SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
OPĆINA PUNAT

17.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 35/09 ), Općinsko vijeće Općine Punat, na 26. sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa
na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Općine Punat (»Službene novine« PGŽ 46/09, 25/10, 33/10 - pročišćeni tekst, 15/11) u članku 3. stavku 1. točka 3. mijenja se i sada glasi:

»3. Ulica Buka -

a)dvosmjerna od Jadranske ulice do Starobašćanske ulice

b)dvosmjerna od Košljunske ulice do Krčke ulice,

c)jednosmjerna od Krčke ulice do Jadranske ulice,«

U članku 3. stavku 1. točka 4. mijenja se i sada glasi: »- Creska ulica - jednosmjerna,« .

U članku 3. stavku 1. točka 20. mijenja se i sada glasi:

»3. Krčka ulica -

a)dvosmjerna od Starobašćanske ulice do Plavničke ulice,

b)jednosmjerna od Plavničke ulice do ulice Buka.«

U članku 3. stavku 1. točka 24. mijenja se i sada glasi: »Lošinjska ulica - jednosmjerna,«.

U članku 3. stavku 1. točka 31. mijenja se i sada glasi: »Paška ulica - jednosmjerna,«.

U članku 3. stavku 1. točka 35. mijenja se i sada glasi: »Plavnička ulica - jednosmjerna,«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. alineji 4. riječi »uvala Zala« zamjenjuju se riječima »k.br. 258«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. točki 1. brojevi »13«, »14«, »15« i »16«. mijenjaju se u brojeve »14«, »15«, »16« i »17«.

U članku 6. stavak 1. točki 1. dodaje se alineja 13. koja glasi: »- parkiralište broj 13: Krčka ulica«.

U članku 6. stavak 1. točka 3. dodaje se alineja 5. koja glasi »parkiralište broj 5: uvala Zala«.

U članku 6. stavak 5. mijenja se i sada glasi:

Parkirališta od broja 1 do 13 iz točke 1. stavka 1. ovog članka te parkiralište broj 1 iz točke 3. stavka 1. ovog članka naplaćuju se putem koncesionara.

U članku 6. stavak 6. mijenja se i sada glasi:

»Parkirališta pod brojevima 14, 15, 16 i 17 iz točke 1. stavka 1. ovog članka i parkirališta pod brojevima 2., 3., 4. i 5. iz točke 3. stavka 1. ovog članka naplaćuju se putem ugovora o zakupu javne površine za parkiranje. Visinu naknade (zakupnine) za zakup javne površine za parkiranje te broj parkirnih mjesta određuje općinski načelnik odlukom.«

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/3

Ur broj: 2142-02-01-12-9

Punat, 31. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=785&mjesto=51521&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr