, Draga, Dolčina, Gorice, Grbujinac, Jurčićeva ulica,
Jurjenići, Kastav *, Kundajevo, Miserkino, Na Brdeh, Njivi,
Pilepčić, Pod Kalinicom,
Rešetari, Štivar, Ulica Dinka Šimunovića, 128. brigade HV, 111. brigade ZNG

63,00

20,00

39,00

4,00

0,00

II. zona

Belići, Ćikovići, Frlani, Jurčići, Poljana, Put Rešetarom, Put Srdočen, Rubeši, Spinčići,
Tijanovo, Tometići, Trinajstići, Tuhtani, Ulica Vladimira
Čerine

60,00

19,00

37,00

4,00

0,00

III. zona

Brnčići, Gornji Turki, Jardasi, Jelovičani, Jelušići, Kudeji, Rudno, Žegoti

54,00

17,00

33,00

4,00

0,00

IV. zona

Bani, Donji Turki, Pavletići, Škrlji

50,00

16,00

31,00

3,00

0,00

V. zona

Radna zona RZ - 36 Žegoti
- Kastav

44,00

14,00

27,00

3,00

0,00

* Od 1. lipnja 2005. godine umjesto naziva ulice Kastav primjenjuju se nazivi ulica sukladno Odluci o imenovanju ulica u Kastvu (»Službene novine« PGŽ broj 26/04).

Članak 8.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine utvrđenog prema člancima 5. i 6. ove Odluke i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisane člankom 7. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi.

Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i rješenje o komunalnom doprinosa donosi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 9.

Rješenje o komunalnom doprinosu obavezno sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Grad Kastav izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- obavezu Grada Kastva o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz alineje 4. i ostvareni priliv sredstava.

Članak 10.

Komunalni doprinos obveznik plaća uplatom na žiroračun Grada Kastva u roku od 15 dana od dana konačnosti Rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata.

Članak 11.

Prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa, na zahtjev obveznika može se odobriti obročna otplata komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos obveznik, koji gradi višestambenu kuću, može platiti kako slijedi:

- 500kupne obaveze u roku od 15 dana od dana konačnosti Rješenja o komunalnom doprinosu,

- preostali dio (50%) u najviše 12 jednakih mjesečnih obroka u razdoblju od 12 mjeseci od dana dospjeća komunalnog doprinosa.

Za sve ostale građevine (obiteljsku kuću, poslovne građevine i dr.) komunalni doprinos obveznik može platiti kako slijedi:

- 300kupne obaveze u roku od 15 dana od dana konačnosti Rješenje o komunalnom doprinosu,

- preostali dio (70%) u najviše 24 jednakih mjesečnih obroka u razdoblju od 24 mjeseca od dana dospjeća komunalnog doprinosa.

Obveznik je dužan pružiti odgovarajuće osiguranje (hipoteka, jamstvo i sl.).

Na iznos odobrenog obročnog plaćanja komunalnog doprinosa obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope HNB. Kamata se obračunava za razdoblje od 15-tog dana od dana konačnosti rješenja do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

U slučaju zakašnjenja sa uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospio obrok, uz obračun kamate za taj neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa od 15-tog dana od dana konačnosti rješenja do dana kada je cjelokupni neuplaćeni iznos dospio na naplatu.

U slučaju zakašnjenja sa uplatom cjelokupnog neuplaćenog iznosa obračunat će se zakonska zatezna kamata.

Članak 12.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Gradskog poglavarstva Grada Kastva i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04) te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom sa Gradom Kastvom .

Zahtjev za priznavanje troškova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz prethodnog stavka ovog članka mora biti zaprimljen u Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije do dana nastanka obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

Ugovoru iz stavka 1. ovog članka mora biti priložena odgovarajuća dokumentacija, te precizirana visina ulaganja u izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Stvarna vrijednost radova dobiva se prikupljanjem ponuda više izvođača.

Članak 13.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka rješenja upravnom odjelu Primorsko-goranske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, a putem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva.

Članak 14.

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit.

Članak 15.

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođen je Grad Kastav.

Gradsko poglavarstvo Grada Kastva može osloboditi u cijelosti ili djelomično obaveze plaćanja komunalnog doprinosa trgovačka društva i ustanove kojih je Grad osnivač ili većinski vlasnik.

Članak 16.

Gradsko poglavarstvo Grada Kastva može osloboditi u cijelosti ili djelomično obaveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade:

- građevine od posebnog interesa za Grad Kastav i to: građevne namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, turističkoj djelatnosti, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom, srednjem i visoko školskom obrazovanju, građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava,

- građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Primorsko-goranske županije ili suvlasništvu Primorsko-goranske županije i Grada Kastva,

- objekte ili uređaje komunalne infrastrukture.

Članak 17.

Prava i obaveze HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata vezano za plaćanje komunalnog doprinosa propisana su posebnim zakonom.

Članak 18.

Obveznike plaćanja komunalnog doprinosa koji grade, dograđuju ili nadograđuju građevine obujma do 500 m3 Gradsko poglavarstvo Grada Kastva oslobodit će djelomično od plaćanja komunalnog doprinosa za 20 %.

Članak 19.

U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od obaveze plaćanja komunalnog doprinosa ta sredstva će se osigurati iz sredstava poreznih prihoda Proračuna.

Članak 20.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Kastav ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi, a nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa odlučuje Gradsko poglavarstvo Grada Kastva a Jedinstveni upravni odjel izdaje potrebno rješenje.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« PGŽ broj 33/01 i 26/02).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-4

Kastav, 30. rujna 2004.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Kastva
Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr