SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
OPĆINA LOPAR

17.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007.-2011. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 47/07) i članka 15. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU naselja Livačina (NA 15)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU naselja Livačina (NA 15), koji obuhvaća građevinsko područje naselja NA15 Livačina, pretežito neizgrađeni dio građevinskog područja naselja sa središnjim izgrađenim dijelom (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana u ime Općine Lopar, odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana, je Načelnik Općine Lopar.

Stručni izrađivač Plana može biti pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, sukladno članku 39. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11).

Plan usvaja i donosi Općinsko vijeće Općine Lopar.

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Plana je Prostorni plan uređenja Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 53/11).

Obveza izrade i donošenja Plana utvrđena je člankom 48. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11).

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11, 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. Razlozi za izradu Plana

Članak 4.

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe detaljnijeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

III. Obuhvat Plana

Članak 5.

Planom se obuhvaća građevinsko područje naselja NA15 Livačina, pretežito neizgrađeni dio građevinskog područja naselja sa središnjim izgrađenim dijelom.

Obuhvat izrade Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Lopar (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 53/11), u kartografskim prikazima 3E »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite«, u mjerilu 1:25000 i

4.1. »Građevinska područja, naselje Lopar«, u mjerilu 1:5000.

Ukupna površina Plana iznosi cca 6,74 ha. Granice obuhvata Plana prikazane su na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 6.

Prostor u obuhvatu Plana nalazi se u jugoistočnom dijelu Općine Lopar, uz turističko naselje San Marino.

Zahvaljujući svom položaju - blizini mora i povoljnoj konfiguraciji terena, prostor je osim za stanovanje povoljan za smještaj sadržaja kojima će se pridonijeti podizanju kvalitete i upotpunjenju turističke i gospodarske ponude užeg, ali i šireg područja.

Turizam je najrazvijenija gospodarska grana na području Općine Lopar.

Postojeća turistička ponuda uglavnom je ograničena na ponudi noćenja u okviru postojećih smještajnih jedinica unutar obiteljskih kuća te postojećih hotelskih smještaja. Na prostoru naselja se može omogućiti smještaj i novih ugostiteljsko-turističkih sadržaja, te sadržaja javne, društvene i gospodarske namjene koji će dopuniti postojeću ponudu na neiskorištenom atraktivnom slobodnom području.

Također je potrebno spriječiti svaku neadekvatnu upotrebu prostora te je u tom kontekstu potrebno obratiti posebnu pažnju očuvanju prirodne ravnoteže okoliša.

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 7.

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Općina Lopar utvrđuje potrebu donošenja Plana kojim će se ostvariti prostorne mogućnosti za realizaciju planiranog zahvata u prostoru - nastavak gradnje u građevinskom području naselja Livačina (NA 15).

Ciljevi i programska polazišta izrade obuhvaćaju:

- detaljna razrada uvjeta za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu

- na neizgrađenim površinama odrediti optimalnu namjenu i uvjete za novu gradnju, uz osiguranje javnog prostora

- planirati sve dopuštene vrste građevine više kategorije;

- utvrditi opće smjernice oblikovanja

- utvrditi smjernice za izgradnju komunalne infrastrukture i način priključenja na postojeću komunalnu infrastrukturu

- poboljšati funkcioniranje postojeće prometne i komunalne infrastrukturne mreže (planiranje novih prometnica, uz rekonstrukciju, proširenje i uređenje postojećih, odrediti lokacije trafostanica i autobusnih stajališta);

- rješiti problem prometa u mirovanju

- odrediti mjere zaštite okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturno povijesnih i drugih vrijednosti

- planirati parkirališne površine, dječja igrališta, parkovne zelene površine ili slične javne sadržaje.

Sva buduća izgradnja treba se svojim smještajem, gabaritima, izborom materijala i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u okolne sadržaje kao i cjelovitu sliku Lopara.

Iznimno se do donošenja plana dozvoljava sanacija, rekonstrukcija i uređenje postojeće šetnice, javnih putova i nerazvrstanih cesta te pripadajuća infrastruktura u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća.

Članak 8.

Prilikom izrade Plana potrebno je:

- uskladiti planiranu namjenu i uređenje prostora s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji za zaštićeno obalno područje mora,

- zaštititi krajobrazne vrijednosti, a posebno postojeću vrijednu vegetaciju.

VI. Stručne podloge i stručna rješenja za izradu Plana

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana koristit će se stručne podloge izrađene u sklopu plana višeg reda (Prostornog plana uređenja Općine Lopar), kao i elementi iz zahtjeva koje iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima (iz članka 11. ove Odluke).

Stručna rješenja prometne i komunalne infrastrukture u obuhvatu Plana definirati će se u sklopu izrade Plana.

VII. Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 10.

Plan će se izraditi na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) u mjerilu 1:2000, ovjerenoj od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Geodetsku podlogu iz stavka 1. ovog članka pribavit će nositelj izrade plana.

VIII. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u izradi Plana i koja daju zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Zagreb

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, Rijeka

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, ispostava Rab

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka

HEP, operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka

Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

KD »Vrelo« Rab

KD »Lopar Vrutak« Lopar.

Članak 12.

Primjenom članka 79. Zakona tijela i osobe iz prethodnog članka pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

IX. Rok za izradu Plana

Članak 13.

Rokovi za izradu pojedinih faza Urbanističkog plana uređenja su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), 30 dana

- izrada nacrta prijedloga plana (po pribavljenim zahtjevima), 60 dana

- prethodna rasprava i izrada Izvješća o prethodnoj raspravi, 15 dana

- dorada nacrta prijedloga plana (od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi), 30 dana

- utvrđivanje Prijedloga plana i upućivanje na javnu raspravu, 15 dana

- javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi (od proteka roka za davanje primjedbi), 20 dana

- izrada Nacrta konačnog prijedloga plana, 15 dana

- pribavljanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima, 30 dana

- utvrđivanje Konačnog prijedloga plana, 15 dana

- pribavljanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, 30 dana

- donošenje plana na Općinskom vijeću, 30 dana.

Rokovi iz prethodnog stavka počinju teći po potpisu ugovora o izradi plana s izrađivačem.

Ukupan rok za izradu Urbanističkog plana uređenja iznosi 320 radnih dana prema navedenom hodogramu, a postupak usvajanja i donošenja plana smije trajati najviše 180 dana od završetka javne rasprave.

X. Izvor financiranja izrade Plana

Članak 14.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu Plana osiguravaju se u Općinskom proračunu.

XI. Završne odredbe

Članak 15.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, Zagreb

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-14

Lopar, 30. siječnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof. v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=785&mjesto=51281&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr