SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
OPĆINA VRBNIK

23.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 42. stavka 25. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 09 i 33/09) općinsko vijeće Općine Vrbnik na 20. sjednici održanoj 5. lipnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/04, 43/07 i 53/07-ispravak - u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je Pročelnica Odjela.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune Plana

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00, 12/05, 50/06, 08/09 i 3/11).

Razlozi donošenja Izmjene i dopune Plana

Članak 3.

Nakon usvajanja PPU Općine Vrbnik konstatirani su određeni problemi u provedbi najvažnijeg strateškog prostorno-planskog dokumenta: uređenje i razvoj ugostiteljsko-turističkih zona unutar i izvan naselja, uređenje i razvoj poslovnih zona izvan naselja, funkcioniranje eksploatacijskih polja Garica i Zakojnica, a postignuta je i iznimna izgrađenost unutar dopuštenih zakonskih okvira građevinskog zemljišta koja u sadašnjem trenutku onemogućava dalji razvoj.

Izmjena i dopuna Plana se radi s ciljem unapređenja stanja u prostoru Općine Vrbnik i usklađenja s promjenama u gospodarskom, prometnom, društvenom i ostalom razvitku koje su se desile od donošenja Prostornog Plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/04 i 43/07, 53/07-ispravak ) te zbog stvaranja preduvjeta za racionalni i održivi razvoj Općine.

Obuhvat Plana

Članak 4.

Obuhvat Plana je područje Općine Vrbnik u njenim administrativnim granicama.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Općina Vrbnik u okviru Primorsko-goranske županije ima slabije razvijeno gospodarstvo, pri čemu dominira prvenstveno poljoprivreda a prisutni su i ugostiteljstvo i turizam, građevinarstvo, te trgovine i servisi. Druge djelatnosti nisu značajnije zastupljene, jer su izostale mjere državne razvojne politike koje bi pogodovale njihovu razvoju.

Općina Vrbnik je relativno velika površinom, s prilično niskom gustoćom naseljenosti. Također je vrlo raznolika u pojedinim dijelovima po prirodnim karakteristikama (reljef, klima, biljni pokrov, tlo), kao i po strukturama stvorenim ljudskim radom (naselja, poljoprivredne površine), pa time i po mogućnostima namjene površina.

Najvredniji resurs kojim Općina raspolaže je njen neizgrađeni prostor, pitomog reljefa pogodnog za izgradnju i dobro očuvanih prirodnih vrijednosti, a sve to u blizini makroregijskog centra.

Komunalna je infrastruktura djelom je izgrađena, ali su nužni zahvati na modernizaciji, sanaciji i obnovi vodovodne, kanalizacijske i telekomunikacijske mreže, kao i javne rasvjete i niskonaponske mreže.

Razvoj Općine Vrbnik treba biti takav da se ne naruši prostorni identitet i prirodne datosti područja.

Ciljevi izrade Plana

Članak 6.

Osnovni cilj prostornog uređenja jest omogućavanje daljeg razvoja Općine Vrbnik kroz važne gospodarske segmente ugostiteljstva, turizma i ekspanzije poslovnih zona, kao i postizanje više razine urbanog standarda naselja. Potrebno je stvoriti i planske preduvjete za dalje funkcioniranje i razvoj eksploatacijskih polja Garica i Zakojnica. Planom je potrebno omogućiti dalji gospodarski razvoj općine prije svega u domeni ugostiteljstva i turizma, kao i racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštitu prostora, odrediti namjenu i organizaciju prostora uzimajući u obzir zatečeno stanje te razvitak temeljen na načelu održivosti. Općina Vrbnik treba iskoristiti blizinu Rijeke kao jakog gospodarskog centra i potencijalnog korisnika svojih kulturnih sadržaja kao programske nadopune iznimnom turističkom potencijalu Općine Vrbnik. U razvitku gospodarstva primarni je zadatak otvaranje novih radnih mjesta, koristeći komparativne prednosti područja razvojem ugostiteljsko-turističkih sadržaja i drugih gospodarskih programa.

Programska polazišta Plana

Članak 7.

Programske smjernice za izmjenu i dopunu Plana odnose se na:

-redefiniranje opsega izgrađenog i neizgrađenog dijela građevnog područja svih općinskih naselja te sukladno istom korekcija područja posredne provedbe Plana (UPU i DPU), te redefiniranje smjernica za izradu planova nižeg reda. Preispitati uvjete gradnje i smještaja u domeni neposredne provedbe Plana za svako naselje posebno.

-proširenje građevinskog područja

Ovim izmjenama Plana predviđeno je proširenje građevinskog područja naselja sukladno već zaprimljenim primjedbama građana i u okviru zakonskih normi članka 50. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za područje ZOP-a

-redefiniranje opsega i programa gospodarskih (poslovnih),komunalno-servisnih (poput npr.groblja), sportsko-rekreacijskih i ugostiteljsko-turističkih djelatnosti unutar i izvan naselja, te sukladno zakonskim odredbama i izvan GP naselja.

-redefiniranje uvjeta gradnje i smještaja građevina javne i društvene namjene

-proširenje eksploatacijskog polja Garica i redefiniranje statusa eksploatacijskog polja Zakojnica (ograničenja iz ZOP-a) - redefiniranje obalnog područja u dijelu luka županijskog i lokalnog značaja

-redefiniranje dijela komunalne infrastrukturne mreže

-Određivanje dodatnih smjernica u dijelu posredne provedbe plana (UPU i DPU)

-preispitivanje koridora prometne i infrastrukturne mreže na državnoj, lokalnoj I županijskoj razini te usklađenje istih s PPPGŽ

-preispitivanje uvjeta zaštite u domeni zaštite prirode i zaštite kulturnog naslijeđa

-redefiniranje uvjeta gradnje i smještaja programa, sadržaja i građevina izvan građevinskih područja naselja

Popis stručnih podloga potrebnih za izradu Plana

Članak 8.

Za izradu Plana koristit će se sljedeće stručne podloge:

1. Stručna podloga za provedbu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

2. Studija mogućnosti korištenja prostora za izgradnju sunčanih elektrana na području PGŽ, prosinac 2010.;

3. Znanstveno stručna analiza prostorno-ekonomskih i ekoloških čimbenika turističkih zona u PGŽ, lipanj 2010

4. Prostorno i prometno integralna studija PGŽ i Grada Rijeke, ožujak 2011.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih katastarsko- topografskih podloga

Članak 9.

Kartografski prikazi Plana izrađivat će se na topografsko-katastarskom planu (ili na digitalnim ortofoto planu koji ima visinsku pretstavu terena) te na njih uklopiti katastarski plan u mjerilu 1:5000.

Način pribavljanja stručnih podloga (rješenja)

Članak 10.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribavit će se, u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u roku od 20 dana od dana dostave ove Odluke.

Stručne podloge iz članka 8. ove Odluke pribavljaju se sukladno važećim zakonskim propisima, a dio njih financirat će zainteresirani za izmjene i dopune PPUO.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi Plana

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

-Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

-Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka- ispostava Šilo, Lokvišća 1, 51515 Šilo

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

-Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, Rijeka

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

-Županijska Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka

-Županijska Lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka, VGI za mali sliv u sustavu VGO Rijeka »Kvarnersko primorje i otoci«, Verdieva 6, 51000 Rijeka

-HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka - Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 Krk

-HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

-Ponikve d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

-Hrvatska agencija za telekomunikacije Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

-UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

-HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

-HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

-Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

-Ministarsvo zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 14,10 000 Zagreb

-Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

-te ostali sudionici koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana:

-Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 LKrk

-Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška

-Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat

-Općina Dobrinj, Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

-Općina vezane uz akvatorij - Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvebica i Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

-Dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: u roku 20 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-Izrada koncepcije Plana - prednacrta prijedloga plana za potrebe provođenja prethodne rasprave: u roku od 30 dana od pribavljanja stručnih podloga i zahtjeva iz članka 8. ove Odluke,

-Izvješće o prethodnoj raspravi, izrada nacrta prijedloga Plana i utrvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu:u roku 30 dana od provedene prethodne rasprave

-Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana za javnu raspravu,

-Provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog plana: u trajanju od 15 dana

-Izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga plana u skladu sa prihvaćenim očitovanjima, primjedbama i prijedlozima iz izvješća: 15 dana od okončanja javne rasprave,

-Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima iz čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji: u roku od 30 dana,od primitka zahtjeva,

-Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-Pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije na konačni prijedlog Plana u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva

-Pribavljanje suglasnosti Ministarstva na konačni prijedlog Plana u roku 45 dana

-Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Vrbnik: 15 dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana.

Izvori financiranja

Članak 13.

Izrada Plana se financira iz sredstava proračuna Općine Vrbnik i drugih izvora.

Završne odredbe

Članak 14.

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:350-01/12-01/21

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 5. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr